Alati za pristupačnost

Službene novine

Službene novine - 2007. godina

Službene novine br. 23/2007

Datum objave: 28. prosinca 2007.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Rješenje o razrješenju gradonačelnika Grada Požege
 • Rješenje o izboru gradonačelnika Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju člana Gradskog poglavarstva Grada Požege
 • Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije o mirovanju mandata vijećnika, te o prestanku mirovanja mandata vijećnika i početku obnašanju dužnosti vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege
 • Rješenje o nastavku obnašanja dužnosti vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege na osnovu prestanka mirovanja vijećničkog mandata
 • Rješenje o mirovanju vijećničkog mandata i početak obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju člana Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Požege
 • Rješenje o imenovanju člana Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju člana Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Požege
 • Rješenje o imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Požege

Službene novine br. 22/2007

Datum objave: 21. prosinca 2007.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2007. godinu
 • Izmjene Programa rada Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva za 2007. godinu
 • Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
 • Proračun Grada Požege za 2008. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Požege za 2008. godinu
 • Program rada Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva za 2008. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2008. godinu
 • Odluka o stavljanju van snage Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2007. godinu
 • Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2008. godinu
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
 • Odluka o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Požegi
 • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene Sjever, Industrijska ulica, Požega
 • Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja zone izdvojene gospodarske namjene Alaginci – Požega
 • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Varelovac III u Požegi
 • Odluka o izmjeni Odluke o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta
 • Odluka o povjeravanju obavljanja poslova izdavanja lokacijskih dozvola, rješenja o uvjetima građenja i potvrda glavnog projekta, drugih akata vezanih uz gradnju, te provedbu dokumenata prostornog uređenja Požeško – slavonskoj županiji za područje Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju dva člana Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice u Požegi
 • Rješenje o imenovanju dva člana Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice u Požegi
 • Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora OŠ Antuna Kanižlića u Požegi
 • Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora OŠ Antuna Kanižlića u Požegi
 • Rješenje o imenovanju člana Kazališnog vijeća Gradskog kazališta u Požegi

Službene novine br. 21/2007

Datum objave: 19. prosinca 2007.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo

Službene novine br. 20/2007

Datum obvajve: 12. prosinca 2007.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Požegi za 2007. godinu
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege

Službene novine br. 19/2007

Datum objave: 22. studenog 2007.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Rješenje o imenovanju člana Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave opreme putem ograničenog prikupljanja ponuda u JVP Požega
 • Rješenje o imenovanju člana Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave vatrogasnog vozila putem ograničenog prikupljanja ponude u JVP Grada Požege

Službene novine br. 18/2007

Datum objave: 31. listopada 2007.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o osnivanju Stručnog Povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave za izvođenje radova na izgradnji dijela priorgljavske ulice (spojna cesta Primorske i Ulice Stjepana Radića) u Požegi i prijedlog teksta javnog nadmetanja
 • Odluka o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2007/2008

Službene novine br. 17/2007

Datum objave: 18. listopada 2007.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave za organizaciju dočeka Nove 2008. godine na Trgu Sv. Trojstva u Požegi
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave za nabavu sadnog materijala za sadnju drvoreda u gradu Požegi
 • Odluka o lokacijama za oglašavanje (plakatiranje) političkih stranaka za vrijeme trajanja izborne kampanje za parlamentarne izbore na području Grada Požege
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o operativnom planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Požege
 • Odluka o odabiru ponude ponuditelja u postupku izravne pogodbe u pregovaračkom postupku bez objave poziva za izradu projektne dokumentacije za uređenje Trga Svete Terezije u Požegi

Službene novine br. 16/2007

Datum objave: 04. listopada 2007.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda za izvođenje radova na rekonstrukciji nogostupa u Novim Mihaljevcima
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda za izmjenu javne rasvjete u ulici Matice Hrvatske u Požegi
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Grada Požege

Službene novine br. 15/2007

Datum objave: 27. rujna 2007.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Polugodišnji obračun Proračuna Grada Požege za 2007. godinu
 • Odluka o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu
 • Plan gospodarenja otpadom Grada Požege za razdoblje 2007. – 2015. godine
 • Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja Orljava – autobusni kolodvor
 • Odluka o izmjeni Odluke o prometovanju autobusa na području Grada Požege
 • Odluka o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta
 • Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Požege
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grbu, zastavi i danu Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole Antuna Kanižlića u Požegi
 • Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Antuna Kanižlića u Požegi

Službene novine br. 14/2007

Datum objave: 19. rujna 2007.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda za izmjenu javne rasvjete u Cirakijevoj ulici u Požegi
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda za izmjenu javne rasvjete u Njemačkoj ulici u Požegi

Službene novine br. 13/2007

Datum objave: 07. rujna 2007.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o izmjeni Odluke o operativnom planu rashoda za nabavu dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Požege
 • Izmjena i dopuna Plana nabave za 2007. godinu
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu i dostavu uredskog materijala i sitnog inventara
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda br. 26-07 za uređenje ugostiteljskog objekta na sportsko – rekreacijskom centru u Požegi

Službene novine br. 12/2007

Datum objave: 20. kolovoza 2007.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Grada Požege
 • Pravilnik o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Grada Požege – pročišćeni tekst
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave za uređenje pješačke staze u Dervišagi

Službene novine br. 11/2007

Datum objave: 13. kolovoza 2007.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave radi dovršenja radova na gospodarskom objektu na groblju Krista Kralja u Požegi
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave za uređenje pješačke staze u Dervišagi
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Zajedničkog povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjim vrtićima Požega
 • Lokalni program obilježavanja nacionalne kampanje za borbu protiv obiteljskog nasilja nad ženama

