Alati za pristupačnost

Prostorni planovi

Generalni urbanistički plan (GUP) V. - 2022.

 IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA V.
 

Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plana...

Generalni urbanistički plan (GUP) I. - TEKSTUALNI DIO...

Generalni urbanistički plan (GUP) I. - PROČIŠĆENI TEKST...

 

Pregledna karta...


 

1.1 namjena i korištenje prostora...

1.2 promet...

1.3 pošta i javne elektroničke komunikacije...

2. mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti...

3.1 infrastrukturni sustavi mreže - plinifikacija...

3.2 infrastrukturni sustavi mreže - elektroopskrba...

3.3. infrastrukturni sustavi mreže - vodoopskrba...

3.4 infrastrukturni sustavi mreže - odvodnja...

4.1 uvjeti korištenja...

4.2 oblici korištenja...

4.3 mjere zaštite...

4.4 način gradnje...

 

Mišljenje Zavoda za prostorno uređenje...Prijedlog za ponovnu javnu raspravu Generalni urbanistički plan (GUP) V. izmjene i dopune 2021. god. TEKSTUALNI DIO...

 

 

 2021. - JAVNA RASPRAVA PRIJEDLOGA V. IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA POŽEGE

Upućivanje na javnu raspravu prijedloga V. izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana Grada Požege...

Pregledna karta...
1.1 namjena...
1.2 promet...
1.3 komunikacije...
2. gospodarstvo i društvene djelatnosti...
3.1 plin...
3.2 elektroopskrba...
3.3. vodoopskrba...
3.4 odvodnja...
4.1 uvjeti korištenja...
4.2 oblici korištenja...
4.3 mjere zaštite...
4.4 način gradnje...
Generalni urbanistički plan (GUP) V. izmjene i dopune 2021. god. TEKSTUALNI DIO...


 
 

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za V. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Požege...

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za V. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Požege...