Alati za pristupačnost

Izvodi iz zapisnika sjednica Gradskog vijeća od 2021. godine

Poziv za pomoćnika u nastavi 01/23

 JAVNI POZIV

     Za odabir i zapošljavanje nezaposlenih osoba na poslovima POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU, na određeno vrijeme od 1. veljače do 21. lipnja 2023. godine, u OŠ Julija Kempfa koja je partner Gradu Požegi u provedbi Projekta „Petica za dvoje - VI. faza“ u sklopu otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V.

Rok za prijave je do: 19. siječnja 2023. godne

Odluka o poništenju...

 

 RANG-LISTA
kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova

 

     Utvrđena je Rang-lista kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova za imenovanje pročelnika Službe za javnu nabavu.

 Lista...


 

P O Z I V
za usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju)

    Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja provelo je 26. siječnja 2023. godine pisano testiranje kandidata za imenovanje pročelnika Službe za javnu nabavu kojem je pristupio jedan od dva pozvana kandidata.
Kandidatkinja IVANA ĆALIŠ koja je pristupila pisanom testiranju i koja je ostvarila potreban broj bodova može pristupiti usmenom dijelu provjere znanja i sposobnosti (intervjuu), 26. siječnja 2023. godine, u 10,30 sati.
Intervju će se održati u sobi broj 9., Trg Sv. Trojstva 1, Požega.

 Poziv...


 LISTA KANDIDATA I POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata prijavljenih na javni natječaj za imenovanje pročelnika Službe za javnu nabavu Grada Požege

 

   Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika Službe za javnu nabavu Grada Požege utvrdilo je listu kandidata za testiranje.

    Povjerenstvo poziva kandidate s liste na prethodnu provjeru znanja putem pisanog testiranja koje će se održati u četvrtak, 26. siječnja 2023. godine, s početkom u 9,00 sati, u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Lista...


JAVNI NATJEČAJ

    Za imenovanje pročelnika Službe za javnu nabavu (I. kategorija radnih mjesta, potkategorija glavni rukovoditelj, 1. klasifikacijski rang), jedan izvršitelj.

     Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) (u nastavku teksta: ZSN).
    Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
• magistar ekonomije
• najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
• organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine za uspješno upravljanje Službom
• položen državni ispit
• položen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave
• znanje jednog stranog jezika
• poznavanje rada na računalu.

     Uvjet magistra ekonomije na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 74/10. i 125/14.) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu, diplomirani ekonomist.

    Na javnom natječaju (u nastavku teksta: natječaj) ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj: 82/08. i 69/17.), a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Prilog uz natječaj...

Rok za prijave je do: 5. siječnja 2023. godine

RANG-LISTA
kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova

 

     Utvrđena je Rang-lista kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova za prijam u službu voditelja Pododsjeka za održavanje gradskih objekata, u Odsjeku za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i održavanje gradskih objekta, u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege.

Lista...


P O Z I V
za usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju)

   Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja provelo je dana, 9. siječnja 2023. godine pisano testiranje kandidata za prijam u službu voditelja Pododsjeka za održavanje gradskih objekata, u Odsjeku za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i održavanje gradskih objekta, u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege kojem je pristupio Mario Babić kao jedini kandidat.
   Imenovani kandidat iz stavka 1. ove točke koji je pristupio pisanom testiranju i koji je ostvario potreban broj bodova može pristupiti usmenom dijelu provjere znanja i sposobnosti (intervjuu), u utorak, 10. siječnja 2023. godine, u 14,00 sati. Intervju će se održati u sobi broj 9., Trg Sv. Trojstva 1, Požega.

Poziv...


LISTA KANDIDATA I POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u službu voditelja Pododsjeka za održavanje gradskih objekta

     Povjerenstvo poziva kandidata s liste na prethodnu provjeru znanja putem pisanog testiranja koje će se održati u ponedjeljak, 9. siječnja 2023. godine, s početkom u 10,00 sati, u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Poziv...


JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu Voditelja Pododsjeka za održavanje gradskih objekata, u Odsjeku za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i održavanje gradskih objekta, u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i gospodarenje, jedan izvršitelj

     Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) (u nastavku teksta: ZSN).
Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
     - srednja stručna sprema, elektrotehničke struke
     - najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
     - položen državni ispit
    - poznavanje rada na računalu.

     Na javnom natječaju (u nastavku teksta: natječaj) ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj: 82/08. i 69/17.), a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Prilog...