Srijeda, 27 Listopad 2021 14:37

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Požege

|| ||

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Požege i njihovih zamjenika kao savjetodavnog tijela Grada Požege koje se osniva s ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Gradu Požegi.

U Savjet mladih Grada Požege, Gradsko vijeće Grada Požege bira devet (9) članova i njihove zamjenike, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, na mandat od tri (3) godine.

Članovi Savjeta mladih Grada Požege mogu biti osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Požege koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života.

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih i njihovih zamjenike imaju:
- udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade
- učenička vijeća
- studentski zbor
- pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i
- neformalne skupine mladih od najmanje trideset (30) mladi.

Ovlašteni predlagatelji dužni su prilikom isticanja kandidatura predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

Kandidature za članove Savjeta mladih podnose se na propisanom obrascu koji se može preuzeti na web stranici Grada Požege.

Prijedlozi kandidatura za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike, dostavljaju se Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Požege, Trg Sv. Trojstva kbr. 1, 34000 Požega, s naznakom: „Prijedlog kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Požege“, u roku petnaest (15) dana od dana objave poziva na web stranici Grada Požege, odnosno u lokalnom tisku (Kronici požeško-slavonskoj).