Up

Zapošljavanje

Isteklo (38)

O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za financije Grada Požege, referenta za računovodstvene poslove (službenik III. kategorije, potkategorije referent, 11. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice.

  • Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta) propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11. - u nastavku teksta: ZSN) te posebne uvjete:

               - SSS, ekonomske struke
               - najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
               - položen državni stručni ispit
               - poznavanje rada na računalu

  • Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijemu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, te dokaz da je nezaposlen.
  • U službu se može primiti i rasporediti osoba koja ima potrebno radno iskustvo, a nema položen državni stručni ispit uz uvjet da državni stručni ispit položi u zakonskom roku.
  • Služba se zasniva na određeno vrijeme, radi zamjene duže vremena odsutne službenice odnosno do povratka službenice sa rodiljnog/roditeljskog dopusta, uz obvezni probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca. Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, osim ako ZSN nije drugačije određeno.
  • Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku osam (8) dana od dana objave oglasa na oglasnoj ploči i internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Požega, neposredno ili preporučeno poštom, na adresu: Grad Požega, Trg SV. Trojstva 1, 34000 Požega, s naznakom: „Prijava na oglas - referent za računovodstvene poslove“.

Oglas vrijedi do 20. prosinca 2017. godine.

Prilog...

Za zapošljavanje osobe na poslovima VODITELJA/ICE PROJEKTA „PUK40“, na određeno vrijeme u trajanju od 28 mjeseci (od prosinca 2017. do travnja 2020.), u Gradu Požegi u sklopu otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena“ (u nastavku teksta: Projekt) – 1 IZVRŠITELJ

Poziv vrijedi do: 4. prosinca 2017. godine

Za zapošljavanje osobe na poslovima VODITELJA/ICE PROJEKTA „PUK40“, na određeno vrijeme u trajanju od 28 mjeseci (od prosinca 2017. do travnja 2020.), u Gradu Požegi u sklopu otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena“ (u nastavku teksta: Projekt) – 1 IZVRŠITELJ

Poziv vrijedi do: 4. prosinca 2017. godine

 
 

Opći podaci

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1,  34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300   Fax: - 034 / 311 344

OIB: 95699596710,  MB: 02575957,  Žiro račun: HR81 2360000-1835100008