Utorak, 21 Ožujak 2017 19:29

Gradsko vijeće usvojilo rebalans proračuna

Na 31., vjerojatno i posljednjoj sjednici 6. saziva Gradskog vijeća Grada Požege odlučivalo se o devet točaka nakon što su, na prijedlog dijela vijećnika HDZ-a, dvije točke maknute s dnevnog reda na početku sjednice i to prijedlog Odluke o prodaji dionica Grada Požege u trgovačkom društvu APP d.d. te prijedlog Odluke o kupnji nekretnine oznaka k.č.br. 1471, k.o. Požega za potrebe izgradnje parkirališta.

Nakon što su jednoglasno usvojena izvješća o realizaciji za 2016. godinu, kao i prijedlozi programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi, sportu, turizmu i predškolskom odgoju i obrazovanju za 2017. godinu, raspravu vijećnika potaknuo je prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna za ovu godinu. Naime, od donošenja Proračuna u prosincu prošle godine u iznosu od 108.396.000,00 kuna došlo je do promjena na prihodovnoj i rashodovnoj strani te je isti sada planiran u iznosu 119.236.143,00 kuna i veći je za 10%.

- Iznos povećanja proračuna rezultat je povećanja planiranih prihoda i to planiranih pomoći za 4,7 milijuna, povećanja prihoda od imovine za 863.200 kuna povećanja prihoda od komunalnih doprinosa za 700 tisuća kuna, povećanje prihoda od prodaje nefinancijske imovine za 717,700 kuna, povećanje primitka od financijske imovine i zaduživanja za 4,9 milijuna, a radi se o planiranoj prodaji dionica APP-a u iznosu od 3,7 milijuna kuna te planiranja iznosa iz kreditnog zaduženja koji nije iskorišten u 2016. godini za projekt izgradnje dječjeg vrtića – pojasnila je rebalans proračuna pročelnica Upravnog odjela za financije Branka Bulaja.

Upravo je ova točka pokrenula raspravu i o dvjema točkama maknutima s dnevnoga reda jer je dio vijećnika zanimalo zašto se o njima nije trebalo raspravljati, a uvrštene su u rebalans proračuna. Pojašnjenje o toj problematici dao je gradonačelnik Vedran Neferović.

- Pismo namjere koje je došlo u Grad vezano je uz otkup udjela koji Grad Požega ima u Autoprometnom poduzeću. Ako želite doista poticati gospodarstvo, zanima me koliko jednom poslovnog subjektu treba strpljenja da dobije odgovor Gradskog vijeća? Hoćemo li u odgovoru onda napisati da pričekaju da se sazove novi saziv Gradskog vijeća pa će oni donijeti odluku? Nitko nije rekao da se to mora prodati, niti da se to ne treba napraviti. Stvar je upita i odgovora Grada Požege kojega dajete vi, ne ja. Što se tiče kupnje zemljišta, ovo Gradsko vijeće je usvojilo odluku o GUP-u u kojem je jasno bila naznačena čestica na kojoj je predviđeno parkiralište i vi ste taj GUP prihvatili. Sada, nekoliko mjeseci kasnije kada je sve operativno provedeno i procijenjena vrijednost zemljišta, donosite odluku da tu točku mičite s dnevnog reda – rekao je gradonačelnik Neferović.

Unatoč podužoj raspravi, rebalans je usvojen s 12 glasova za i 1 suzdržanim. Usvojene su i izmjene Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti u 2017. godini, izmjene Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opsega radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2017. godinu. Vijećnici su odlučili i o davanju suglasnosti na Statut Gradskog muzeja Požega te prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji Grada Požege i Grada Baje u Mađarskoj.