Alati za pristupačnost

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja Požege I

III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA POŽEGE

Prostorni plan uređenja Grada Požege (PPUG) - tekstualni dio

GRAFIČKI PRIKAZI MJERILA 1:25000

Sustav središnjih naselja i razvoj središta

Korištenje i namjena površina - površine za razvoj i uređenje

Korištenje i namjena površina - pošta i elektroničke komunikacije

Infrastrukturni sustavi i mreže II. - Energetski sustav - proizvodnja i cijevni transport plina

Infrastrukturni sustavi i mreže II. - Energetski sustav - elektroenergetika

Infrastrukrutni sustavi i mreže - vodno gospodarski sustav - odvodnja otpadnih voda, uređenje vodotoka i voda, te obrada, skladištenje i odlaganja otpadnih voda

Infrastrukturni sustavi i mreže - vodno gospodarski sustav - korištenje voda

Uvjeti korištenja i zaštite prostora I. - uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja i zaštite prostora I. - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Uvjeti korištenja i zaštite prostora I. - planske mjere

GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA 1:5000

Požega

Požega i Alaginci

Požega, Seoci i Komušina

Vidovci i Dervišaga

Novo Selo i Drškovci

Stara Lipa, Emovački Lug, Donji Emovci i Gornji Emovci

Nova Lipa, Ugarci i Kunovci

Krivaj i Bankovci

Novi Štitnjak, Marindvor, Štitnjak i Golobrdci

Mihaljevci i Novi Mihaljevci

Turnić i Šeovci

Gradski Vrhovci i Crkveni Vrhovci

Škrbutnik

Ćosine Laze, Vasine Laze i Laze PrnjavorZaključak za upućivanje na javnu raspravu prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Požege...

 PRIJEDLOG III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA POŽEGE ZA JAVNU RASPRAVU

Prostorni plan uređenja Grada Požege (PPUG) - tekstualni dio

GRAFIČKI PRIKAZI MJERILA 1:25000

Sustav središnjih naselja i razvoj središta

Korištenje i namjena površina - površine za razvoj i uređenje

Korištenje i namjena površina - pošta i elektroničke komunikacije

Infrastrukturni sustavi i mreže II. - Energetski sustav - proizvodnja i cijevni transport plina

Infrastrukturni sustavi i mreže II. - Energetski sustav - elektroenergetika

Infrastrukrutni sustavi i mreže - vodno gospodarski sustav - odvodnja otpadnih voda, uređenje vodotoka i voda, te obrada, skladištenje i odlaganja otpadnih voda

Infrastrukturni sustavi i mreže - vodno gospodarski sustav - korištenje voda

Uvjeti korištenja i zaštite prostora I. - uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja i zaštite prostora I. - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Uvjeti korištenja i zaštite prostora I. - planske mjere

GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA 1:5000

Požega

Požega i Alaginci

Požega, Seoci i Komušina

Vidovci i Dervišaga

Novo Selo i Drškovci

Stara Lipa, Emovački Lug, Donji Emovci i Gornji Emovci

Nova Lipa, Ugarci i Kunovci

Krivaj i Bankovci

Novi Štitnjak, Marindvor, Štitnjak i Golobrdci

Mihaljevci i Novi Mihaljevci

Turnić i Šeovci

Gradski Vrhovci i Crkveni Vrhovci

Škrbutnik

Ćosine Laze, Vasine Laze i Laze Prnjavor


Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Požege...

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Požege...

Prostorni plan uređenja Grada Požege (PPUG)

Odluka o donošenju PPUG-a SN 12/13.

Osnovni dio

Posebni dio

GRAFIČKI PRIKAZI MJERILA 1:25000

Sustav središnjih naselja i razvoj središta

Korištenje i namjena površina - površine za razvoj i uređenje

Korištenje i namjena površina - pošta i elektroničke komunikacije

Infrastrukturni sustavi i mreže II. - Energetski sustav - elektroenergetika

Infrastrukturni sustavi i mreže II. - Energetski sustav - proizvodnja i cijevni transport plina

Infrastrukrutni sustavi i mreže - vodno gospodarski sustav - odvodnja otpadnih voda, uređenje vodotoka i voda, te obrada, skladištenje i odlaganja otpadnih voda

Infrastrukturni sustavi i mreže - vodno gospodarski sustav - korištenje voda

Uvjeti korištenja i zaštite prostora I. - uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja i zaštite prostora I. - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Uvjeti korištenja i zaštite prostora I. - planske mjere

GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA 1:5000

Požega

Požega i Alaginci

Požega, Seoci i Komušina

Vidovci i Dervišaga

Novo Selo i Drškovci

Stara Lipa, Emovački Lug, Donji Emovci i Gornji Emovci

Nova Lipa, Ugarci i Kunovci

Krivaj i Bankovci

Novi Štitnjak, Marindvor, Štitnjak i Golobrdci

Mihaljevci i Novi Mihaljevci

Turnić i Šeovci

Gradski Vrhovci i Crkveni Vrhovci

Škrbutnik

Ćosine Laze, Vasine Laze i Laze Prnjavor

Prostorni plan uređenja (PPUG) 2005. god...