Četvrtak, 31 Siječanj 2019 07:37

13. sjednica Gradskog vijeća - usvojene Odluke o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Požege održali su jučer svoju 13. sjednicu na kojoj su se našle 22 točke dnevnog reda. Od značajnijih svakako treba istaknuti odluke o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu.

Naime, Hrvatski sabor je na svojoj sjednici održanoj 13. srpnja 2018. godine donio Zakon o komunalnom gospodarstvu koji je pravni temelj za donošenje Odluke o komunalnoj naknadi. Odlukom o komunalnoj naknadi određuju se područja zona u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijent zone (Kz) za pojedine zone u jedinici lokalne samouprave, koeficijent namjene (Kn) za nekretnine, rok plaćanja komunalne naknade, te nekretnine važne za jedinicu lokalne samouprave koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade. Novim je Zakonom propisano da se rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje, između ostalog i godišnji iznos komunalne naknade, kao i da se rješenje donosi i ovršava u postupku i na način propisan Općim poreznim zakonom. Novost je i da se komunalna naknada, kao prihod u proračunu jedinica lokalne samouprave, može koristiti za financiranje građenja i održavanja spomenutih objekata na temelju odluke predstavničkog tijela, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Prema novom Zakonu došlo je do promjena i u odnosu na dosadašnji sustav obračuna i postupak utvrđivanja komunalnog doprinosa. Tako je promijenjen obveznik komunalnog doprinosa, iz sustava se briše institut razmjernog povrata sredstava uplaćenog komunalnog doprinosa, a Odluka o komunalnom doprinosu ne sadrži više ni izvore sredstava iz kojih će se namiriti iznos komunalnog doprinosa za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa. Člankom 89. novog Zakona uvodi se i jedna potpuno nova institucija u sustavu komunalnog doprinosa, a to je pravo obveznika komunalnog doprinosa da mu se uplaćeni komunalni doprinos uračuna kao plaćeni dio komunalnog doprinosa za građenje na istom ili drugom zemljištu na području jedinice lokalne samouprave.

Pred vijećnicima se našao i prijedlog Odluke o visini paušalnog iznosa poreza po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu kojom je utvrđeno će kako Iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima po jednom krevetu biti minimalnih 150 kuna.

- S ovog mjesta predlažem da naše Gradsko vijeće usvoji ovu odluku kako bismo što više olakšali ljudima koji su se upustili u turističku priču. Ovim putem im šaljemo poruku da smo uz njih, da pozdržavamo njihovu inicijativu i želimo razvijati kvalitetnu ponudu i povećanje smještajnih kapaciteta. – rekao je gradonačelnik Darko Puljašić.

Gradski vijećnici na jučerašnjoj sjednici raspravljali su i o Odluci o obavljanju usluge javnih tržnica na malo kojom je gradska tržnica na Trgu Sv. Trojstva na upravljanje dana gradskom trgovačkom društvu Komunalac Požega d.o.o., potom o prijedlogu Odluku o grobljima kojom su propisana mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta te način ukopa nepoznatih osoba, održavanje groblja i uklanjanje otpada, uvjeti i mjerila upravljanja grobljem od strane trgovačkog društva Komunalac Požega d.o.o., uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnih mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta. Usvojene su i Odluka o parkiranju, o obavljanju dimnjačarskih poslova, te o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje Komunalcu Požega d.o.o. Vijećnici su svojim glasovima dali suglasnost na Statute svih triju gradskih osnovnih škola, kao i na Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Požege te analizu sustava Civiline zaštite u 2018. i godišnji plan razvoja sustava Civiline zaštite s financijskim učincima za razdoblje od 2019. do 2021. Jednoglasno je usvojen i zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Savjeta mladih Grada Požege u 2018. godini.