Četvrtak, 31 Ožujak 2016 08:49

Gradsko vijeće usvojilo rebalans proračuna

Gradsko vijeće Grada Požege održalo je jučer svoju 23. sjednicu na kojoj je, između ostaloga, usvojen prvi ovogodišnji rebalans proračuna, budući da je u razdoblju od donošenja Proračuna za ovu godinu došli do promjena na prihodovnoj i rashodovnoj strani. Riječ je o promjenama nastalim nakon provedbe postupka javne nabave za projekte Trga sv. Terezije i Gradskih bazena te su ove „kozmetičke“ promjene u proračunu, kako pojašnjava Mario Pilon, zamjenik gradonačelnika, bile nužne.

- Radi se rebalansu kojega možemo nazvati kozmetičkim rebalansom, usuglašenim s odlukama koje Grad Požega dobio za odobrenje kredita, uz suglasnost Vlade RH. Prije konzumiranja odobrenog kredita bilo je potrebno izvršiti ispravke u proračunu jer moramo imati planirana sredstva proračuna da bi mogli sklopiti ugovore. To se prvenstveno odnosi na dva natječaja gdje je nakon provedenog postupka javne nabave za planiranu investiciju Rekonstrukcija bazena najpovoljniji ponuditelj ponudio 13.021,000,00 milijuna kuna dok je za Rekonstrukciju Trga sv. Terezije najpovoljniji ponuditelj ponudio 8.179.000,00 milijuna kuna. Ostale pozicije ceste s iznosom od milijun i 800 tisuća kuna te novi vrtić s 12 milijuna kuna ostale su nepromijenjene - obrazložio je Pilon.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna planirani su prihodi i primici, odnosno, rashodi i izdatci u iznosu od 122.404.508,00 kuna, odnosno veći je za 1.398.580,00 kuna ili 1,16 posto. Prihodi poslovanja veći su za 0,56%, odnosno za 504.580,00 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine veći su za 894.000,00 kuna, dok su prihodi od prodaje financijske imovine ostali nepromijenjeni. Rashodi poslovanja povećani su prvenstveno zbog projekta Pomoć u kući koji se realizira u suradnji s HZZ-om za javne radove. Upravo je ova točka dnevnoga reda pobudila poseban interes pojedinih gradskih vijećnika, no nakon rasprave koja je trajala nešto više od jednoga sata, većinom glasova ona je prihvaćena.

Na zahtjev vijećnice Blagojke Leko, pročelnik Upravnog odjela za europske integracije dr. sc. Marko Šostar pojasnio je proceduru prijava na natječaje za dobivanje sredstava iz fondova EU.

- Činjenica je da smo se od osnivanja Ureda za europske integracije prijavili na svaki natječaj na koji smo mogli prijaviti projekte. Do sada smo koristili pretpristupne fondove na koje su se mogli aplicirati gradovi, općine, županije i svi ostali dionici. Od kada smo osnovali ured počeli smo pripremati „soft“ projekte koji nemaju u sebi infrastrukturu i možemo reći da od tih natječaja mi trenutačno u provedbi iz IPA komponenta IV - razvoj ljudskih potencijala imamo u provedbi šest projekata, na dva smo projekta partneri, a na četiri nositelji. Kada govorimo o projektima koji u sebi imaju infrastrukturi za njih tek sada očekujemo val natječaja koji treba biti iz operativnih programa koji su odobreni na višoj razini. Sa sigurnošću mogu reći da u zadnje dvije godine takvih natječaja nije bilo – pojasnio je Šostar.

Slijedili su prijedlozi o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju i obrazovanju, sportu, socijalnoj skrbi, turizmu itd. Donijeto je i nekoliko odluka vezanih uz komunalne djelatnosti pa su tako usvojene izmjene odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti, izmjena programa izgradnje komunalne infrastrukture te programa održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2016. godinu. Gradsko vijeće imalo je na dnevnom redu i izmjene odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada te izmjenu i dopunu odluke o zakupu poslovnog prostora