Up

Ostali natječaji

JAVNI NATJEČAJ
ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DAVANJE U NAJAM STANOVA KOJIMA RASPOLAŽE GRAD POŽEGA - UTVRĐIVANJE LISTE KANDIDATA

I. Pravo na podnošenje zahtjeva za davanje u najam useljivog gradskog stana (u nastavku teksta: zahtjev) ima svaki punoljetni, hrvatski državljanin, koji pored općih uvjeta propisanih posebnim propisima ispunjava i slijedeće uvjete:
          - da ima prebivalište na području Grada Požege,
          - da nema u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan,
          - da nema pravo korištenja odgovarajućeg stana, na temelju ugovora o najmu stana ili na temelju posebnog propisa.
          - da nije iskoristio pravo na otkup stana, sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
          - da nema, niti je ostvario pravo na obnovu za popravak ratom uništene ili oštećene kuće sukladno Zakonu o obnovi
          - ako je zaposlen u trgovačkom društvu ili ustanovi koja raspolaže vlastitim fondom stanova i stambenih zgrada.

Uvjeti iz stavaka 1. alineje 1.do 6. ove točke moraju se zadovoljiti kumulativno i to od strane svih članova domaćinstva za koje se traži davanje stana u najam.

II. Lista kandidata za davanje u najam gradskih stanova utvrđuje se sukladno članku 8. do 16. Odluke o davanju u najam gradskih stanova (Službene novine Grada Požege, broj:18/09.), na vrijeme od pet (5) godina.

IV. Zahtjev na natječaj predaje se putem pošte preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnici Upravnog odjela za samoupravu Grada Požege, na adresu: Grad Požega, Upravni odjel za samoupravu, Trg Sv. Trojstva kbr. 1, 34000 Požega.
Zahtjevi se zaprimaju do 4. travnja 2017. godine.
Zahtjev na natječaj može se preuzeti u sobi br. 13, u vremenu od 7,00 do 15,00 sati te na web. stranici Grada Požege (www.pozega.hr).
Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za samoupravu Grada Požege, soba br. 13 ili putem telefona br. 034/ 311-304.

Obrazac za prijavu...