Up

Zapošljavanje

Isteklo (29)

Rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova... 


Poziv kandidata za usmenu provjeru (četvrtak, 5. siječnja 2017. god.) ...


Rješenje o imenovanju povjerenstva...

Lista kandidata za prijem Savjetnika za društvene djelatnosti...

Lista kandidata za prijem dostavljača...

Poziv kandidata za pismenu provjeru (petak, 30. prosinca 2016. god.) ...


J A V N I  N A T J E Č A J

I. Za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za samoupravu Grada Požege,
   a. Savjetnika za društvene djelatnosti (službenik II. kategorije, potkategorije savjetnik, 5. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj
   b. Dostavljača (namještenik IV. kategorije, potkategorije namještenik II, razina I., 13. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj.
II. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.- u nastavku teksta: ZSN) te posebne uvjete:
   Za kandidata pod točkom I. a. ovoga javnog natječaja (u nastavku teksta: natječaj):
      - magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke
      - najmanje tri (3) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
      - položen državni stručni ispit
      - poznavanje rada na računalu
   Za kandidata pod točkom I. b. ovoga natječaja:
      - SSS, upravne ili ekonomske struke
      - položen vozački ispit „B“ kategorije
III. Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
IV. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.
Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje te dokaz da je nezaposlen.

Rok za prijavu je do 1. prosinca 2016. god.

Prilog uz natječaj...