Alati za pristupačnost

Pravo na pristup informacijama

Svatko ima pravo dobiti informacije od javne vlasti. Pravo na dostupnost informacijama kojima raspolažu tijela javne vlasti jedno je od temeljnih ljudskih prava.
 
Pravo na pristup informacijama zajamčeno je Ustavom Republike Hrvatske (članak 38.): „Jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna u slobodnom i demokratskom društvu, a propisuju se zakonom.“
Osnovni propis u Republici Hrvatskoj koji uređuje ovo područje je Zakon o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine 25/13, 85/15 i 69/22.)  

Zakon uređuje pravo na pristup informacijama koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadziru tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama, iznimke od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
 
Izuzeci u kojima će tijela javne vlasti uskratiti pravo na pristup informaciji su slučajevi ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka. Nadalje tijela javne vlasti uskratit će pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje:

1) onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,
2) onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,
3) povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.

Tijela javne vlasti uskratit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

Tijela javne vlasti obvezna su omogućiti pristup informacijama:
1) pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama tijela javne vlasti ili u javnom glasilu, radi upoznavanja javnosti,
2) davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
   - neposrednim davanjem informacije,
   - davanjem informacije pisanim putem,
   - uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
   - dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
   - na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.
 
Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti koje je obvezno omogućiti podnositelju zahtjeva pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Odluka o imenovanju osobe...

Službenik za informiranje
Ljiljana Bilen, dipl.iur.
Grad Požega, Trg. Sv. Trojstva 1

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
telefon: 034/311 302; fax: 034/311 344
mob. 095 531 13 01

Zahtjev za pristup informacijama...

KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE

Narodne novine ( 12/14 i 15/14 - ispravak)

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije...
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija...


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. god.

Izvješće u .csv obliku

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. god.

 

Izvješće u .csv obliku

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. god. 

 

Izvješće u .csv obliku

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. god.

 

Izvješće u .csv obliku

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. god.

 

Izvješće u .csv obliku

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. god.

 

Izvješće u .csv obliku

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. god.

 

Izvješće u .csv obliku

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. god.

 

Izvješće u .csv obliku

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. god.