Utorak, 07 Srpanj 2015 13:46

Nova cijena sakupljanja otpada

|| ||

Od 1. srpnja 2015. godine na snagu je stupila nova cijena usluga sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada. Iz Komunalca Požega d.o.o. pojašnjavaju kako do sada predviđeni i postojeći troškovi u iznosu od 5,45 kn/mj. ne mogu pokriti stvarne troškove odvojenog sakupljanja korisnog i biorazgradivog otpada te kako je izmjena cijene u ovom dijelu nužna.

Postojeći cjenik odvoza, sakupljanja i zbrinjavanja otpada izrađen je u Tekiji d.o.o. i u primjeni je bio od 1. siječnja 2010. godine kada se, zbog zakonskih odredbi, obračun više nije mogao vršiti po m² prostora, nego po volumenu spremnika. Pri tadašnjem formiranju cijena usluge predviđena je stavka troškova za odvojeno sakupljanje otpada u iznosu od 5,45 kn/mj. koja je uključivala postavljanje zelenih otoka, odvoz i zbrinjavanje odvojenog sakupljenog otpada, nabavu vreća za otpad i sl.

Zakon o održivom gospodarenju stupio je na snagu u srpnju 2013. godine i unio niz obveza za jedinice lokalne samouprave i komunalna društva. Zakon je propisao politiku gospodarenju otpadom prema kojoj je potrebno poduzeti mjere sprječavanja nastanka otpada, a za nastali otpad, mjere pripreme i ponovnu uporabu, recikliranje i energetsku uporabu.

Sukladno zakonskim odredbama, Komunalac Požega d.o.o. započeo je aktivnosti odvojenog sakupljanja otpada i uspostave reciklažnih dvorišta kako bi se smanjila količina otpada za zbrinjavanje na odlagalištu, a time i negativni utjecaji na okoliš. Primjena odvojenog sakupljanja otpada započela je kao pilot projekt u srpnju 2014. godine uvođenjem primarne selekcije u domaćinstvima, a provođenjem iste došlo je do značajnog povećanja troškova, zbog čega je Komunalac Požega d.o.o. izradio analizu u ovom području poslovanja.

Izrađena je kalkulacija cijena koja pokazuje da minimalni trošak stavke odvojenog sakupljanja otpada za domaćinstvo iznosi 11,29 kn/mj. Ostale stavke iz strukture cijena neće se mijenjati, tako da će se cijena za domaćinstvo sa sadašnjeg iznosa 45,63 kn/mj. s PDV-om povećati na 52,93 kn/mj. s PDV-om. Cijena za gospodarstvo neće se mijenjati jer je u njenoj strukturi predviđen dovoljan iznos za pokrivanje troškova odvojenog sakupljanja otpada.

Iz Komunalca Požega d.o.o. dodaju kako je dosadašnja cijena njihove usluge bila na samom dnu cijena usluge unutar komunalnih društva u Republici Hrvatskoj te kako će, unatoč ovom povećanju, cijena i dalje ostati među najnižima.