Najave sjednica Gradskog vijeća

3. sjednica Gradskog vijeća 2017.

3. sjednica Gradskog vijeća održati će se u utorak 26. rujna 2017. godine u 16:00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći

D N E V N I  R E D

- Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća

Grada Požege
1. Izvješće Gradonačelnika Grada Požege o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine

2. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe u 2017. godini, za mjesec:
    a) lipanj
    b) srpanj
    c) kolovoz

3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2017. godinu

4. Realizacija programa

    a) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za prvo polugodište 2017. godine
    b) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za prvo polugodište 2017 godine
    c) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu za prvo polugodište 2017. godine
    d) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za prvo polugodište 2017. godine
    e) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana za prvo polugodište 2015. godine

5. Prijedlog Odluke o prodaji dionica Grada Požege u trgovačkom društvu APP d.d.

6. Prijedlog Odluke o provođenju produženog boravka u gradskim osnovnim školama

7. Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statute osnovnih škola

    a) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Antuna Kanižlića
    b) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Dobriše Cesarića
    c) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Julija Kempfa

8. Prijedlozi Zaključka o predlaganju članova Nadzornog odbora u trgovačkim društvima

    a) Prijedlog Zaključka o predlaganju članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Tekije d.o.o.

    b) Prijedlog Zaključka o predlaganju članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalac Požega d.o.o.

PREDLAGATELJ (za točke 1. do 8. dnevnog reda): Gradonačelnik Grada Požege


9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadama za rad članova Gradskog vijeća Grada Požege, članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Požege, članova Stručno-savjetodavnog tijela Gradonačelnika Grada Požege i članova radnih tijela Gradonačelnika Grada Požege

PREDLAGATELJICA: vijećnica Gradskog vijeća Grada Požege, Tamara Puač

26. sjednica Gradskog vijeća 2016.

26. sjednica Gradskog vijeća održati će se u ponedjeljak 22. rujna 2016. godine u 16:00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći

D N E V N I  R E D

- Izvod iz zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

1.  Izvješće Gradonačelnika Grada Požege o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016.godine
2.  Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe u 2016. godini, za mjesec:
          a. lipanj
          b. srpanj
          c. kolovoz
3.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2016. godinu
4.  Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Požege za 2015. godinu
5.  Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine - k.č.br. 4256/7, k.o. Požega
6.  Prijedlog Odluke o prodaji dijela nekretnine, oznake k.č.br. 470/2, k.o. Požega
7.  Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage „Detaljnog plana uređenja Orljava - autobusni kolodvor“
8.  Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Požege
9.  Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje horizontalne signalizacije u Gradu Požegi i prigradskim naseljima u 2016/2017. godini
10.  Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege.

Stranica 10 od 20