Alati za pristupačnost

Natječaj za davanje u zakup javne površine za postavljanje kioska 11/21

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javne površine za postavljanje kioska

 

     Grad Požega daje u zakup putem javnog natječaja (u nastavku teksta: natječaj) dio javne površine radi postavljanje kioska za obavljanje pekarske djelatnosti od 22. studenog 2021., na određeno vrijeme od pet (5) godina.

Požega, Vukovarska ulica na križanju sa ulicom Franje Cirakija, katastarska čestica označena kao k.č.br. 1519, ukupne površine od 9883 m2 , zemljišno-knjižnog opisa „put gradsko područje“, k.o. Požega, zk.ul.br. 7825, upisano vlasništvo Grada Požege.

 Zona
 

 Površina zakupa
 (m²)

 Početna cijena
(kn/m2)
 Ukupna cijena zakupa
(mjesečna/kn)
I 12.00 35,00 420,00

UVJETI JAVNOG NATJEČAJA
Natječaj se provodi usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom koju provodi Povjerenstvo za provođenje licitacije za davanje u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Požege.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema Proračunu Grada Požege.
Pisana prijava za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:
- ime i prezime natjecatelja te njegovo prebivalište (za fizičku osobu), odnosno tvrtka i sjedište (za pravnu osobu), te osobni identifikacijski broj (OIB)
- dokaz o uplaćenoj jamčevini
- potvrda Grada Požege o nepostojanju duga prema Proračunu Grada Požege
- presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba
- presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar za fizičke osobe obrtnike
- broj tekućeg računa za fizičke osobe, odnosno broj žiro-računa za pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, u slučaju povrata jamčevine.

Natječaj...

Rok za dostavu ponuda je do: 19. studenog 2021.