Utorak, 08 Rujan 2020 14:30

Komunalac Požega d.o.o. kreće s odvozom glomaznog otpada

|| ||

Komunalac Požega d.o.o. kreće s odvozom krupnog (glomaznog) otpada. Otpad će se odvoziti subotom od 12. rujna 2020. do 28. studenog 2020. godine prema Planu odvoza krupnog (glomaznog) otpada na području grada Požege te ostalih gradova i općina gdje Komunalac Požega d.o.o. provodi uslugu sakupljanja otpada. Raspored odvoza objavljen je na mrežnoj stranici Komunalca Požega d.o.o., a korisnici komunalnih usluga koji su podmirili svoje financijske obveze prema Komunalcu Požega d.o.o. i žele koristiti uslugu odvoza i zbrinjavanja krupnog (glomaznog) otpada, trebaju se javiti u Komunalac Požega d.o.o. na tel. broj 440 – 997 najkasnije dan uoči odvoza do 13 sati. Krupni (glomazni) otpad nije dozvoljeno odlagati na javnu površinu, nego ga je potrebno skupiti na hrpu unutar okućnice, neposredno uz javnu površinu. Metalni krupni (glomazni) otpad potrebno je posebno odvojiti od ostalog krupnog (glomaznog) otpada. Stari automobili i građevinski otpad nisu kućni krupni (glomazni) otpad i ne odvoze se u okviru Plana odvoza krupnog (glomaznog) otpada. Popis vrsta predmeta i tvari koje se smatraju krupnim (glomaznim) otpadom propisan je Naputkom o glomaznom otpadu (NN 79/15) i objavljen je na www.komunalac-pozega.hr.

Podsjećamo da krupni (glomazni) otpad možete besplatno dovesti i u reciklažna dvorišta u Požegi, Pleternici, Velikoj i Jakšiću od ponedjeljka do petka od 9 do 16 sati te subotom od 7 do 12 sati.

PLAN ODVOZA KRUPNOG (GLOMAZNOG) OTPADA NA PODRUČJU GRADA POŽEGE U 2020. GODINI:

1 MO Ciglana, MO Ratarnica
Naselja: Novi Bankovci, Bankovci, Krivaj, Kunovci, Marindvor, Novi Štitnjak, Štitnjak 12.09.2020.

2 MO Orljava
Naselja: Alaginci, Golobrdci, Mihaljevci, Novi Mihaljevci, Šeovci, Turnić 19.09.2020.

3 MO Babin Vir, MO Garevica 26.09.2020.

4 MO Praulje
Naselja: Donji Emovci, Emovački Lug, Gornji Emovci, Nova Lipa, Stara Lipa, Ugarci 03.10.2020.

5 MO Arslanovci 10.10.2020.

6 Naselja: Vidovci, Dervišaga, Komušina, Laze Ćosine, Laze Vasine, Laze Prnjavor 17.10.2020.

7 MO Centar, MO Vučjak
Naselja: Seoci, Gradski Vrhovci, Crkveni Vrhovci, Škrabutnik 24.10.2020.

8 MO Tekija
Naselja: Drškovci, Novo Selo 31.10.2020.

PLAN ODVOZA KRUPNOG (GLOMAZNOG) OTPADA NA PODRUČJU OSTALIH GRADOVA I OPĆINA U 2020. GODINI:

1 Grad Pleternica i naselja Grada Pleternice u kojima postoji usluga sakupljanja otpada 07.11.2020.

2 Općina Velika i naselja Općine Velika u kojima postoji usluga sakupljanja otpada 14.11.2020.

3 Općina Kaptol i naselja Općine Kaptol u kojima postoji usluga sakupljanja otpada 14.11.2020.

4 Grad Kutjevo i naselja Grada Kutjeva u kojima postoji usluga sakupljanja otpada 21.11.2020.

5 Općina Čaglin i naselja Općine Čaglin u kojima postoji usluga sakupljanja otpada 21.11.2020.

6 Općina Jakšić i naselja Općine Jakšić u kojima postoji usluga sakupljanja otpada 28.11.2020.

7 Općina Brestovac i naselja Općine Brestovac u kojima postoji usluga sakupljanja otpada 28.11.2020.