Utorak, 26 Siječanj 2016 12:04

Zahvaljujući odvojenom sakupljanju otpada u 2015. godini prikupljeno 200% korisnog otpada više nego godinu prije

|||| ||||

U gradu Požegi odvojeno sakupljanje korisnog otpada pokrenuto je prije nekoliko godina postavljanjem tzv. Zelenih otoka s kontejnerima za papir, staklo i plastiku, a rezultirao je bitnim smanjenjem količine odloženog komunalnog otpada pa je tako u 2014. godini odloženo 10.870 tona, a u 2015. godini 10.181 tona komunalnog otpada, iz čega proizlazi da je u 2015. odloženo 690 tona manje u odnosu na 2014. godinu. Upravo su rezultati odvojenog sakupljanja korisnog otpada te formiranje novih zelenih otoka i uređenje lokacija za kontejnere bile tema konferencije za novinare gradonačelnika Vedrana Neferovića i direktora Komunalca d.o.o Ante Bekića.

- Kada je u pitanje prikupljanje otpada na području grada Požege, tvrtka Komunalac i Grad Požega poduzeli su mnoge mjere i trenutno se na našem području radi odvojeno prikupljanje otpada. Prvenstveno je to omogućeno individualnim domaćinstvima, a u ovom trenutku smo u rješavanju problema i sređivanja stanja na području mjesnih odbora – rekao je gradonačelnik Vedran Neferović.

Od srpnja 2014. godine započet je projekt sakupljanja korisnog otpada tzv. „na kućnom pragu“ podjelom vreća za otpad u naselju „Sajmište“ te je pokrenut organizirani odvoz korisnog otpada. S obzirom na dobro prihvaćanje odvojenog sakupljanja korisnog otpada od strane građana, početkom 2015. godine, uz sudjelovanje grada Požege i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, nabavljeno je 7000 plavih kanti za papir za domaćinstva u Požegi, a uz kante su podijeljene i vreće za odvojeno sakupljanje stakla i plastike. Uz sudjelovanje Grada Požege i FZOEU nabavljena je i sječkalica za granje koja se koristi za usitnjavanje granja s javnih površina, božićnih drvca, a usitnjena masa koristi se za kompost.

U 2014. godini sakupljeno je cca 70 tona papira i kartona, 57 tona stakla i 10 tone plastike. Ove količine značajno su povećane u 2015. godini tj. sakupljeno je i predano ovlaštenim sakupljačima cca 316 tona papira i kartona, 82 tone stakla i 17 tona plastike – ukupno cca 416 tona.

Iz Komunalca naglašavaju kako je u 2015. god. sakupljeno i predano ovlaštenim sakupljačima ukupno cca 416 tona korisnog otpada, te da je značajna količina biorazgradivog otpada pretvorena u kompost u domaćinstvima, došlo je do bitnog smanjenja količine odloženog komunalnog otpada.

- Građani nas često upozoravaju da je malo što u intervalima od dva mjeseca prikupljamo otpad po domaćinstvima. I mi smo toga svjesni, a ljudi su sve više zainteresirani za ovu aktivnost i moramo prikupljanje smanjiti na mjesečni interval. Za to je potrebno nabaviti još jedno komunalno vozilo, što je u planu za 2016. godinu, a završavamo i projektnu dokumentaciju za uspostavu reciklažnih dvorišta – rekao je Anto Bekić, direktor Komunalca Požega d.o.o.

S obzirom na to da je Komunalac Požega d.o.o. tijekom 2015. godine omogućio odvojeno sakupljanje korisnih sirovina za sva domaćinstva u gradu Požegi u individualnom stanovanju, sljedeći korak je uspostava odvojenog sakupljanja papira, stakla, plastike, stare odjeće i obuće za građane u kolektivnom stanovanju.