Najave sjednica Gradskog vijeća

5. sjednica Gradskog vijeća 2018.

5. sjednica Gradskog vijeća održati će se u utorak 30. siječnja 2018. godine u 16:00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći

D N E V N I   R E D

- Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća

1. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe u 2017. godini, za mjesec:
a) studeni
b) prosinac

2. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine označene kao k.č.br. 4482/1, k. o. Požega, z.k.ul.br. 7679
3. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
4. Prijedlog Odluke Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Požege
5. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Požege
6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu Grada Požege
7. Prijedlog Odluke o darovanju opreme Dječjem vrtiću Požega
8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Požege
9. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Požege u 2018. godini
10. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2017. godinu Prijedlog Odluke
11. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

4. sjednica Gradskog vijeća 2017.

4. sjednica Gradskog vijeća održati će se u petak 1. prosinca 2017. godine u 16:00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći

D N E V N I   R E D

- Izvod iz zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća

1. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe u 2017. godini, za mjesec:
    a) rujan
    b) listopad
2. a) Prijedlog 3. izmjena i dopuna Proračuna Grada Požege za 2017. godinu sa 3. izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2017. godinu
    b) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2017. godinu
3. a) Prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2017. godinu
    b) Prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2017. godinu
    c) Prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2017. godinu
    d) Prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požeg za 2017. godinu
    e) Prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2017. godinu
4. a) Prijedlog Odluke o III. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2017. godinu
    b) Prijedlog III. Izmjene Programa izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
    c) Prijedlog III. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opsega radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2016. godinu
5. Prijedlog Odluke o II. izmjeni Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu
6. a) Prijedlog Proračuna Grada Požege za 2018. godinu
    b) Prijedlog Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2018. godinu
7. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Požege za 2018. godinu
8. a) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2018. godinu
    b) Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2018. godinu
    c) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2018. godinu
    d) Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2018. godinu
    e) Prijedlog Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2018. godinu
9. a) Prijedlog Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2018. godinu
    b) Prijedlog Programa izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
    c) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opsega radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2018. godinu
10. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu
11. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Požege za 2018. godinu
12. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Požege
13. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima
14. Prijedlog Odluka o uvjetima, cijeni, poticajnim mjerama i postupku prodaje građevinskog zemljišta gospodarske namjene u Industrijskoj i Obrtničkoj ulici u Požegi
15. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Požega
16. Izvješće o stanju u prostoru
17.Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja

---
18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na promjenu naziva i sjedišta ustanove Dječji vrtići Požega
19. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjeni Statuta Dječjih vrtića Požega
20. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjih vrtića Požega

Stranica 9 od 20