Službene novine br. 10/2007

Datum objave: 02. kolovoza 2007.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda br. 21-07 za pojačano održavanje Ulice Josipa Muževića u Vidovcima
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda br. 22-07 za izvođenje radova na izradi javne rasvjete oko Vatrogasnog spremišta u Inudstrijskoj ulici u Požegi
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave radi uređenja okoliša Vatrogasnog spremišta u Industrijskoj ulici u Požegi
 • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege
 • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege – pročišćeni tekst

Službene novine br. 09/2007

Datum objave: 09. srpnja 2007.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave radi pružanja usluga tjelesne zaštite osoba i imovine u 2007. godini
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave radi nabave i dostave reprezentacije i sredstava za čišćenje i održavanje
 • Plan skupljanja otpadnih vozila koje je nepoznata osoba odbacila u okoliš na području Grada Požege
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javne prodaje pilanskih trupaca i drva za ogrijev
 • Pravilnik o stipendiranju učenika Srednjih škola sa područja Grada Požege

Službene novine br. 08/2007

Datum objave: 06. srpnja 2007.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Izmjene i dopune proračuna Grada Požege za 2007. godinu
 • Izmjene Programa rada Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva za 2007. godinu
 • Izmjena i dopuna Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Požege
 • Odluka o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za ostale namjene raspolaganja
 • Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Požege u 2007. godini
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Gradskog kazališta Požega
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Požega
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednice Odbora za pronatalitetnu politiku, humanitarne djelatnosti i socijalna pitanja Gradskog vijeća Grada Požege

Službene novine br. 07/2007

Datum objave: 15. lipnja 2007.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege

Službene novine br. 06/2007

Datum objave: 04. lipnja 2007.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka prikupljanja ponuda za provođenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na dovršetku izgradnje Vatrogasnog spremišta u Industrijskoj ulici u Požegi
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave radi nužnog uređenja Odmarališta Baška
 • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o operativnom planu rashoda za nabavu dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Požege

Službene novine br. 05/2007

Datum objave: 27. travnja 2007.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda br. 12-07 za izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete u Industrijskoj ulici – odvojak u Požegi
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda br. 13-07 za izvođenje radova na izmjeni javne rasvjete u Ulici Sv. Rok u Požegi
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda br. 14-07 za izvođenje radova na izmjeni javne rasvjete u Ulici Sv. Josipa u Požegi
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda br. 16-07 za izvođenje radova na izmjeni javne rasvjete u Dubrovačkoj ulici u Požegi
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda br. 15-07 za izvođenje radova na izmjeni javne rasvjete u Orljavskoj ulici u Požegi
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave radi dovršetka radova na izgradnji Vatrogasnog spremišta u Industrijskoj ulici u Požegi i prijedlog teksta Javnog nadmetanja

Službene novine br. 04/2007

Datum objave: 11. travnja 2007.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Odluka o gradskim porezima Grada Požege
 • Godišnji obračun proračuna Grada Požege za 2006. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na održavanju komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima u 2007. godini - održavanje kolnika od kamenog materijala
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na održavanju komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima u 2007. godini - održavanje javne rasvjete
 • Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Požege
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sigurnosti prometa u Gradu Požegi
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, načinu i postupku prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Požege
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Kazališne kuće u Požegi
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege
 • Davanje autentičnog tumačenja članka 108. i 88. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Požege (Službene novine Grada Požege, br. 8/06. i 18/06.)

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave računalne opreme za službene potrebe Gradske uprave Grada Požege

Službene novine br. 03/2007

Datum objave: 26. ožujka 2007.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave automobila za službene potrebe Gradske uprave Grada Požege
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda za uređenje odvojka Sokolove ulice u Požegi
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave za izradu Detaljnog plana uređenja zone izdvojene gospodarske namjene Alaginci – Požega

Službene novine br. 02/2007

Datum objave: 12. veljače 2007.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o Izvješću o stanju u prostoru na području Grada Požege
 • Zaključak o Odluci o izmjenama i dopunama Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Požege za razdoblje 2005. – 2009.
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za područje Grada Požege
 • Odluka o dodjeli Koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova u Industrijskoj ulici u Požegi
 • Odluka o osnivanju Razvojne agencije
 • Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Požege u 2007. godini
 • Rješenje o imenovanju ravnatelja Gradskog kazališta Požega

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave za uređenje prostorija ŠNK Slavonija, Slavonska 10, Požega
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave radi pojačanog održavanja Ulice Sv. Josip u Požegi

Službene novine br. 01/2007

Datum objave. 06. veljače 2007.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave radi rekonstrukcije Ulice sv. Roka u Požegi
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda br. 02-07 za sanaciju divljih deponija i smetlišta na području Grada Požege
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda br. 01-07 za izradu projektne dokumentacije za prenamjenu Vatrogasnog doma u Požegi u Glazbenu školu
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda br. 03-07 za izradu projektne dokumentacije za izgradnju dvodjelne sportske dvorane na Ratarnici u Požegi
 • Plan nabave za 2007. godinu
 • Pravilnik o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Požegi za 2007. godinu
 • Odluka o operativnom planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
 • Odluka o operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Požege
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o itinireru (smjeru kretanja) linijskog prijevoza putnika
 • Odluka o sufinanciranju unutarnjeg linijskog prijevoza na području Grada Požege
 • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege