Gore

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Požege

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, prodaje sljedeće nekretnine:

Nekretnina oznake
k. č. br. 
Zemljišno-knjižni opis nekretnine  k.o./
z.k.ul.br. 
Površina
(m2) 
Lokacija  Početna cijena
(kn) 
 1795/2 i 1795/3  Kuća i dvorište oranica  Požega /
1470
 633
(409+224)
 Dubrovačka 30,
Požega
 119.400,00
 516  Stam+3 gosp. zgrade dvorište oranica  Dervišaga /
118
 1237  Orljavska 3,
Dervišaga
 306.000,00


JAVNI NATJEČAJ SE PROVODI PRIKUPLJANJEM ZATVORENIH PISANIH PONUDA.
Javni natječaj provodi Povjerenstvo za provođenje natječaja i druge oblike raspolaganja građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada Požege (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

UVJETI JAVNOG NATJEČAJA
Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema proračunu Grada Požege i državnom proračunu.
Za sudjelovanje na javnom natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u visini od 20% ukupne početne cijene zemljišta, na IBAN Grada Požege, broj: HR8123600001835100008, s pozivom na broj: HR68 7706-OIB.
Pisana prijava, odnosno ponuda za sudjelovanje na javnom natječaju mora sadržavati:
- ime i prezime natjecatelja i prebivalište (za fizičku osobu), odnosno naziv tvrtke i sjedište (za pravnu osobu) te osobni identifikacijski broj (OIB),
- dokaz o uplaćenoj jamčevini
- potvrdu o nepostojanju duga prema državnom proračunu
- presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba
- presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar za fizičke osobe obrtnike
- visinu ponuđene cijene
- broj tekućeg računa za fizičke osobe odnosno žiro-račun za pravne i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, u slučaju povrata jamčevine.

KRITERIJ ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz javnog natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.
Prodavatelj Grad Požega zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, bez obzira na ponudbene uvjete.

Dubrovačka ulica - elaborat...
Dubrovačka ulica ZK izvadak...
---
Dervišaga - elaborat...
Dervišaga ZK izvadak...

 

Rok za dostavu podnuda je do 28. lipnja 2022. godine u 11:00 sati

Javno otvaranje ponuda će se održati dana 28. lipnja 2022. godine u 12:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

 
 
Powered by Phoca Download