Up

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege

Predmet ovog Javnog natječaja je davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege, na području katastarskih općina (k.o.) Laze Ćosine, Novo Selo, Seoci, - Stara Lipa, Šeovci i Vidovci koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Požegu predviđeno za zakup.
Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Požegu predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od dvadeset (25) godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.
Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog javnog natječaja s popisom katastarskih čestica, sa kulturama, površinama i početnim zakupninama nalaze se u Prilogu 1. ovog javnog natječaja.

Obrazac 1...
Obrazac 2...
Obrazac 3...
Obrazac 4...
Zahtjev za izdavavanje potvrde o podmirenju obveza...

Rok za podnošenje prijava je do: 11. studenog 2019. godine

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup na određeno vrijeme dijela Sportskog objekta u Požegi, u Ulici Pavla Radića kbr. 2a

   Predmet ovog javnog natječaja je davanje zakup teniskih igrališta 1. i 2. i dvije ( 2) svlačionice u prizemlju zgrade (u nastavku teksta: tenisko igralište) koji se nalaze u sklopu Sportskog objekta na lokaciji u Požegi, u Ulici Pavla Radića na kbr. 2 a, na određeno vrijeme od pet (5) godina radi postavljenja balona za vrijeme zimske sezone tenisa, kako slijedi:
          - od 1. studenog 2019. godine do 15. travnja 2020. godine
          - od 15. listopada 2020. godine do 15. travnja 2021. godine
          - od 15. listopada 2021. godine do 15. travnja 2022. godine
          - od 15. listopada 2022. godine do 15. travnja 2023. godine
          - od 15. listopada 2023. godine do 15. travnja 2024. godine.
Početna cijena zakupa za postavljanje balona na teniskom igralištu je 2.500,00 kn, mjesečno.

    Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju fizičke osobe državljani Republike Hrvatske ili pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, uz uvjet da su podmirile obveze prema Proračunu Grada Požege i Proračunu Republike Hrvatske.
Za sudjelovanje u javnom natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u iznosu mjesečnog zakupa igrališta od 2.500,00 kn, na IBAN broj: HR812360000183510008, s pozivom na broj: HR 68 7706- OIB.

 

Odluka o odabiru kandidata...


Natječaj za odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega

Predmet ovoga Natječaja je davanje u zakup/ili najam poslovnog prostora po komercijalnim uvjetima u Poduzetničkom inkubatoru Požega, u Industrijskoj ulici 39, Požega:
- uredski prostori veličine do 17,7 do 18,2 m² i
- proizvodne hale veličine 143,5 m² (s dodanim uredom veličine 6,7 m² te sanitarnim čvorom i garderobom veličine 3,7 m²).
Pravo na korištenje usluga u PIP-u imaju sve pravne i fizičke osobe - poduzetnici uključujući i znanstvene institucije koje žele obavljati ili obavljaju djelatnost unutar PIP-a te razvijaju ili žele razvijati projekt.

 Zahtjeve za korištenjem usluga PIP-a mogu podnijeti:
- Poduzetnici početnici
- Razvojni timovi koji razvijaju novi poslovni poduhvat
- Poduzetnici bez subvencija.

Prijava za usluge inkubacije u Poduzetničkom centru...

Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanju duga prema Gradu Požega...

Pravilnik o radu Poduzetničkog inkubatora...

I. pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Poduzetničkog inkubatora...

II. pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Poduzetničkog inkubatora...

III. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Poduzetničkog inkubatora...

Odluka o radnom vremenu coworking prostora...

Cjenik usluga...

 
 

Odluka o odabiru kandidata...


Natječaj za odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega

Predmet ovoga Natječaja je davanje u zakup/ili najam poslovnog prostora po komercijalnim uvjetima u Poduzetničkom inkubatoru Požega, u Industrijskoj ulici 39, Požega:
- uredski prostori veličine do 17,7 do 18,2 m² i
- proizvodne hale veličine 143,5 m² (s dodanim uredom veličine 6,7 m² te sanitarnim čvorom i garderobom veličine 3,7 m²).
Pravo na korištenje usluga u PIP-u imaju sve pravne i fizičke osobe - poduzetnici uključujući i znanstvene institucije koje žele obavljati ili obavljaju djelatnost unutar PIP-a te razvijaju ili žele razvijati projekt.

 Zahtjeve za korištenjem usluga PIP-a mogu podnijeti:
- Poduzetnici početnici
- Razvojni timovi koji razvijaju novi poslovni poduhvat
- Poduzetnici bez subvencija.

Prijava za usluge inkubacije u Poduzetničkom centru...

Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanju duga prema Gradu Požega...

Pravilnik o radu Poduzetničkog inkubatora...

I. pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Poduzetničkog inkubatora...

II. pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Poduzetničkog inkubatora...

Odluka o radnom vremenu coworking prostora...

Cjenik usluga...

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javne površine za postavljanje kioska

Grad Požega daje u zakup putem javnog natječaja dio javne površine radi postavljanje kioska za obavljanje pekarskih djelatnosti, na određeno vrijeme od pet (5) godina.

