Up

Natječaji

PREDMET NATJEČAJA

1. Opis predmeta nabave:Radovi na održavanju komunalne infrastrukture u gradu Požegi i prigradskim
naseljima u 2018./2019. godini i to za:
- održavanje kolnika od kamenog materijala na period od 1 godine,

- održavanje javne rasvjete na period od 4 godine i

- održavanje horizontalne signalizacije na period od 1 godine.

2. Mjesto izvođenja: grad Požega i prigradska naselja

3. Alternativna ponuda: Nije dopuštena

4. Radovi se mogu ponuditi pojedinačno uz obveznu naznaku na koje se radove ponuda odnosi.
- procijenjena vrijednost: radovi na održavanju kolnika od kamenog materijala: 1.200.000,00 kuna bez PDV-a,

- radovi na održavanju javne rasvjete: 3.840.000,00 kuna bez PDV-a.

- radovi na održavanju horizontalne signalizacije: 130.000,00 kuna bez PDV-a

5. Stavljanje na raspolaganje dokumentacije za nadmetanje:
Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti na internetskim stranicama Grada Požege. Informacije na tel: 034/311-333 i 311-310

6. Troškovi izrade i dostave dokumentacije za nadmetanje
Dokumentacija za nadmetanje se ne naplaćuje.

7. Početak i rok isporuke:
Početak: odmah po sklapanju ugovora
Kraj: definiran ugovorom

8. Krajnji rok za dostavu ponuda:
Datum: 11.06.2018. godine. Vrijeme: do 12:00 sati – bez obzira na način dostave.
Ponuda se dostavlja u papirnatom obliku putem pošte ili neposredno u urudžbeni zapisnik na adresu: Grad Požege, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici s naznakom - Ne otvaraj - ponuda za "Radovi na održavanju komunalne infrastrukture u gradu Požegi i prigradskim naseljima u 2018./2019. godini", uz obveznu naznaku na koje se radove ponuda odnosi.

9. Otvaranje ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviti će se 11.06.2018. godine u 12:00 sati,u prostorijama Grada Požege, Trg Svetog Trojstva 1, Požega. Otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja. Otvaranju mogu biti nazočne ovlaštene osobe ponuditelja uz predočenje pisanog dokaza o ovlasti.

10. Jezik na kojem se ponude sastavljaju je hrvatski jezik.
11. Cijena ponude izražena je u kunama.
12. Ponuda vrijedi: 90 dana.
13. Kriterij na kojem javni naručitelj temelji odabir je: najniža cijena.
14. Obračun izvršenih radova vršit će se putem privremenih i okončanih situacija, a na temelju stvarno izvedenih
količina. Obveza naručitelja je plaćanje neospornog dijela situacije izvođaču u roku 30 dana od dana ovjere situacije od strane naručitelja.

DOKUMENTACIJA...

TROŠKOVNIK održavanja kolnika...

TROŠKOVNIK održavanja horizontalne signalizacije...

TROŠKOVNIK održavanja javne rasvjete...

 

 

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju građevinskog zemljišta gospodarske namjene u poduzetničkoj zoni u Požegi

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, prodaje građevinsko zemljište k.č.br. 4482/23 u poduzetničkoj zoni u Požegi površine 4.440 m2 u Industrijskoj ulici gospodarske namjene po početnoj dijeni od 7.00 kn.

Javni natječaj se provodi prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema Proračunu Grada Požege i Državnom proračunu.

Za sudjelovanje na natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u visini od 50% ukupne početne cijene zemljišta, na IBAN Grada Požege, broj: HR8123600001835100008, s pozivom na broj: HR68 7706-OIB.


Krajnji rok za dostavu ponuda je do 15:00 sati 16. studenoga 2018. godine

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Požege na korištenje udrugama, organizacijama civilnog društva i manjinskih prava, te ustanovama čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa za Grad Požegu

Grad Požega se određuje za raspisivanje javnog natječaja za dodjelu na korištenje poslovnih prostora udrugama, organizacijama civilnog društva i manjinskih prava, te ustanovama čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa za Grad Požegu, na rok od pet (5) godina.

Obrazac prijave...

Obrazac o nepostojanju duga...

Obrazac o partnerskom odnosu...