Up

Zapošljavanje

Isteklo (62)

JAVNI POZIV

 Za odabir i zapošljavanje nezaposlenih osoba na poslovima POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU, na određeno vrijeme, od 9. rujna 2019. godine do 17. lipnja 2020. godine, u tri gradske osnovne škole (OŠ Julija Kempfa, OŠ Antuna Kanižlića i OŠ Dobriša Cesarić) koje su partneri Gradu Požegi u provedbi Projekta „Petica za dvoje - IV. faza“ u sklopu natječaja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.

Rok za podnošenje prijava je do 27. kolovoza 2019. godine.

RANG-LISTA
kandidata prema ukupnom broju bodova

     Utvrđena je Rang-lista kandidata za prijam u službu na određeno vrijeme Višeg stručnog suradnika-voditelja projekta „Export-Expert“ u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, u Odsjek za gospodarstvo, poduzetništvo i europske integracije (radi obavljanja privremenih poslova za vrijeme provođenja projekta Europske unije „Export-Expert“, Ugovor kodni broj: UP.02.1.1.06.006), prema ukupnom broju bodova kandidata, za koje je provedena provjera znanja i sposobnosti.

Lista...


P O Z I V
na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti

     Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu Višeg stručnog suradnika - voditelja projekta „Export-Expert“ (u nastavku teksta: Povjerenstvo) provelo je dana, 5. lipnja 2019. godine, pismeno testiranje kandidata za prijam u službu na određeno vrijeme Više stručnog suradnika - voditelja projekta „Export-Expert.
Pismenom testiranju od šest pozvanih kandidata pristupila su dva kandidata. Jedan kandidat koji je pristupio pismenom testiranju nije ostvario najmanje 50% ukupnog broja bodova te sukladno članku 22. stavku 5. ZSN-a ne može pristupiti usmenoj provjeri znanja i sposobnosti (u nastavku teksta: intervju).
Kandidat koji je ostvario potreban bodovni prag, poziva se na intervju koji će se održati u petak, 7. lipnja 2019. godine, u zgradi gradske uprave (soba br. 9), Trg Sv. Trojstva 1, Požega,.

Poziv...


LISTA KANDIDATA I POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata prijavljenih na oglas za prijam u službu Višeg stručnog suradnika - voditelja projekta „Export - Expert“

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu Višeg stručnog suradnika - voditelja projekta „Export- Expert“ u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege utvrdilo je listu kandidata koje poziva na pismenu provjeru znanja u srijedu 5. lipnja 2019. godine, s početkom u 9,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Poziv na pismenu provjeru znanja...


ZAPISNIK o pristiglim prijavama...


O G L A S

     Za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, u Odsjek za gospodarstvo, poduzetništvo i europske integracije radi obavljanja privremenih poslova za vrijeme provođenja projekta Europske unije „Export-Expert“ (Ugovor kodni broj: UP.02.1.1.06.006) na radno mjesto Viši stručni suradnik - voditelj projekta „EXPORT-EXPERT“.
(službenik II. kategorije, potkategorije viši stručni suradnik, 6. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj.
Služba se zasniva na određeno vrijeme u trajanju od osamanaest (18) mjeseci za vrijeme provedbe projekta „Export-Expert“, uz obvezni probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca.
Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, osim ako ZSN nije drugačije određeno.

     Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta) propisane u članku 12. ZSN-a te posebne uvjete:
- magistar ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu
- poznavanje jednog stranog jezika.
Na temelju članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj:74/10. i 125/14.) osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu mogu biti raspoređene na radna mjesta za koja je kao uvjet utvrđen stupanj obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist.

Prilog uz oglas...
Izjava o nepostojanju zapreka za prijem...

Rok za prijave je do: 23. svibnja 2019. godine.

 

Odluka o poništenju natječaja...


JAVNI NATJEČAJ

     Raspisuje se javni natječaj za imenovanje ravnatelja Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega (u nastavku teksta: javni natječaj).
Ravnatelja imenuje Upravno vijeće na mandat od četiri (4) godine, s tim da ista osoba može biti ponovo imenovana za ravnatelja.