Lokacija je u Osječkoj ulici (kod ulaza na parkiralište prema Gradskoj kuglani i Gradskom bazenu), na katastarskoj čestici k.č.br. 547/1 u površini od 14 m2.

UVJETI JAVNOG NATJEČAJA
Natječaj se provodi usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom.
Licitaciju provodi Povjerenstvo za provođenje licitacije za davanje u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Požege.
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema Proračunu Grada Požege.
Pisana prijava za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:
- ime i prezime natjecatelja te njegovo prebivalište (za fizičku osobu), odnosno tvrtka i sjedište (za pravnu osobu), te osobni identifikacijski broj (OIB)
- dokaz o uplaćenoj jamčevini
- potvrda Grada Požege o nepostojanju duga prema Proračunu Grada Požege
- presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba
- presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar za fizičke osobe obrtnike
- broj tekućeg računa za fizičke osobe, odnosno broj žiro-računa za pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, u slučaju povrata jamčevine.

Pisana ponuda na natječaj dostavlja se u zatvorenoj omotnici, na adresu: „Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega“, naznakom: „Za natječaj za zakup javne površine od 6. kolovoza 2019. godine, ne otvarati“, preporučeno putem pošte ili neposredno u pisarnici Upravnog odjela za samoupravu Grada Požege i to radnog dana prije održavanja licitacije, odnosno zaključno s danom, 16. kolovoza 2019. godine.

LICITACIJA će se održati na dan, 19. kolovoza 2019. godine, u 12,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

 

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju građevinskog zemljišta gospodarske namjene u poduzetničkoj zoni u Požegi

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, prodaje građevinsko zemljište gospodarske namjene u poduzetničkoj zoni u Požegi, u Industrijskoj ulici.

Oznaka i kultura zemljišta / k.o. / zk.ul.br.  Zemljišno-knjižni opis zemljišta  Površina (m2)  Opremljenost Podaci iz prostorno-planske dokumentacije Početna cijena (kn/m2) Minimalni broj radnika koje je potrebno zaposliti
 k.č.br. 4485, livada, k.o. Požega, zk.ul.br. 5390  Industrijska livada  2867  Dostupna je sva komunalna infrastruktura, priključaka na parceli nema. G-gospodarska namjena 7,00 3

Javni natječaj se provodi prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda.

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema Proračunu Grada Požege i Državnom proračunu.
Za sudjelovanje na javnom natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u visini od 50% ukupne početne cijene zemljišta, na IBAN Grada Požege, broj: HR8123600001835100008, s pozivom na broj: HR68 7706-OIB.

Prijave se dostavljaju poštom preporučeno ili osobno u pisarnici Upravnog odjela za samoupravu Grada Požege, u roku od osam (8) dana od prvog sljedećeg dana od dana objave javnog natječaja u Kronici požeško-slavonskoj, u zatvorenoj omotnici, na adresu Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, s naznakom „ZA JAVNI NATJEČAJ (za građevinsko zemljište gospodarske namjene pod red. br. 1) - NE OTVARATI“.


Rok za dostavu prijava je 20. rujna 2019. godine, do 15,00 sati.


Otvaranje pristiglih prijava obavlja Povjerenstvo prema redoslijedu zaprimanja prijava te utvrđuje da li udovoljavaju uvjetima objavljenim u javnom natječaju i o tome sastavlja zapisnik.

 

Konačna lista...

Prijedlog liste prvenstva...


JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Požege na korištenje udrugama, organizacijama civilnog društva i manjinskih prava, te ustanovama čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa za Grad Požegu

Grad Požega se određuje za raspisivanje javnog natječaja za dodjelu na korištenje poslovnih prostora udrugama, organizacijama civilnog društva i manjinskih prava, te ustanovama čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa za Grad Požegu, na rok od pet (5) godina:

R.B. Lokacija

Površina

(m2)

Namjena Napomena
1.

Vukovarska 4

(prostorije 3. i 4.)

63,90

aktivnosti od interesa za opće dobro u području

kulture

zajedničko korištenje WC-a i kuhinje
2.

Vukovarska 4

(prostorije 1. i 6.)
60,15

aktivnosti od interesa za opće dobro u području

kulture

zajedničko korištenje WC-a i kuhinje
3.

Vukovarska 4

(prostorije 2.)
51,50

aktivnosti od interesa za opće dobro u području

kulture

zajedničko korištenje WC-a i kuhinje
4.

Vukovarska 4

(prostorije 5.)
34,55

aktivnosti od interesa za opće dobro u području

kulture

zajedničko korištenje WC-a i kuhinje

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju udruge, organizacije civilnog društva i manjinskih prava, te ustanove čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa za Grad Požegu.

Obrazac PR - prijava na natječaj...

Obrazac IZ-1 - izjava o nepostojanju duga...

Obrazac IZ-2 - izjava o postojanju partnerskog odnosa...

Prijava na javni natječaj sa dokumentacijom se podnosi u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ne otvaraj – Javni natječaj za dodjelu na korištenje poslovnih prostora“, preporučeno poštom ili neposredno u pisarnici Upravnog odjela za samoupravu Grada Požege, najkasnije do 13. svibnja 2019. godine.