Gore

Potpore

JAVNI POZIV
poduzetnicima i obrtnicima s područja Grada Požege za podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja zapošljavanja i razvoja poduzetništva u 2020. godinu

 

Korisnici sredstava sukladno Odluci o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva u 2020. godini, (Službene novine Grada Požege, broj: 1/20.)  mogu biti postojeća i nova mala trgovačka društva sa sjedištem ili poslovnom jedinicom (registrirana poslovnica, trgovačka radnja, ugostiteljski objekt, iznajmljeni poslovni prostor i slično) na području Grada Požege, te obrtnici i slobodna zanimanja sa sjedištem ili poslovnom jedinicom na području Grada Požege koji nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Požegi kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja prema Republici Hrvatskoj.
Mala trgovačka društva su ona koja ne prelaze dva od sljedećih uvjeta:
- ukupna aktiva 30.000.000,00 kuna
- prihod 60.000.000,00 kuna
- prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 50.
Izuzetno od stavka 1. ovoga članka korisnici sredstava mogu biti i poduzetnici koji imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Požegi ili obveza na ime javnih davanja prema Republici Hrvatskoj u slučaju da je istima odgođena naplata iii odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.

Sredstva poticaja mogu koristiti:
1. poduzetnici iz točke I. ovoga Javnog poziva koji će u 2020. godini zaposliti osobe sa prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području Grada Požege na neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje dvanaest (12) mjeseci, uz uvjet da nisu bile zaposlene unazad trideset (30) dana,
2. obrtnici koji imaju sjedište ili poslovnu jedinicu na području Grada Požege, a koji u 2020. godini započinju s obavljanjem registrirane djelatnosti.

Grad Požega podupire poduzetnike na način da daje slijedeće poticaje:
1. Poduzetnicima i obrtnicima iz točke I. ovoga Javnog poziva za svaku novozaposlenu osobu:
- jednokratni poticaj u iznosu od 5.000,00 kuna i
- dvanaest mjesečnih poticaja u visini do 20% bruto plaće prema Ugovoru o radu, a najviše do 1.000,00 kuna mjesečno.
-  korisnik sredstava može koristiti ista za maksimalno 5 novozaposlenih.
2. Obrtnicima koji imaju sjedište ili poslovnu jedinicu na području Grada Požege koji će u 2020. godini započeti obavljanje registrirane djelatnosti: jednokratni poticaj u iznosu od 5.000,00 kuna.
Izuzetno, u slučaju zajedničkog obrta kod kojih nisu svi članovi sa sjedištem na području Grada Požege, zajednički obrt može ostvariti poticaj razmjerno broju obrtnika sa sjedištem na području Grada Požege u zajedničkom obrtu.
Poduzetnici koji su po prethodnim odlukama Grada Požege već koristili poticaj za zapošljavanje, ne mogu koristiti poticaj za zapošljavanje iste osobe za koju su poticaj dobili, osim ukoliko ne zaposle osobu za koju do sada nisu koristiti poticaj za zapošljavanje.
Obrtnici koji su po prethodnim odlukama Grada Požege već koristili poticaj za početak obavljanja djelatnosti, ne mogu koristiti poticaj za početak obavljanja nove djelatnosti.

Zahtjev za poticanje obrta...

Zahtjev za poticanje zapošljavanja...

Izjava o korištenim potporama...

Poticanje zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Požege u 2020. godini

Odlukom o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Požege u 2020. godini utvrđuje se način i mjerila za poticanje zapošljavanja te razvoj poduzetništva i obrtništva na području Grada Požege u 2020. godini i to kroz poticanje:
     - zapošljavanja nezaposlenih osoba
     - osnivanja novih obrta i drugih slobodnih zanimanja.

Dopuna Javnog poziva za dodjelu poticaja za zapošljavanje...<br\>

Dopuna Odluke o poticanju zapošljavanja...

