Gore

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javne površine za postavljanje kioska

Grad Požega daje u zakup putem javnog natječaja (u nastavku teksta: natječaj) dio javne površine radi postavljanje kioska za prodaju cvijeća, na određeno vrijeme od pet (5) godina:
U ulici Stjepana Radića (javna površina između kućnih brojeva 34 i 30), katastarska čestica označena kao k.č.br. 1513/1, ukupne površine od 2183 m2 , zemljišno-knjižnog opisa „parkiralište“, k.o. Požega, zk.ul.br. 7505, upisano vlasništvo Grada Požege

Zona  Površina zakupa
(m²)
Početna cijena
(kn/m2)
Ukupna cijena zakupa
(mjesečna/kn) 
I 47,00 35,00 1.645,00

 

UVJETI JAVNOG NATJEČAJA
Natječaj se provodi usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom ( u nastavku teksta: licitacija).
Licitaciju provodi Povjerenstvo za provođenje licitacije za davanje u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Požege (u nastavku teksta: Povjerenstvo).
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema Proračunu Grada Požege.
Pisana prijava za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:
- ime i prezime natjecatelja te njegovo prebivalište (za fizičku osobu), odnosno tvrtka i sjedište (za pravnu osobu), te osobni identifikacijski broj (OIB)
- dokaz o uplaćenoj jamčevini
- potvrda Grada Požege o nepostojanju duga prema Proračunu Grada Požege
- presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba
- presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar za fizičke osobe obrtnike
- broj tekućeg računa za fizičke osobe, odnosno broj žiro-računa za pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, u slučaju povrata jamčevine.

Za sudjelovanje na natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u iznosu mjesečne zakupnine za zakup javne površine po početnoj cijeni, u korist Grada Požege, na IBAN broj: HR8123600001835100008 model: HR68, s pozivom na broj 5738 - OIB.

Licitacija će se održati 30. kolovoza u u 12,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Rok za prijave je do: 27. kolovoza 2021. godine

 
 
Powered by Phoca Download