Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje

(Članak 7. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Požega)
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje obavlja poslove koji se odnose na:

1. uređenje područja Grada Požege, uređenje građevinskog zemljišta, obavljanje komunalnih djelatnosti, utvrđivanje obveza i naplate komunalnih i sličnih obveza, poslove koji se odnose na gospodarstvo, geodetske poslove, označavanje prostornih jedinica, zaštitu i spašavanje, komunalni red, prometno redarstvo, mjesnu samoupravu (osim izbora za mjesnu samoupravu) i to kako slijedi:

- uređenje područja Grada Požege obuhvaća poslove izgradnje i održavanje objekata u vlasništvu Grada Požege, prometnica i drugih javnih površina

- uređenje građevinskog zemljišta obuhvaća izgradnju komunalne i druge odgovarajuće infrastrukture

- obavljanje komunalnih djelatnosti obuhvaća poslove obavljanja komunalnih djelatnosti, ustroj subjekata komunalnog gospodarstva u vlasništvu Grada Požege, te cijene komunalnih usluga

- utvrđivanje i naplatu komunalnih i sličnih obveza koji obuhvaća upravne i druge poslove utvrđivanja tih obveza, te njihovu naplatu, uključujući i prisilnu naplatu

- poslovi gospodarstva obuhvaćaju poticanje razvoja gospodarstva posebno obrta, malog i srednjeg poduzetništva, uređenje uvjeta poslovanja gospodarskih subjekata (radno vrijeme i drugo),

- geodetski poslovi obuhvaćaju poslove osnivanja i vođenja katastra vodova,

- označavanje prostornih jedinica koje obuhvaća poslove evidencije, imenovanja i označavanja naselja, ulica i trgova

- zaštita i spašavanje obuhvaćaju stručno-tehničke poslove zaštite koji spadaju u djelokrug Grada Požege

- komunalni red obuhvaća uređivanje i nadzor komunalnog reda, te nadzor provođenja odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina uključujući i rad komunalnog redarstva Grada Požege

- prometno redarstvo obavlja poslove nadzora i premještanja zaustavljenih i parkiranih vozila sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, poslove upravljanja prometom, poslove nadzora u zonama smirenog prometa, prometa u pješačkim zonama

2. prostorno planiranje koje obuhvaća praćenje i analizu provođenja dokumenta prostornog uređenja, ocjenu provedenih mjera i njihove učinkovitosti na svrhovito gospodarenje prostorom i zaštitu vrijednosti prostora i okoliša, izradu izvješća o stanju u prostoru, te pripreme i provedbe mjera za unapređenje stanja u prostoru, poslove u svezi s izradom prostornih planova, akata o položajnim zonama i sličnih akata, poslove u svezi izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju, te provedbu dokumenta prostornog uređenja iz djelokruga Grada.

3. prometa koji obuhvaćaju: - praćenje, analizu i normativno uređivanje, odgovarajuće označavanje, te nadzor cestovnog prometa, u smislu propisa o sigurnosti prometa na cestama - poslove u svezi raspolaganja javnim površinama i javno-prometnim površinama u vlasništvu Grada Požege

4. zaštite okoliša koji obuhvaćaju praćenje stanja zaštite okoliša, te izradu studija, planova i drugih akata u svezi unapređenjem zaštite okoliša.

5. mjesnu samoupravu koja obuhvaća poslove u svezi s radom mjesnih odbora (osim poslova izbora i konstituiranja tih tijela). Upravni odjel iz stavka 1. ovoga članka obavlja i druge poslove iz samoupravnog djelokruga, sukladno zakonu, dugim propisima i aktima Grada Požege.

 

Pročelnica:

Andreja Menđel, mag.ing.aedif.

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

telefon: 034 / 311 333

fax: 034 / 311 344