Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Srijeda, 01 Veljača 2023 08:38

Obavijest o ostvarivanju prava na troškove stanovanja za korisnike zajamčene minimalne naknade

|| ||

Sukladno članku 41. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 18/22., 46/22. i 119/22.) i članka 16. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Požege (Službene novine, broj: 11/22), pravo na naknadu troškova stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade osim beskućnika koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga smještaja u organiziranom stanovanju, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama.

Troškovi stanovanja u smislu Zakona i Odluke odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, troškove grijanja, vodne usluge, te troškove koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade, a jedinica lokalne samouprave, dužna je korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu priznati pravo na troškove stanovanja.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu utvrđene rješenjem ili potvrdom Zavoda za socijalnu skrb.
Naknada za troškove stanovanja može se djelomično ili potpuno podmiriti izravno u ime i za račun korisnika zajamčene minimalne naknade.

U nastavku prilažemo IZJAVU koju je potrebno ispuniti te uz priloge koji su navedeni dostaviti na adrestu:

Grad Požega
Trg Svetog Trojstva 1 (osobni dolazak: radnim danom 8:00-14:00h, pisarnica)
34 000 Požega
Tel: 099/5311-315

IZJAVA.docx

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008