Alati za pristupačnost

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta 04/21

 J A V N I   N A T J E Č A J
ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

I. GRAD POŽEGA PRODAJE GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE u Zelenoj ulici u Požegi:

Lokacija
 
 k.č.br.   Površina  (m2) Oznaka nekretnine Opremljenost
(komunalna infrastruktura) 

Podaci iz prostorno-planske dokumentacije

/ cijena po m2 u kunama

Početna cijena

(kn/m2)

Ukupna početna cijena ( kn)
Zelena ulica 731/50 481 Gradsko područje livada Mogućnost priključka na komunalnu infrastrukturu S - stambena namjena 469,53 225.843,93

 

 II. NATJEČAJ SE PROVODI prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda.

III. UVJETI JAVNOG NATJEČAJA
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema proračunu Grada Požege i državnom proračunu.
Za sudjelovanje na javnom natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u visini od 20% ukupne početne cijene zemljišta, na IBAN Grada Požege, broj: HR8123600001835100008, s pozivom na broj: HR68 7706-OIB.

Natječaj...

Rok za dostavu prijava je 14. svibnja 2021. godine do 15:00 sati.