Up

Objave i pozivi

Isteklo (16)

Rješenje o izboru predsjednika...

Rješenje o izboru zamjenika predsjednika...

Odluka o izboru članova Savjeta mladih...


Popis važećih kandidatura...

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata...


J A V N I  P O Z I V
za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Požege

     Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Požege i njihovih zamjenika kao savjetodavnog tijela Grada Požege koje se osniva s ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Gradu Požegi.
Izrazi koji se koriste u ovom javnom pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.
     U Savjet mladih Grada Požege, Gradsko vijeće Grada Požege (u nastavku teksta: Gradsko vijeće) bira devet (9) članova i njihove zamjenike, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, na mandat od tri (3) godine.

Članovi Savjeta mladih Grada Požege mogu biti osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Požege koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života.
     Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih i njihovih zamjenike imaju:
- udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade
- učenička vijeća
- studentski zbor
- pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i
- neformalne skupine mladih od najmanje trideset (30) mladih.

Ovlašteni predlagatelji dužni su prilikom isticanja kandidatura predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

Obrasci za podnošenje kandidature...
- Obrazac 1. - Obrazac za podnošenje kandidature
- Obrazac 2.1 - Izjava o prihvaćanju kandidature za člana
- Obrazac 2.2 - Izjava o prihvaćanju kandidature za zamjenika člana

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Požege...
Zakon o savjetima mladih...

Rok za prijave je do: 25. svibnja 2018. godine

O B A V I J E S T
o početku javnog uvida u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege

    Grad Požege izlaže na javni uvid Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege.
Uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege, s popratnom dokumentacijom, može se izvršiti svakim radnim danom od 11. do 25. svibnja 2018. godine od 9.00 do 13.00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Sv Trojstva kbr. 1, Požega.

Gradonačelnik Grada Požege odobrava isplatu poticaja u poljoprivredi i stočarstvu u razdoblju 2016-2019. godini, po slijedećim mjerama

MJERA 1. Subvencije umjetnog osjemenjivanja krmača i nazimica
MJERA 2. Subvencije umjetnog osjemenjivanja goveda
MJERA 3. Očuvanje stočarske proizvodnje – poticaj za uzgoj i držanje krava
MJERA 4. Subvencije za voćnjake
MJERA 5. Subvencije za vinograde