Petak, 23 Listopad 2020 14:07

Završen postupak nove katastarske izmjere za katastarsku općinu Komušina

||||| |||||

Dana 22. listopada 2020., Grad Požega je od Područnog ureda za katastar Požega preuzeo elaborat katastarske izmjere za k. o. Komušina. Time je završen postupak nove katastarske izmjere za cijelu katastarsku općinu Komušina. Novi katastarski operat je stavljen u službenu uporabu, te je otvorena nova zemljišna knjiga za k. o. Komušina.

Podsjetimo, u 2019. je završen postupak nove katastarske izmjere i za k. o. Drškovci. Katastarska izmjera koja je provedena na ove dvije katastarske općine obuhvaća površinu od 569 ha, odnosno katastarska općina Komušina ima površinu od 398 ha, dok katastarska općina Drškovci ima površinu od 171 ha.

Vrijednost radova terenske izmjere, odnosno geodetsko-katastarskih usluga u svrhu izrade katastra nekretnina iznosi 1.330.820,00 kn s PDV-om, a radove su zajedno financirali Grad Požega u udjelu od 60%, te Državna geodetska uprava u udjelu od 40%.

Nova katastarska izmjera je uspješno realizirana zahvaljujući kvalitetnoj suradnji između Grada Požege, Područnog ureda za katastar Požega, te zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Požegi.

Novom katastarskom izmjerom, nakon koje katastarski plan odgovara stvarnom stanju na terenu , a podaci zemljišne knjige stvarnim vlasnicima, mještani i vlasnici nekretnina na području cijelih katastarskih općina Komušina i Drškovci dobili su uređeno katastarsko i zemljišnoknjižno stanje njihovih nekretnina. To je osnovni preduvjet za poduzimanje bilo kakvih radnji vezano za te nekretnine, bilo da se radi o novoj izgradnji, rekonstrukciji, prometu nekretninama, drugim oblicima investicija u zemljišta, odnosno nekretnine, ostvarivanju poticaja u poljoprivredi, prijavama na sufinanciranje projekata sredstvima Europske unije, kreditiranju, itd.