Alati za pristupačnost

Javna nabava

Planovi nabave

Sukladno članku 4. stavak 1. Pravilnika o Planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine" broj 101/2017) Grad Požega je objavio Plan nabave roba, radova i usluga za 2024. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske koji je dostupan na sljedećem linku: Elektronički oglasnik javne nabave...

Plan nabave za 2024...