Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Najave sjednica Gradskog vijeća

6. sjednica Gradskog vijeća 2021.

6. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege će se održati u utorak 30. studenoga 2021. godine, s početkom u 17:00 sati, u Gradskom kazalištu Požega, Trg Sv. Trojstva 20.

 

Vijećnička pitanja od 17:00 do 17:30 sati.

D N E V N I   R E D

- Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege od 21. listopada 2021. godine

1. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe za mjesec listopad 2021. godine
2. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Požega
   - prilog
3. Prijedlog Odluke o odricanju prava prvokupa za nekretninu u Požegi, Županijska ulica br. 19
    - prilog
4. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje sportskih objekta u vlasništvu Grada Požege
5. Prijedlog Odluke o uspostavi urbanog područja Grada Požege
   - prilog 1. - PLETERNICA
   - prilog 2. - JAKŠIĆ
   - prilog 3. - BRESTOVAC
   - prilog 4. - VELIKA
   - prilog 5. - KAPTOL
   - prilog 6. - POŽEGA
   - prilog 7. - MIŠLJENJE MINISTARSTVA
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Požege

5. sjednica Gradskog vijeća 2021.

5. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege će se održati u četvrtak 21. listopada 2021. godine, s početkom u 16,00 sati, u Gradskom kazalištu Požega, Trg Sv. Trojstva 20.

  - obavijest uz poziv

Vijećnička pitanja od 16,00 do 16,30 sati.

D N E V N I   R E D

- Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege od 29. rujna 2021. godine

1. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe za rujan 2021. godine
2. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu
3. a) Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Požege za 2021. godinu sa Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2021. godinu
       - zaključak i odluka
       - opći dio
       - posebni dio
       - ciljevi
       - plan razvojnih programa
       - obrazloženje
    b) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa rada Upravnih tijela Grada Požege za 2021. godinu
4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Požege za 2021. godinu
5. a) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2021. godinu
   b) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za 2020. godinu
   c) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2021. godinu
   d) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2021. godinu
   e) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2021. godinu
6. a) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2021. godinu
   b) Prijedlog izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
   c) Prijedlog izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2021. godinu
   d) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu
7. I. izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
8. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova Katoličke osnovne škole u Požegi u školskoj godini 2021./2022.
9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o parkiranju
10. Prijedlog Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Požege
11. a) Prijedlog Zaključka za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Požegi
     b) Prijedlog Zaključka za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Požegi
         - prilog 1.
         - prilog 2.
         - zaključak
12. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje moto-cross staze Vilare
13. Prijedlog izmjene Odluke o naknadi za korištenje odlagališta otpada na području druge jedinice lokalne samouprave

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008