Gore

Zapošljavanje

Isteklo (79)

RANG-LISTA
kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova

Utvrđena je Rang-lista kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, za prijam vježbenika radi osposobljavanja za poslove višeg referenta - komunalnog redara u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege kako je navedeno u prilogu.

Rang lista...


P O Z I V
na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju)

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam vježbenika radi osposobljavanja za poslove višeg referenta-komunalnog redara provelo je 20. siječnja 2021. godine pisano testiranje kandidata kojem je pristupilo sedam pozvanih kandidata. Kandidati koji su pristupili na pisano testiranje i koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova, sukladno odredbi članka 22. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), mogu pristupiti usmenom dijelu provjere znanja i sposobnosti (intervju), u srijedu, 27. siječnja 2021. godine. Intervju će se održati u Gradskoj vijećnici, Trg sv. Trojstva 1, 34000 Požega, prema rasporedu u pozivu:

Poziv...


LISTA KANDIDATA I POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam vježbenika radi osposobljavanja za poslove višeg referenta - komunalnog redara

 Povjerenstvo poziva kandidate s liste u prilogu na prethodnu provjeru znanja putem pisanog testiranja koje će se održati u srijedu, 20. siječnja 2021. godine, s početkom u 10,00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.
Lista...


 

 

 JAVNI NATJEČAJ

     Za prijam vježbenika u službu u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, jedan (1) izvršitelj, na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od dvanaest (12) mjeseci, radi osposobljavanja za poslove Višeg referenta-komunalnog redara (službenik III. kategorije, potkategorije viši referent, 9. klasifikacijski rang).
     Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN, broj: 82/08. i 69/17.). Izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
     U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.

Prilog...

Natječaj je objavljen do 21. prosinca 2021. godine.

O G L A S

     Za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, u Odsjek za gospodarstvo, poduzetništvo i europske integracije radi obavljanja privremenih poslova za vrijeme provođenja projekta Europske unije „Petica za dvoje“- IV. faza na radno mjesto Viši referent - voditelj projekta „Petica za dvoje“ (službenik III. kategorije, potkategorije viši referent, 9. klasifikacijski rang), jedan izvršitelj.
Služba se zasniva na određeno vrijeme, od 16. svibnja do 15. kolovoza 2021. godine, za vrijeme provedbe projekta „Petica za dvoje“, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.
Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, osim ako Zakonom nije drugačije određeno.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta) propisane u članku 12. Zakona, te posebne uvjete:
- sveučilišni prvostupnik ekonomske ili pravne struke ili stručni prvostupnik ekonomske ili pravne struke
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit
- poznavanje rada na računalu
- poznavanje jednog stranog jezika.
Na temelju članka 35. stavka 2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 74/10. i 125/14.) osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu mogu biti raspoređene na radna mjesta za koja je kao uvjet utvrđen stupanj obrazovanja sveučilišni ili stručni prvostupnik.

 Prijave na oglas su do: 10. svibnja 2021. godine

 

 
 
Powered by Phoca Download