Gore

Zapošljavanje

Isteklo (83)

JAVNI NATJEČAJ

     Za prijam vježbenika u službu u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, u Odsjek za izgradnju, jedan (1) izvršitelj, na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od dvanaest (12) mjeseci, radi osposobljavanja za poslove Višeg stručnog suradnika za objekte (službenik II. kategorije, potkategorije viši stručni suradnik, 6. klasifikacijski rang).

     Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj: 82/08. i 69/17.). Izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

     U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.

Prilog...

Natječaj je objavljen do 2. prosinca 2021. godine

JAVNI NATJEČAJ

     Za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove (I. kategorija radnih mjesta, potkategorija glavni rukovoditelj, 1. klasifikacijski rang), jedan izvršitelj.

     Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) (u nastavku teksta: ZSN).

     Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
- magistar prava
- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
- položen državni ispit ili pravosudni ispit
- poznavanje rada na računalu.

Uvjet magistra prava na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 74/10. i 125/14.) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu, diplomirani pravnik.

Rok za prijavu je do: 18. studenoga 2021. god.

Prilog uz natečaj...

 
 
Powered by Phoca Download