Up

Zapošljavanje

Isteklo (41)

Izmjena Odluke o odabiru kandidatkinje...

O D L U K A  o odabiru kandidatkinja...


P O Z I V
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za

Pozivamo kandidatkinje za zapošljavanje žena na radnom mjestu Radnica za pomoć u kući radi provedbe Projekta „PUK40“ od 10. siječnja 2018. godine na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) u utorak, 06. i srijedu, 07. veljače 2018. godine s početkom u 08:00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega prema redosljedu u pozivu.

Poziv...


JAVNI POZIV

     Pozivaju se zainteresirane nezaposlene žene s područja Grada Požege da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Gradu Požegi za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta "PUK40“ Grad Požega - potpora i podrška starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI.

Broj traženih osoba: 40
Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Grada Požege
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Prijevoz na rad: djelomično
Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme (planirano zapošljavanje na 24 mjeseca)

     Ciljane skupine u navedenom radu su:
Nezaposlene žene prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave u evidenciji (s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem).

Poziv vrijedi do 22. siječnja 2018. godine

Izjava...

R A N G - L I S T A
kandidata prema ukupnom broju bodova

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu računovodstvenog referenta u Upravni odjel za financije, utvrdilo je Rang-listu kandidata za prijam u službu na određeno vrijeme računovodstvenog referenta u Upravni odjel za financije, prema ukupnom broju bodova (za koje je provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti testiranjem i putem intervjua:

Rang lista...


P O Z I V
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za prijam u službu referenta za računovodstvene poslove

Kandidati koji su pristupili pisanom testiranju i koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova, sukladno članku 22. stavku 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08., 61/11. i 4/18.), pozivaju se na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) koji će se održati, u petak, 2. veljače 2018. godine, u zgradi gradske uprave (soba br. 9.), Trg Sv. Trojstva 1, Požega, prema rasporedu u pozivu.

Poziv...


LISTA KANDIDATA I POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata prijavljenih na oglas za prijam u službu referenta za računovodstvene poslove

Povjerenstvo poziva kandidate na prethodnu provjeru znanja, putem pisanog testiranja koje će se održati u ponedjeljak, 22. siječnja 2018. godine, s početkom u 9,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Poziv...


O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za financije Grada Požege, referenta za računovodstvene poslove (službenik III. kategorije, potkategorije referent, 11. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice.

 • Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta) propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11. - u nastavku teksta: ZSN) te posebne uvjete:

               - SSS, ekonomske struke
               - najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
               - položen državni stručni ispit
               - poznavanje rada na računalu

 • Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijemu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, te dokaz da je nezaposlen.
 • U službu se može primiti i rasporediti osoba koja ima potrebno radno iskustvo, a nema položen državni stručni ispit uz uvjet da državni stručni ispit položi u zakonskom roku.
 • Služba se zasniva na određeno vrijeme, radi zamjene duže vremena odsutne službenice odnosno do povratka službenice sa rodiljnog/roditeljskog dopusta, uz obvezni probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca. Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, osim ako ZSN nije drugačije određeno.
 • Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku osam (8) dana od dana objave oglasa na oglasnoj ploči i internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Požega, neposredno ili preporučeno poštom, na adresu: Grad Požega, Trg SV. Trojstva 1, 34000 Požega, s naznakom: „Prijava na oglas - referent za računovodstvene poslove“.

Oglas vrijedi do 20. prosinca 2017. godine.

Prilog...

R A N G - L I S T A
kandidata prema ukupnom broju bodova

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu višeg stručnog suradnika za strateško planiranje, utvrdilo je Rang-listu kandidata za prijam u službu na određeno vrijeme, višeg stručnog suradnika za strateško planiranje u Upravni odjel za europske integracije, prema ukupnom broju bodova (za koje je provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti testiranjem i putem intervjua):

Rang lista...


P O Z I V
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za prijam u službu višeg stručnog suradnika za strateško planiranje

koji su pristupili pisanom testiranju i koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova, sukladno članku 22. stavku 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.), upućuje na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) koji će se održati, u srijedu, 10. siječnja 2018. godine, u zgradi gradske uprave (soba br. 9.), Trg Sv. Trojstva 1, Požega

Poziv...


LISTA KANDIDATA I POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na oglas za prijam u službu višeg stručnog suradnika za strateško planiranje u Upravni odjel za europske integracije Grada Požege na prethodnu provjeru znanja putem pisanog testiranja koje će se održati u utorak, 9. siječnja 2018. godine, s početkom u 9,00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Poziv...


O G L A S

 • Za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za europske integracije Grada Požege, višeg stručnog suradnika za strateško planiranje (službenik II. kategorije, potkategorije stručni suradnik, 6. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice.
 • Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta) propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11. - u nastavku teksta: ZSN), te posebne uvjete:

             - magistar ili stručni specijalist ekonomske struke
             - najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
             - položen državni stručni ispit
             - poznavanje jednog stranog jezika
             - poznavanje rada na računalu.

 • Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijemu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, te dokaz da je nezaposlen.
 • U službu se može primiti i rasporediti osoba koja ima potrebno radno iskustvo, a nema položen državni stručni ispit uz uvjet da državni stručni ispit položi u zakonskom roku.
 • Služba se zasniva na određeno vrijeme, radi zamjene duže vremena odsutne službenice odnosno do povratka službenice sa rodiljnog/roditeljskog dopusta, uz obvezni probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca. Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, osim ako ZSN nije drugačije određeno.
 • Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku osam (8) dana od dana objave oglasa na oglasnoj ploči i internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Požega, neposredno ili preporučeno poštom, na adresu: Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, s naznakom: „Prijava na oglas - referent za računovodstvene poslove“.

Oglas vrijedi do 21. prosinca 2017. godine.

Prilog...

JAVNI POZIV

Grad Požega objavljuje potrebu za radnikom bez obzira na završenu razinu obrazovanja, jedan (1) izvršitelj, za radno mjesto u sklopu provedbe programa javnih radova „Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava“ gdje sufinanciranje troškova zaposlenih radnika od strane HZZ-a iznosi 100% na vremenski period od šest (6)mjeseci.

Za poslove se mogu prijaviti osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih.

Prijavu mogu dostaviti i osobe koje su korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i to za rad u nepunom radnom vremenu, pri čemu ostvaruju proporcionalni dio plaće na temelju javnog rada, a istovremeno im se ne obustavlja isplata zajamčene minimalne naknade.

Rok za prijave je 05. siječnja 2018. godine.

Opširnije...

J A V N I  N A T J E Č A J

     Za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, Referenta-komunalnog redara (službenika III. kategorije, potkategorije referent, 11. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj.
     Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.- u nastavku teksta: ZSN) te posebne uvjete:
          - SSS, upravne, tehničke ili trgovačke struke
          - najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
          - položen državni stručni ispit
          - poznavanje rada na računalu
          - položen vozački ispit „B“ kategorije.
     Kandidat koji se poziva na pravo prilikom zapošljavanja sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima, uz prijavu na natječaj dužan je dostaviti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
     Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
     Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 22. Ustavnog zakona uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
     Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu

Natječaj vrijedi do 1. veljače 2018. godine