×

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 690
Četvrtak, 01 Srpanj 2021 16:33

VLADA RH Premijer Plenković ispunio obećanje - Požega dobiva pomoć za štete u dvije prirodne nepogode

|||| ||||

Kako je predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i najavio za svoga prekjučerašnjega posjeta Požegi, Vlada je na svojoj današnjoj sjednici donijela nekoliko zaključaka o financijskoj pomoći preko Požeško-slavonske županije nastradalim gradovima i općinama u posljednje dvije prirode nepogode (bujične poplave i nevrijeme praćeno jakom tučom), a koje su, nažalost, poseban trag ostavile na području grada Požege.

Pomoć građanima - 20 milijuna kuna

Požeško–slavonsku županiju su u lipnju 2021. pogodile dvije prirodne nepogode s velikim razmjerima šteta. Dana 6. lipnja 2021. županiju je pogodilo nevrijeme tijekom kojeg su pale obilne količine oborina koje su prouzrokovale bujične poplave na području grada Požege i općine Velika gdje su zabilježene i štete od tuče koja je pala lokalno. Zatim, dana 25. lipnja 2021. županiju je ponovno pogodilo olujno nevrijeme praćeno tučom pri čemu su nastale velike štete na stambenim, poslovnim, zdravstvenim, odgojno-obrazovnim, kulturnim i drugim javnim zgradama na području grada Požege, općine Jakšić i općine Kaptol. Štete u poljoprivredi evidentirane su na području pet jedinica lokalne samouprave i to: gradova Požege, Kutjeva i Pleternice te općina Jakšić i Kaptol. Nakon nepogoda izrađene su i prve preliminarne procjene šteta koje značajno premašuju fiskalne kapacitete proračuna navedenih gradova, općina i županije. Slijedom navedenog, županica Požeško–slavonske županije je dopisom od 30. lipnja 2021. zamolila Vladu Republike Hrvatske za pomoć u sanaciji šteta nakon prirodnih nepogoda, s ciljem pomoći građanima i gospodarstvu s posebnim naglaskom na poljoprivredu koja je pretrpjela najveće štete i kod koje će oporavak, u nekim slučajevima, trajati godinama. Sukladno članku 56. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15) u državnom proračunu planirana su sredstva za proračunsku zalihu koja se koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Nadalje, člankom 20. stavkom 3. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (Narodne novine, br. 135/20 i 69/21) propisano je da o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Vlada Republike Hrvatske. Slijedom navedenog, Ministarstvo financija predlaže Vladi Republike Hrvatske da Požeško–slavonskoj županiji odobri sredstva iz Proračunske zalihe za 2021. godinu u iznosu od 20.000.000,00 kuna, za sanaciju šteta nakon prirodnih nepogoda.

Poljoprivrednicima - 20 milijuna kuna

Požeško-slavonsku županiju je u lipnju 2021. godine zahvatio niz prirodnih nepogoda koje su, između ostalih šteta, uzrokovale velike štete u poljoprivredi. Stoga se odobrava Ministarstvu poljoprivrede da na teret Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu, u okviru razdjela 060, glave 06005 osigura pomoć u iznosu od 20.000.000,00 kuna za poljoprivrednike na području Požeško-slavonske županije koji su pretrpjeli štete u poljoprivredi uslijed prirodnih nepogoda: tuča, kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom te poplava nastalih u lipnju 2021. godine. Ministarstvo poljoprivrede će sredstva pomoći doznačiti izravno na račun Požeško-slavonske županije koja će u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede izraditi program potpora male vrijednosti za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda koje su na njenom području uzrokovale štete u poljoprivredi. Zadužuje se Požeško-slavonska županija za dostavi podatke o nastalim štetama sukladno odredbama Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda i Pravilnika o Registru šteta, da utvrdi kriterije za dodjelu sredstava pomoći sa svrhom jasnoće u postupanjima prilikom isplate sredstava pomoći, da utvrdi konačan popis oštećenika s pripadajuće utvrđenim iznosom pomoći za štete u poljoprivredi koje je poljoprivrednik pretrpio na poljoprivrednom zemljištu i/ili primarnoj proizvodnju i dostavi ga Ministarstvu poljoprivrede radi kontrole namjenskog trošenja doznačenih financijskih sredstava te da osigura uvjete za ispravnu provedbu nadzora i namjenskog trošenja financijskih sredstava. Predlaže se Vladi Republike Hrvatske donošenje Odluke o pomoći poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda na područjima u Požeško-slavonskoj županiji za 2021. godinu.

Obrazovnim ustanovama - 5 milijuna kuna

Dana 25. lipnja 2021. područje Požeško-slavonske županije pogodilo je olujno nevrijeme praćeno tučom uslijed kojega je nastala šteta na školskim ustanovama. Radi sanacije nastale štete na objektima školskih ustanova Vlada Republike Hrvatske osigurat će sredstva potrebna za potpunu sanaciju prema procijenjenim iznosima, umanjenim za iznose koji će biti naplaćeni od osiguravajućih društava, a u maksimalnom iznosu do 5 milijuna kuna. Za provedbu predmetnog Zaključka sredstva su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu (Narodne novine, br. 135/20 i 69/21), u okviru Razdjela 080 Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glave 08005, Programa 3701 Razvoj odgojno obrazovnog sustava, projekta K579064 KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU.

