Up

Zapošljavanje

Isteklo (49)

JAVNI NATJEČAJ

     Za prijam vježbenika u službu Upravni odjel za samoupravu Grada Požege, jedan (1) izvršitelj, na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od dvanaest (12) mjeseci, radi osposobljavanja za poslove Referenta za uredsko poslovanje, pisarnicu i arhiv (službenik III. kategorije, potkategorije referent, 11. klasifikacijski rang).
     U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.
     Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08., 61/11. i 4/18.-u nastavku teksta: ZSN) te sljedeće posebne uvjete:
          - srednja stručna sprema, pravne ili ekonomske struke
          - bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž, kraćim od dvanaest (12) mjeseci
          - poznavanje rada na računalu.

     U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis te se prijavi prilažu svi prilozi.
     Uz prijavu na javni natječaj obvezno se prilaže:
          - životopis
          - dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica ili domovnica)
          - dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba)
          - ispis elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
          - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od tri (3) mjeseca
          - osobno potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreka iz članaka 15. i 16. ZSN (izjavu nije potrebno ovjeravati),
          - dokaz o poznavanju rada na računalu (certifikat, svjedodžba, uvjerenje/potvrda ili drugi odgovarajući dokument).
    Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu dostaviti na uvid izvornike dokumentacije priložene uz prijavu na javni natječaj.
    Dopunu prijavi na javni natječaj moguće je podnijeti zaključno do dana.

Rok za podnošenje prijava: 24. svibnja 2018. god.

PRILOG uz natječaj...

LISTA KANDIDATA I POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za razrez i naplatu naknade za uređenje voda

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem na prethodnu provjeru znanja putem pisanog testiranja koje će se održati u srijedu, 20. lipnja 2018. godine, s početkom u 10:00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Poziv...


JAVNI NATJEČAJ

     Za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, Višeg stručnog suradnika za razrez i naplatu naknade za uređenje voda (službenik II. kategorije, potkategorije viši stručni suradnik, 6. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj.
     Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.- u nastavku teksta: ZSN) te posebne uvjete:
- magistar ekonomske struke ili stručni specijalist ekonomske struke
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu

     Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

     Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:
          - životopis
          - dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima najmanje od jedne (1) godine i to:
                a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje) odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje i
                b) potvrdu poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, koja struka i stupanj stručne spreme je zahtjevan za njih i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje radno iskustvo na odgovarajućim poslovima
          - dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznice)
          - dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma)
          - uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko je položen)
          - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od tri (3) mjeseca)
          - dokaz o poznavanju rada na računalu (certifikat, svjedodžba, uvjerenje/potvrda ili drugi odgovarajući dokument)
         - vlastoručno potpisana izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. ZSN.
    Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima smatra se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke.
    Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu dostaviti na uvid izvornike dokumentacije priložene uz prijavu na natječaj.
Dopunu prijavi na natječaj moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.
Ispunjavanje uvjeta određuje se na posljednji dan natječajnog roka.

Rok za podnošenje prijava je do: 24. svibnja 2018. godine.

Prilog uz natječaj...

 

LISTA KANDIDATA I POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za javnu nabavu

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem na prethodnu provjeru znanja putem pisanog testiranja koje će se održati u srijedu, 20. lipnja 2018. godine, s početkom u 9,00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Poziv...


JAVNI NATJEČAJ

     Za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za samoupravu Grada Požege, Višeg stručnog suradnika za javnu nabavu (službenik II. kategorije, potkategorije viši stručni suradnik, 6. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj.
     Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.- u nastavku teksta: ZSN) te posebne uvjete:
- magistar pravne ili ekonomske struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- položen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave
- poznavanje rada na računalu

     Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

     Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:
          - životopis
          - dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima najmanje od jedne (1) godine i to:
                a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje) odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje i
                b) potvrdu poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, koja struka i stupanj stručne spreme je zahtjevan za njih i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje radno iskustvo na odgovarajućim poslovima
          - dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznice)
          - dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma)
          - uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko je položen)
          - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od tri (3) mjeseca)
          - dokaz o poznavanju rada na računalu (certifikat, svjedodžba, uvjerenje/potvrda ili drugi odgovarajući dokument)
         - vlastoručno potpisana izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. ZSN.
    Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima smatra se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke.
    Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu dostaviti na uvid izvornike dokumentacije priložene uz prijavu na natječaj.
Dopunu prijavi na natječaj moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.
Ispunjavanje uvjeta određuje se na posljednji dan natječajnog roka.

Rok za podnošenje prijava je do: 24. svibnja 2018. godine.

Prilog uz natječaj...

ODLUKA
o odabiru kandidatkinje za voditeljicu Projekta „PETICA ZA DVOJE - Pomoć - Edukacija – Tim - Integracija - Ciljanost - Afirmacija ZA DVOJE - IV. faza“

Odluka...


POZIV
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za zapošljavanje voditelja/ice projekta „Petica za dvoje – IV. faza“

Usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) kandidata prijavljenih na predmetni javni poziv održat će se u ponedjeljak (28. svibnja 2018.) s početkom u 08:00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega prema navedenom rasporedu

Poziv...


 

 

J A V N I  P O Z I V

Za odabir i zapošljavanje osobe na poslovima VODITELJA PROJEKTA „Petica za dvoje - IV. faza“, na određeno vrijeme u trajanju od 1. lipnja 2018. do 15. svibnja 2021. godine, u Gradu Požegi u sklopu natječaja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.“

UVJETI:
- sveučilišni prvostupnik ekonomske ili pravne struke ili stručni prvostupnik ekonomske ili pravne struke
- znanje engleskog jezika
- završena edukacija za pripremu i/ili provedbu projekata

Prijave se podnose na adresu: Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, s naznakom: „za zapošljavanje voditelja projekta“, u roku od osam (8) dana od objave javnog poziva na web. stranici Zavoda, Područnog ureda u Požegi.

Poziv vrijedi do: 17. svibnja 2018. god.

          Kandidati za zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
- najmanje višu stručnu spremu odnosno završen stručni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja zaštite od požara,
- najmanje pet (5) godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima,
- tjelesnu i duševnu sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti
- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti,
- položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima.
          Uz prijavu za javni natječaj potrebno je priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (original diploma ili ovjerena preslika)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice i osobne iskaznice)
- dokaz o položenome stručnom ispitu s posebnim ovlastima i odgovornostima (ovjerena preslika uvjerenja ili potvrde)
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu i dokaz o najmanje pet (5) godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima (original dokumenta ili ovjerena preslika):
a) potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i
b) ugovor o radu ili rješenje o imenovanju ili potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokument kao dokaz o najmanje pet (5) godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima
- uvjerenje o nekažnjavanu (original ili ovjerena preslika), ne starije od trideset (30) dana
- liječničko uvjerenje ili svjedodžbu ovlaštene zdravstvene ustanove da je tjelesno i duševno sposoban za obavljanje vatrogasne djelatnosti (original ili ovjerena preslika), ne starije od trideset (30) dana
- program rada za mandatno razdoblje.
Prijava na javni natječaj (u nastavku teksta: natječaj) obvezno mora sadržavati ime i prezime kandidata, broj telefona, broj mobitela i adresu e-mail pošte, naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te potpis kandidata.

          Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

pdfOdluka o raspisivanju natječaja...