Četvrtak, 24 Siječanj 2019 09:18

13. sjednica Gradskog vijeća održat će se u srijedu 30. siječnja 2019. godine

Na idućoj, 13. po redu sjednici Gradskog vijeća Grada Požege, naći će se 22 točke dnevnog reda. Tako će gradski vijećnici u srijedu 30. siječnja raspravljati o prijedlogu Odluke o komunalnom doprinosu i komunalnoj naknadi kojom se određuju područja zona u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijent zone za pojedine zone, koeficijent namjene za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada, te rok plaćanja komunalne naknade.

Pred vijećnicima će se naći i prijedlog Odluke o obavljanju usluge javnih tržnica na malo, prijedlog Odluke o grobljima, uslugama parkiranja na javnim parkiralištima, obavljanju dimnjačarskih poslova, visini paušalnog iznosa poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu. Vijećnici će odlučivati i o prijedlogu Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje društvu Komunalac Požega d.o.o., davanju prethodne suglasnosti na Statute triju gradskih osnovnih škola, procjeni rizika od velikih nesreća za područje Grada Požege, te o analizi sustava Civilne zaštite u 2018. godini i godišnjem planu razvoja sustava Civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2019.-2021.

Na ovoj će sjednici Gradski vijećnici donijeti i Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Požege u 2019. godini.

Dnevni red i svi materijali dostupni su ovdje.