     Kandidati za ravnatelja Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požege pored općih uvjeta propisnih zakonom moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
- završen preddiplomski i diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ekonomije, prava, građevine ili arhitekture
- najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima
- iskustvo u pripremi i provedbi razvojnih i strateških projekata
- aktivno znaje engleskog jezika.
Uz prijavu za javni natječaj potrebno je priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (original dokumenta ili ovjerena preslika)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od pet (5) godina što se dokazuje sljedećim dokumentima (original dokumenta ili ovjerena preslika):
a) potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i
b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo
- potvrde, preporuke, izjave, članke ili druge dokumente koji potvrđuju stručne, radne i organizacijske sposobnosti
- uvjerenje o nekažnjavanu (original ili ovjerena preslika), ne starije od tri (3) mjeseca
- dokaz o iskustvu u pripremi i provedbi razvojnih i strateških projekata
- dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika (svjedodžba, potvrda, vlastoručno potpisana izjava i sl.).
Prijava na javni natječaj obvezno mora sadržavati ime i prezime kandidata, broj telefona, broj mobitela i adresu e-mail pošte, naznaku da se radi o prijavi na predmetni javni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te potpis kandidata.

Rok za prijave je do: 23. svibnja 2019. godine.

 

ODLUKU
o odabiru kandidata za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Javnoj ustanovi Lokalna razvojna agencija Požega

Odluka...


POZIV
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za zasnivanje radnog odnosa Stručnog suradnika za poduzetništvo, energetiku, poljoprivredu i turizam u Odjelu za strateško planiranje, razvojne programe i projekte te poduzetništvo u Javnoj ustanovi Lokalna razvojna agencija Požega

Usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) kandidata prijavljenih na predmetni Natječaj održat će se u ponedjeljak, 10. lipnja 2019. godine, s početkom 07:30 sati u prostoru Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega, Industrijska ulica 39, 34000 Požega.

Poziv...


Odluka o imenovanju povjerenstva...


NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Javnoj ustanovi Lokalna razvojna agencija Požega    

     Raspisuje se natječaj za zasnivanje radnog odnos u Javnoj ustanovi Lokalna razvojna agencija Požega (u nastavku teksta: Agencija) na radnom mjestu Stručni suradnik za poduzetništvo, energetiku, poljoprivredu i turizam u Odjelu za strateško planiranje, razvojne programe i projekte te poduzetništvo, dva (2) izvršitelja.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.

     Kandidati za navedeno radno mjesto pored općih uvjeta propisnih zakonom moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:
- magistar ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke,
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- uvjerenje o usavršavanju za voditelja programa i projekata regionalnog i lokalnog razvoja ili
uvjerenje (certifikat, potvrda) o usavršavanju za pripremu i provedbu EU programa i projekata,
- poznavanje rada na računalu
- poznavanje engleskog jezika.

Opis poslova uključuje:
Obavljanje poslova vezanih uz podršku kontinuiranom razvoju protoka održivih projekta za financiranje prema nacionalnim, EU i drugim fondovima, uključujući razvoj i provedbu projekata sadržanim u razvojnoj strategiji Grada Požege, prati natječaje ministarstava, EU fondova i drugih organizacija, informira i izvješćuje o dostupnim nacionalnim i EU natječajima i sredstvima, radi na planiranju i provođenju projekata, predlaže partnerstva za provođenje projekata, analizira i izvješćuje o provedenim projektima, surađuje s gradovima i općinama kao i sa razvojnim agencijama i institucijama u zemlji i inozemstvu u svrhu pokretanja regionalnih, nacionalnih i prekograničnih razvojnih projekata.
Prati natječaje financirane sredstvima EU fondova, nacionalnim i drugim sredstvima.
Pruža stručnu pomoć u pripremi, savjetovanju i provedbi projekata financiranih iz EU, nacionalnih i drugih sredstava namijenjenih za poduzetništvo, energetiku, poljoprivredu i turizam.
Priprema i provodi razvojne projekte

Uz prijavu na natječaj za navedeno radno mjesto potrebno je priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (original dokumenta ili ovjerena preslika)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje jedne (1) godine što se dokazuje sljedećim dokumentima (original dokumenta ili ovjerena preslika):
a) potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i
b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo
- uvjerenje o nekažnjavanu (original ili ovjerena preslika), ne starije od tri (3) mjeseca
- uvjerenje o usavršavanju za voditelja programa i projekata regionalnog i lokalnog razvoja ili uvjerenje (certifikat, potvrda) o usavršavanju za pripremu i provedbu EU programa
- dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, vlastoručno potpisana izjava i sl.)
- dokaz o poznavanju engleskog jezika (svjedodžba, potvrda, vlastoručno potpisana izjava i sl.)

Prijava na natječaj obvezno mora sadržavati ime i prezime kandidata, broj telefona, broj mobitela i adresu e-mail pošte, naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te potpis kandidata.

Rok za prijave je do: 23. svibnja 2019. godine.