Za pravosudne objekte - 5 milijuna kuna

Dana 25. lipnja 2021. područje Požeško-slavonske županije pogodilo je olujno nevrijeme praćeno tučom uslijed kojega je nastala šteta na zgradama pravosudnih tijela, poglavito objektima Kaznionice u Požegi. Radi sanacije nastale štete na objektima pravosudnih tijela na području Požeško–slavonske županije, Vlada Republike Hrvatske osigurati će sredstva potrebna za potpunu sanaciju prema procijenjenim iznosima, umanjenim za iznose koji će biti naplaćeni od osiguravajućih društava, a u maksimalnom iznosu do 5 milijuna kuna. Za provedbu predmetnog Zaključka sredstva su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. („Narodne novine“, br. 135/20. i 69/21.), u okviru Razdjela 109 Ministarstvo pravosuđa i uprave, Glave 10905, Programa 2806 Izgradnja, obnova, održavanje i opremanje zgrada, projekt K629022 Uređenje i opremanje pravosudnih tijela.

Priprema projektne dokumentacije za izgradnju retencija - 100 milijuna kuna

Bujične poplave sa strmih sjevernih padina Požeške gore, iznad grada Požege i prigradskih naselja Vidovaca, Dervišage i Drškovaca, zabilježene su u dva navrata u lipnju ove godine i to 06. i 10. lipnja. Predmetne poplave su se na ovim područjima događale i ranije, ali nikada ovakvih razmjera. Nastavno, olujno nevrijeme praćeno ledom, pogodilo je 25.06.2021. godine i područje gradova Požege i Pleternice, te općina Kutjevo, Kaptol i Jakšić, te prouzročilo štete u koritu vodotoka. Uzroci navedenih poplavnih događaja proizlaze iz kombinacije različitih čimbenika kao što su: geomorfološki sastav Požeškog gorja, klimatske promjene, napušteni kamenolomi kao i urbanizacija predmetnog područja. Na većinu njih se ne može utjecati te će se, stoga, konačno rješenje obrane od poplava tražiti u izgradnji retencija u gornjim dijelovima slivova bujičnih vodotoka. Štete od navedenih poplava, kako na infrastrukturi tako i na objektima, bile bi puno veće da prethodno nisu bili izvedeni radovi obrane od poplava nakon bujičnih poplava iz kolovoza 2020. godine. Tijekom obrane od poplava u lipnju 2021. godine, troškovi izvršenih radova aktivne obrane od poplava iznose 1.020.277,51 kn (s PDV-om), a uključuju: vađenje naplavina iz korita vodotoka i čišćenje propusta, vađenje urušenih dijelova objekata, betonskih ograda, klizišta obala i nasipa iz korita bujica, vađenje svođenog mosta na vodotoku Nakop I zbog začepljenja oštećenja, čišćenje područja uz vodotoke od naplavljenog mulja, uklanjanje bujičnog nanosa iz retencija, vađenje srušenih stabala iz korita vodotoka, kao i uklanjanje granja, lišća i ostalog otpada sa otvora propusta na vodotocima (nakon leda). Za potrebe sanacije šteta na vodnim građevinama te za poboljšanje sustava obrane od poplava, odnosno smanjenje rizika od poplava, potrebna interventna sredstva sanacija i uspostave funkcionalnog stanja iznose 1.966.788,09 kn (s PDV-om). Predviđeni su radovi na vodotocima Komušanac, Nakop I, Veliki Dol, Jagodnjak, Pakao, Janile, Nakop II, Stražemanka, Vranovo i Kloštar. Konačno rješenje problema bujičnih poplava predmetnog područja postići će se kombinacijom izgradnje linijskih regulacijskih građevina u srednjim, urbanim dijelovima slivova te izgradnjom retencija u gornjim dijelovima slivova bujičnih vodotoka. Prvi dio rješenja je velikim dijelom izvršen, jer su korita vodotoka u urbanom području regulirana. Drugi dio rješenja je izgradnja niza retencija u gornjim, brdskim dijelovima slivova kojim se očekuje zaustavljanje pronosa bujičnog nanosa, kao i smanjenje vrhunca vodnog vala, odnosno privremeno zadržavanje većih količina vode kod pojave ekstremnih oborina te njeno neškodljivo ispuštanje nakon prolaska nepogode. Iz tog razloga definirane su lokacije za izgradnju osam retencija u gornjem dijelu slivova vodotoka na obroncima Požeške gore, retencijskog prostora zapremine od 500.000 do 1.500.000 m³. Hrvatske vode će u Plana upravljanja vodama Hrvatskih voda u 2021. godini osigurati dostatna sredstva za pripremu tehničke dokumentacije za potrebe ishođenja lokacijskih dozvola i rješavanje imovinsko pravnih odnosa predmetnih retencija. Nastavno, u narednim godinama osigurati će se i sredstva za glavne i izvedbene projekte te, u konačnici, izgradnju samih retencija. Vrijednost predmetnih projekata procjenjuje se na iznos od cca 100 milijuna kuna što uključuje izradu projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i izgradnju retencija.

Požeškoj vojarni - 5,2 milijuna kuna

Snaženo nevrijeme koje je 25. lipnja 2021. pogodilo područje Požege nanijelo je velike štete i u vojarni „123. brigade Hrvatske vojske“ u Požegi. Prema prvim procjenama koje je dalo Ministarstvo obrane šteta iznosi oko 5.200.000 kuna. Ovim Zaključkom zadužuje se Ministarstvo obrane da provede radnje potrebne za uklanjanje posljedica štete zbog prirodne nepogode u vojarni „123. brigade Hrvatske vojske“ u Požegi. Za provedbu ovoga Zaključka financijska sredstva osigurat će se preraspodjelom u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu na poziciji Ministarstva obrane.