Izbori

Izbori za članove Europskog parlamenta 2019.

2019.03.27   EU izbori LOGONa temelju Odluke Predsjednice RH objavljene u NN 30/19 od 26. ožujka 2019. godine Izbori za članove Europskog parlamenta iz RH održat će se u nedjelju 26. svibnja 2019. godine.

Birači mogu pregledati te zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača u službi za upravu ureda državne uprave u županiji i matičnom uredu prema mjestu stanovanja.

Odluka...

Sve što trebate znati o Izborima za Europski parlament...

"Ovaj put glasam" - kampanje europskog parlamenta...

Izbori članova u Europski parlament - Što zanima birače?

Portal europskog parlamenta...


 Radno vrijeme izbornog povjerenstva...

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada Požege...

Izbori 2017

LOKALNI IZBORI 2017. - GRAD POŽEGA


Izbori 2017

Konačno financijsko izvješće o utrošku sredstava za kolalne izbore...  
Financijsko izvješće o utrošku sredstava za lokalne izbore...  
Konačni rezultati izbora za Gradonačelnika Grada Požege...  
Rezultati izbora za Gradonačelnika Grada Požege...  
O B A V I J E S T

Obavještavaju se izborni sudionici da će Gradsko izborno povjerenstvo dežurati dana 27. svibnja 2017. godine u zgradi Županije Požeško-slavonske Požega u vremenu:

od 10,00 sati do 14,00 sati radi zaprimanja financijskih izvještaja.

 
   
Konačni rezultati izbora za članove Gradskog vijeća...  
   
ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora za članove predstavničkih tijela jedinica mogu podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijske liste birača, kandidati, najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača jedinice u kojoj se provode izbori.

U postupku izbora za izvršno tijelo jedinice prigovor mogu podnijeti političke stranke, kandidati, najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača jedinice u kojoj se provode izbori.

Rok za podnošenje prigovora je 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršenja radnja na koju je stavljen prigovor, a na objavljene rezultate izbora počinje teći od utorka 23. svibnja 2017. od 00,00 sati do srijede 24. svibnja 2017. do 24,00 sata, a Gradsko izborno povjerenstvo Grada Požege dežurati će u vijećnici Požeško-slavonske županije, Županijska 7, i to u utorak 23. svibnja 2017. od 8,00 do 20,00 sati i u srijedu 24. svibnja 2017. od 8,00 do 24,00 sata.

 
   
Rezultati izbora za Gradonačelnika Grada Požege i Odluka o održavanju drugog kruga glasovanja ...  
   
Rezultati izbora za članove Gradskog vijeća Grada Požege ...  
   

Izborna povjerenstava će dežurati 13. svibnja od 9:00 do 16:00 sati radi zaprimanja financijskih izvještaja izbornih sudionika...

                    
   
Zbirna i pravovaljane kandidacijske liste za članove Gradskog vijeća ...  
Zbirna i pravovaljane kandidacijske liste za Gradonačelnika...  
   
Rješenje o određivanju biračkih mjesta ...  
Upute za glasovanje državljanima EU ...  

Obavijest o uredovnom vremenu i dežurstvu GRADSKO IZBORNOG POVJERENSTVA ... 

 

Izbori 2016 - MO Rezultati

NAZIV MJESNOG ODBORA HDZ HDZ i HSU HSS ORAH

NEZAVISNA LISTA

KAZIMIRA BALOGA

NEZAVISNA LISTA

MARIJANA SERTIĆA

NEZAVISNA LISTA

NATALIJE PAVIĆ

NEZAVISNA LISTA

 NINE SMOLČIĆA

NEZAVISNA LISTA

VJEKOSLAVA PETROVIĆA

SDP
1. MO ARSLANOVCI - 5 - -  -  -  - - 2
2. MO CENTAR  -
3. MO BABIN VIR - 4 - - 1
4. MO GAREVICA - 4 - -
5. MO CIGLANA 4 - - -
6. MO ORLJAVA - 3 - -

2

7. MO PRAULJE - 5 - -
8. MO RATARNICA - 5 - -
9. MO TEKIJA - 4 - -
10. MO VUČJAK - 4 - 1
11. MO ALAGINCI 5 - - -
12. MO BANKOVCI 2 - - - 3
13. MO CRKVENI VRHOVCI - -   -
14. MO ĆOSINE LAZE - - - -
15. MO DERVIŠAGA 6 - - -
16. MO DONJI EMOVCI 5 - - -
17. MO DRŠKOVCI 2 - - -
18. MO GOLOBRDCI 3 - - -
19. MO GORNJI EMOVCI - - 2 -

3

20. MO KOMUŠINA 4 - - -
21. MO KRIVAJ 5 - - -
22. MO KUNOVCI 5 - - -
23. MO MARINDVOR 3 - - - 2
24. MO MIHALJEVCI - 4 1 -
25. MO NOVA LIPA 5 - - -
26. MO NOVI MIHALJEVCI 3 - - -
27. MO NOVI ŠTITNJAK 5 - - -
28. MO NOVO SELO 3 - - - 2 2
29. MO SEOCI 4 - - -
30. MO STARA LIPA 3 - - -
31. MO ŠEOVCI 5 - - -
32. MO ŠKRABUNIK 3 - - -
33. MO ŠTITNJAK 5 - - -
34. MO TURNIĆ 5 - - -
35. MO UGARCI  5 - - -
36. MO VIDOVCI 7 - - -
 UKUPNO: 99  42  57 

Klikom na pojedini mjesni odbor možete vidjeti Odluku o rezultatima izbora !

Izbori 2016 - Birački odbori

Na temelju članka 29. Odluke o izboru članova Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 19/14.), Gradsko izborno povjerenstvo za provođenje izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Požege, donosi

R J E Š E N J A
o imenovanju biračkih odbora

Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 1. ARSLANOVCI I.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 2. ARSLANOVCI II.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 3. ARSLANOVCI III.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 4. CENTAR I.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 5. CENTAR II.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 6. CENTAR III.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 7. BABIN VIR
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 8. GAREVICA
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 9. CIGLANA
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 10. ORLJAVA I.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 11. ORLJAVA II.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 12. PRAULJE I.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 13. PRAULJE II.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 14. RATARNICA
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 15. TEKIJA I.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 16. TEKIJA II.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 17. VUČJAK
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 18. ALAGINCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 19. BANKOVCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 20. CRKVENI VRHOVCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 21. ĆOSINE LAZE
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 22. DERVIŠAGA
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 23. DONJI EMOVCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 24. DRŠKOVCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 25. GOLOBRDCI 
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 26. GORNJI EMOVCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 27. KOMUŠINA
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 28. KRIVAJ
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 29. KUNOVCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 30. MARINDVOR
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 31. MIHALJEVCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 32. NOVA LIPA
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 33. NOVI MIHALJEVCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 34. NOVI ŠTITNJAK
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 35. NOVO SELO
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 36. SEOCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 37. STARA LIPA
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 38. ŠEOVCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 39. ŠKRABUTNIK
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 40. ŠTITNJAK
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 41. TURNIĆ
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 42. UGARCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 43. VIDOVCI

Stranica 2 od 3