Gore

Zapošljavanje

Isteklo (73)

Rang lista...


P O Z I V
na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju)

I. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam vježbenika, KLASA:112-01/20-01/14, URBROJ: 2177/01-05/01-20-1 od 27. kolovoza 2020. godine provelo je 10. rujna 2020. godine pisano testiranje kandidata za prijam vježbenika radi osposobljavanja za poslove višeg referenta za upravljanje projektom u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, u Odsjeku za gospodarstvo, poduzetništvo i europske integracije kojem je pristupilo sedam od osam pozvanih kandidata.
Kandidati koji su pristupili na pisano testiranje i koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova sukladno odredbi članka 22. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) mogu pristupiti usmenom dijelu provjere znanja i sposobnosti (intervju), u petak, 18. rujna 2020. godine. Intervju će se održati u gradskoj upravi (soba br. 9), Trg Sv. Trojstva 1, Požega, prema rasporedu u pozivu.

Poziv...


LISTA KANDIDATA I POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam vježbenika radi osposobljavanja za poslove višeg referenta
za upravljanje projektom

I. Javni natječaj za prijam vježbenika radi osposobljavanja za poslove višeg referenta za upravljanje projektom u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, u Odsjeku za gospodarstvo, poduzetništvo i europske integracije, objavljen je u Narodnim novinama, broj: 87/2020. od 29. srpnja 2020. godine, te na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Požega, na oglasnoj ploči Grada Požege i na službenoj internetskoj stranici Grada Požege.

Poziv...


JAVNI NATJEČAJ

     Za prijam vježbenika u službu u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, u Odsjek za gospodarstvo, poduzetništvo i europske integracije, jedan (1) izvršitelj, na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od dvanaest (12) mjeseci, radi osposobljavanja za poslove Višeg referenta za upravljanje projektom (službenik III. kategorije, potkategorije viši referent, 9. klasifikacijski rang).

    Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN, broj: 82/08. i 69/17.). Izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

     U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.

Prilog...

Natječaj je objavljen do 6. kolovoza 2020. godine

Rang lista...


P O Z I V
na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju)

     Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam vježbenika, KLASA:112-01/20-01/13, URBROJ: 2177/01-04/01-20-1 od 27. kolovoza 2020. godine provelo je 9. rujna 2020. godine pisano testiranje kandidata za prijam vježbenika radi osposobljavanja za poslove referenta za uredsko poslovanje, pisarnicu i arhiv u Upravni odjel za samoupravu Grada Požege kojem je pristupilo pet od sedam pozvanih kandidata.
Kandidati koji su pristupili na pisano testiranje i koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova sukladno odredbi članka 22. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) mogu pristupiti usmenom dijelu provjere znanja i sposobnosti (intervju), u ponedjeljak, 14. rujna 2020. godine. Intervju će se održati u gradskoj upravi (soba br. 9), Trg Sv. Trojstva 1, Požega, prema rasporedu u pozivu.

Poziv...


LISTA KANDIDATA I POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam vježbenika radi osposobljavanja za poslove referenta za uredsko poslovanje, pisarnicu i arhiv

     Javni natječaj za prijam vježbenika radi osposobljavanja za poslove referenta za uredsko poslovanje, pisarnicu i arhiv u Upravnom odjelu za samoupravu Grada Požege, objavljen je u Narodnim novinama, broj: 83/2020. od 17. srpnja 2020. godine, te na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Požega, na oglasnoj ploči Grada Požege i na službenoj internetskoj stranici Grada Požege.


Poziv...


JAVNI NATJEČAJ

     Za prijam vježbenika u službu u Upravni odjel za samoupravu Grada Požege, jedan (1) izvršitelj, na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od dvanaest (12) mjeseci, radi osposobljavanja za poslove Referenta za uredsko poslovanje, pisarnicu i arhiv (službenik III. kategorije, potkategorije referent, 11. klasifikacijski rang).

     Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN, broj: 82/08. i 69/17.). Izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

     U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.

Prilog...

Natječaj je objavljen do 27. srpnja 2020. godine

Odluka o odabiru kandidata... 

Odluka o odabiru kandidata...


 

 

Pozivaju se kandidatkinje na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na javni poziv održat će se u srijedu 8. srpnja  i četvrtak 9. srpnja 2020. od 8:00 sati prema priloženom rasporedu u Poduzetničkom inkubatoru, Industrijska ulica 39, 34000 Požega, na koji mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva.

Poziv ...


JAVNI POZIV

Pozivaju se zainteresirane nezaposlene žene s područja Grada Požege da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Gradu Požegi za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta "PUK50“ Grad Požega - potpora i podrška starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI.

Broj traženih osoba: 50
Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Grada Požege
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Prijevoz na rad: djelomično
Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme (planirano zapošljavanje na 12 mjeseci)

1. Ciljane skupine u navedenom radu su:
Nezaposlene žene prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave u evidenciji (s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem).

