Alati za pristupačnost

Savjet mladih

Pod mladima se razumijevaju osobe s prebivalištem ili boravištem na području grada Požege, koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života te kao takvi imaju pravo biti birani za člana i zamjenika člana Savjeta mladih. Savjet mladih broji 11 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na vrijeme od tri godine. Mandat zamjenika člana Savjeta mladih vezan je uz mandat člana Savjeta mladih.

U okviru svog djelokruga rada Savjet mladih:

  • raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade,
  • u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća inicira u Gradskom vijeću donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značaja za unapređivanje položaja mladih na području grada Požege, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području grada Požege te način rješavanja navedenih pitanja,
  • putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području grada Požege,
  • sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnog programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,
  • potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
  • predlaže i daje na odobravanje Gradskom vijeću program rada Savjeta mladih,
  • po potrebi poziva predstavnike tijela Grada Požege na sjednice Savjeta mladih,
  • potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade,
  • obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

 

Poslovnik Savjeta mladih

Program rada Savjeta mladih za 2016. god.

Program rada Savjeta mladih za 2015. god.

Zakon o savjetima mladih...