Tražilica (2)

Ured gradonačelnika

(Članak 10. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Požega)

Ured gradonačelnika organizira aktivnosti Gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, koordinira njihove odnose s javnošću, koordinira medijsku promidžbu Grada Požege, obavlja poslove protokola, obavlja poslove suradnje s udrugama i humanitarnim organizacijama na području Grada Požege, te organizira rad sa strankama Gradonačelnika i njegovih zamjenika.

Ured iz stavka 1. ovoga članka u smislu posebnih propisa obavlja i poslove u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama kao i druge poslove iz samoupravnog djelokruga, sukladno zakonu, dugim propisima i aktima Grada Požege.  

Opći podaci

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1,  34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300   Fax: - 034 / 311 344

OIB: 95699596710,  MB: 02575957,  Žiro račun: HR81 2360000-1835100008

Facebook Slider Likebox