2. Opis poslova:
• pomoć u dostavu namirnica
• pomoć u pripremi obroka u kućanstvima
• organiziranje prehrane
• pomoć u održavanje čistoće stambenog prostora/domova
• pomoć pri oblačenju i svlačenju
• briga o higijeni i osobnom izgledu
• pomoć u socijalnoj integraciji
• pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava računa, dostava pomagala lijekova, plaćanje i sl.)
• pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo
• pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima

3. Prijavi je potrebno priložiti:
• zamolba
• životopis
• preslika dokaza o završenoj školi
• potvrda izdana od HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)
• preslika osobne iskaznice
• uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca)
• popunjena Izjava o pristanku na program osposobljavanje u sklopu projekta (može se preuzeti na stranicama Grada Požege ili osobno u Gradu Požegi, Trg Sv. Trojstva kbr. 1)
• podnositeljice su u životopisu dužne naznačiti kojoj skupini iz točke I. podtočke 1. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu

4. Razina obrazovanja:
• s najviše završenom srednjom školom

Rok za podnošenje prijava je do: 29. lipnja 2020.

Izjava o prihvaćanju Programa osposobljavanja u sklopu provedbe projekta...

Odluka o odabiru kandidata... 

Odluka o odabiru kandidata...


 

 

Pozivaju se kandidatkinje na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na javni poziv održat će se u petak 10. srpnja 2020. od 8:00 sati prema priloženom rasporedu u Poduzetničkom inkubatoru, Industrijska ulica 39, 34000 Požega, na koji mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva.

Poziv ...


JAVNI POZIV

Za odabir i zapošljavanje osobe na poslovima KOORDINATORA/ICE PROJEKTA „PUK 50“, na određeno vrijeme u trajanju od 18 mjeseci, u Gradu Požegi za vrijeme provedbe projekta „ PUK 50“ ( kodni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.1.1.13.0031.) u sklopu otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena - faza II“ (u nastavku teksta: Projekt) - 2 IZVRŠITELJA

UVJET:
- magistar ili stručni specijalist ekonomske struke
- znanje engleskog jezika

PREDNOST:
- završena edukacija za pripremu i provedbu projekata

UZ PRIJAVU NA JAVNI POZIV POTREBNO JE PRILOŽITI:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
- domovnicu (preslika)
- uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
- uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 3 mjeseca)
- dokaz o završenoj edukaciji za pripremu i provedbu projekata (ukoliko je primjenjivo)
- dokaz o znanju engleskog jezika

MJESTO RADA: gradska uprava Grada Požege

Rok za podnošenje prijava je do: 29. lipnja 2020. godine

Izjava o prihvaćanju Programa osposobljavanja u sklopu provedbe projekta...

JAVNI POZIV
o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme radi provedbe javnih radova
iz paketa mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Predmet Javnog poziva: prijem u radni odnos radnika za rad na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci / provedba mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – javni rad
Broj radnika koji se prima: 10

Naziv radnog mjesta: radnik na revitalizaciji javnih površina

Uvjeti: NKV ili SSS
Radno vrijeme: rad s punim radnim vremenom
Prijevoz: u cijelosti
Radno iskustvo: radno iskustvo nije potrebno

Rok za prijave je do: 19. kolovoza 2020.

O D L U K A
o odabiru kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u školskoj godini 2020./2021.

Poslove pomoćnika u nastavi u Osnovnim školama kojima je osnivač Grad Požega, nakon provedene usmene provjere znanja i sposobnosti (intervjua), odnosno provedenog postupka u svezi Javnog poziva za zapošljavanje pomoćnika u nastavi, u školskoj godini 2020./2021., obavljati će kandati u Odluci.

Odluka...

Odluka o zamijeni asistenta... 


POZIV
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti za zapošljavanje pomoćnika
u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

    Javni poziv za zapošljavanje pomoćnika u nastavi radi provedbe Projekta „PETICA ZA DVOJE – Pomoć – Edukacija – Tim – Integracija – Ciljanost – Afirmacija ZA DVOJE – IV. faza“ od 12. kolovoza 2020. godine, objavljen je na službenoj internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Požega i na službenoj internetskoj stranici Grada Požege.

Poziv...


JAVNI POZIV

     Za odabir i zapošljavanje nezaposlenih osoba na poslovima POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU, na određeno vrijeme od 7. rujna 2020. godine do 18. lipnja 2021. godine, u tri gradske osnovne škole -OŠ Julija Kempfa, OŠ Antuna Kanižlića i OŠ Dobriša Cesarić koje su partneri Gradu Požegi u provedbi Projekta „Petica za dvoje – IV. faza“ u sklopu natječaja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III. – 34 IZVRŠITELJA

Poziv vrijedi do: 20. kolovoza 2020.

 
 
Powered by Phoca Download