Petak, 23 Veljača 2018 17:23

6. sjednica Gradskog vijeća - izmijenjen Statut Grada Požege i donošena odluka o Planu gospodarenja otpadom

Gradsko vijeće Grada Požege održalo je danas svoju 6. sjednicu na kojoj se odlučivalo o izmjenama i dopunama Statuta Grada Požege te Poslovnika o radu Gradskog vijeća. Naime, Hrvatski sabor je na svojoj 6. sjednici, održanoj 8. prosinca 2017. godine, usvojio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojim su uvedene bitne novine u odnosu između predstavničkog i izvršnog tijela u postupku donošenja proračuna jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave. Isto tako, nadopunjena su i dorađena postojeća zakonska rješenja glede opoziva izvršnog tijela, načina obnašanja dužnosti članova predstavničkog tijela, ovlasti povjerenika, ustrojavanja upravnih tijela. Pitanja koja se rješavaju ovom Statutarnom odlukom:

1) Referendum - pri raspisivanju lokalnog referenduma, izmjenom Zakona propisano je da će u slučaju ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u jedinici, predsjednik predstavničkog tijela dostaviti zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.
2) Trajanje mandata članova predstavničkih tijela - izmjenom Zakona usklađena je duljina trajanja mandata članova predstavničkih tijela s odredbama Zakona o lokalnim izborima, kako onih izabranih na redovnim, tako i onih izabranih na prijevremenim izborima.
3) Prava članova predstavničkog tijela- ovom Statutarnom Odlukom se sukladno Zakonu
propisuje pravo članova predstavničkog tijela na opravdani, neplaćeni, izostanak s posla radi sudjelovanja u radu predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela.
4) Referendum za opoziv gradonačelnika - Zakonom je propisano da raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača u jedinici u kojoj se traži opoziv općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima te je u tom slučaju predstavničko tijelo dužno raspisati taj referendum, pod prijetnjom raspuštanja. Pravo predlaganja referenduma za opoziv imaju i članovi predstavničkog tijela te se ovom Statutarnom Odlukom, sukladno Zakonu, propisuje ovlast članova predstavničkog tijela za predlaganje raspisivanja referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika koji su izabrani zajedno s njima. Prijedlog može podnijeti 2/3 članova predstavničkog tijela, a predstavničko tijelo donosi odluku o raspisivanju referenduma za opoziv dvotrećinskom većinom glasova svih članova.
5) Predlaganje proračuna - vezano uz financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ovom se Statutarnom Odlukom, u skladu sa Zakonom, utvrđuje obveza gradonačelnika za predlaganje donošenja proračuna. Posljedice ne predlaganja proračuna propisane su Zakonom (razrješenje gradonačelnika), isto kao i za slučaj da gradonačelnik podneseni prijedlog proračuna povuče prije usvajanja istoga, a ne predloži predstavničkom tijelu novi prijedlog proračuna u roku koji omogućava njegovo donošenje.

Osim Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gradskog vijeća, vijećnici su većinom glasova/jednoglasno dali suglasnost na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Požega.

Kada je riječ o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća, Odlukom se usklađuju odredbe kojima je uređeno pitanje donošenja proračuna i donošenje odluke o privremenom financiraju. Ujedno se dodatno propisuje potrebna većina glasova za donošenje odluke Gradskog vijeća o raspisivanju referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika, kada prijedlog za donošenje odluke podnese propisani broj vijećnika.

Pred gradskim vijećnicama našla se i točka dnevnog reda koja se odnosi na gospodarenje otpadom. Zakonom je propisana obveza jedinica lokalne samouprave da donesu Plan gospodarenja otpadom za šestogodišnje razdoblje. Taj plan mora biti usklađen s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, koji je donesen u siječnju 2017. godine. Iz tog razloga Grad Požega pristupio je izradi nacrta Plana gospodarenja otpadom Grada Požege za razdoblje 2017. - 2022. godina.

- Bez ovoga dokumenta ne možemo se kandidirati na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost putem kojega ćemo moći dobiti 85% nepovratnih sredstava, dok će ostalih 15% financirati tvrtka Komunalac Požega d.o.o. Tako ćemo moći svim našim sugrađanima podijeliti onaj dio kanti za otpad koje još nisu dobili, a sve s ciljem zaštite okoliša i kvalitetnog prikupljanja i razdvajanja otpada. – pojasnio je gradonačelnik Darko Puljašić.

Stručni izrađivač nacrta Plana je Eko savjetnik d.o.o., Slavonski Brod. Nacrt Plana je izrađen te je objavljen na web stranici Grada Požege u svrhu davanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti. Također, u očekivanju su objave natječaja za sufinanciranje provođenja aktivnosti navedenih u samom Planu gospodarenja otpadom iz EU sredstava, a uvjet za apliciranje na natječaj je donesen Plan gospodarenja otpadom usklađen s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske. Plan ima za zadatak uspostavu cjelovitog i učinkovitog sustava gospodarenja otpadom, koji će se ostvariti provedbom aktivnosti sanacije i zatvaranja postojećih neusklađenih odlagališta otpada, divljih odlagališta, crnih točaka te unaprjeđenjem sustava odvojenog sakupljanja i obrade otpada.