MJERA 3. Očuvanje stočarske proizvodnje - poticaj za uzgoj i držanje krava
     Sredstva poticaja u poljoprivredi i stočarstvu u razdoblju 2016-2019. godini koja su za četverogodišnje razdoblje iznosila ukupno 800.000,00 kuna, a nisu iskorištena do 31. prosinca 2019. godine u iznosu od 99.847,00 kuna, koristit će se u 2020. godini do isteka sredstava.
 

O D L U K A
o sufinanciranju sterilizacije i kastracije pasa i mačaka i označavanje pasa mikročipom u 2020. godini

Grad Požega će u 2020. godini sufinancirati sterilizaciju i kastraciju pasa i mačaka i označavanje pasa mikročipom na području Grada Požege, u slijedećim iznosima:

1. Sterilizacija ženke psa - do 10 kg 175,00
2. Sterilizacije ženke psa - od 10 do 20 kg 217,00
3. Sterilizacije ženke psa ¬- od 20 do 40 kg 250,00
4. Sterilizacije ženke psa – 40 kg i više 275,00
5. Kastracija muškog psa 125,00
6. Sterilizacija mačke 125,00
7. Kastracija mačka 100,00
8. Označavanje mikročipom 45,00

Sufinanciranje sterilizacije i kastracije pasa i mačaka i označavanje pasa mikročipom na području Grada Požege u 2020. godini realizirati će se preko Veterinarske stanice s područja Grada Požege.
Veterinarska stanica će ispostaviti račune samo na iznos koji sufinancira Grad Požega .

Za pse koji nisu označeni mikročipom, veterinar ne smije obaviti uslugu kastracije ili sterilizacije, s obzirom da je mikročipiranje obveza temeljem Pravilnika o označavanju pasa, (Narodne novine, broj: 72/10.).

Izmjena Odluke...

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA
za sufinanciranje izgradnje punionice električnih vozila
na području Grada Požege

Predmet ovog javnog poziva je iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje punionice električnih vozila na području Grada Požege u cilju unapređenja održivog razvoja, gospodarskog i turističkog razvoja Grada Požege.

Korisnici sredstava javnog poziva su fizičke i pravne osobe koje se obvezuju izgraditi punionicu električnih vozila na području Grada Požege i prihvatiti sve buduće troškove koji nastanu nakon izgradnje punionice te troškove redovitog održavanja punionice.

Grad Požega sufinancira izgradnju jedne punionice na području Grada Požege u iznosu od 30.000,00 kn koja su predviđena u Proračunu Grada Požege za 2019. godinu (Službene novine Grada Požege 19/18., 12/19. i 19/19.).

Obrazac prijave...

Izjava...

Odluka...

Javni poziv za dodjelu potpora u turizmu na području Grada Požege za 2020. godinu

    Predmet ovoga javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Grada Požege za 2020. godinu za ulaganja u razvoj i unapređenje turizma na području Grada Požege.

Potpora se dodjeljuje za je nepovratna:
- povećanje i unapređenje smještajnih kapaciteta
- ostvarenje boljih turističkih rezultata
- promociju turističkih potencijala Grada Požege
- unapređenje i proširenje turističke ponude.
Potpora iznosi 2.000,00 kn po ležaju za kvalitetu smještaja sa dvije zvjezdice, 3.000,00 kn za kvalitetu smještaja sa tri zvjezdice, 4.000,00 kn za kvalitetu smještaja sa četiri zvjezdice i 5.000,00 za kvalitetu smještaja sa pet zvjezdica.
Za povećanje kvalitete smještaja u višu kategoriju, naknadu čini razlika između utvrđenih naknada u prethodnom stavku.
U postupku odobravanja potpora primjenjuju se odredbe važeće uredbe Europske unije kojom se uređuju potpore male vrijednosti.

Odluka o potporama u turizmu za 2020. godinu...  

Odluka o potporama u turizmu za 2020. godinu...

Odluka o potporama u turizmu za 2020. godinu...

Obrasci prijave...

 
 
Powered by Phoca Download