Utorak, 28 Rujan 2021 16:10

Maja Petrović imenovana pročelnicom Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Požege

||| |||

Gradonačelnik Grada Požege raspisao je Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Požege koji je objavljen u Narodnim novinama, broj: 89/21. od 11. kolovoza 2021. godine, na Zavodu za zapošljavanje, Područni ured Požega, te na Oglasnoj ploči Grada Požege i na web. stranici Grada Požege (www.pozega.hr). Maja Petrović, izvršnim Rješenjem o imenovanju pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Požege, KLASA: UP/I0-112-02/21-01/77, URBROJ:2177/01-01/01-21-1 od 8. rujna 2021. godine imenovana je za pročelnicu Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Požege. Rješenje o imenovanju postalo je izvršno, s danom 15. rujna 2021. godine.

Maja Petrović rođena je u Požegi gdje je završila osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu završila je 2007. godine te stekla zvanje diplomiranog učitelja s pojačanim programom iz nastavnog predmeta likovna kultura. Od 2007. godine zaposlena je u OŠ „Vladimir Nazor“ Trenkovo na mjestu učiteljice likovne kulture, a potom učiteljice razredne nastave. Kao višegodišnja obrazovna djelatnica surađivala je s različitim službama s ciljem pomoći djeci i mladima, s javnim ustanovama i ustanovama u kulturi, radila je na razvoju dodatnih kompetencija kroz edukacije u sklopu Agencije za odgoj i obrazovanje te CARNet treninge i tečajeve u sklopu programa E- škola, kao i na edukaciji u području upravljanja projektima, mobilnost i konkurentnost na tržištu rada za područje odgoja i obrazovanja u organizaciji Agencije za mobilnost i programe EU. Bila je članica školskih odbora te stekla iskustvo upravljanja školskim ustanovama, sudjelovala je u donošenju godišnjeg plana i programa rada i nadzoru njegova izvršenja, davanju suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa, donošenju financijskog plana, polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja, odlučivanju o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa te je sudjelovala u donošenju ostalih odluka važnih za rad i sigurnost školskih ustanova u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i statutom. Sudjelovala je u brojnim projektima i članica je brojnih stručnih i drugih udruga.