Dokumenti

Up

Službene novine - 2017. godina

Datum objave: 22. ožujka  2017.
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Odluka davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Požege za 2017. godinu
 • Zaključak u svezi prihvaćanja Izvješća o realizaciji Programa Savjeta mladih Grada Požege za 2016. godinu.
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec veljaču 2017. godine
 • Izmjene i dopune proračuna Grada Požege za 2017. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna Programa rada Upravnih tijela Grada Požege za 2017. godinu
 • Zaključak u svezi Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2016. godinu
 • Zaključak u svezi Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2016. godinu
 • Zaključak u svezi Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2016. godinu
 • Zaključak u svezi Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2016. godinu
 • Zaključak u svezi Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2016. godinu
 • Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2017. godinu
 • Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2017. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2017. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi u 2017. godini
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2017. godini
 • Odluka o I. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2017. godinu
 • I. izmjena Programa izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 • I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2017. godinu
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradskog muzeja Požega
 • Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Gradu Požegi
 • Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji između Grada Požege (Republika Hrvatska) i Grada Baje (Mađarska)

Datum objave: 17. veljače 2017.
AKTI GRADONAČELNIK

 • Plan prijma u službu službenika i namještenika u Upravna tijela Grada Požege u 2017. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Podružnica Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Aurea Fest Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Agenciji za marketing i izdavaštvo Kruna
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Stanica Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu „Sveti Grgur“ iz Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Filipi Keziću iz Požege
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje poslovnog prostora koji koristi Glazbena škola Požega
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stručnom osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 • Pravilnik o korištenju službenih automobila
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Humanitarnoj udruzi „Moj Bližnji“
 • Zaključak o financijskoj potpori Ličko zavičajnom društvu Vila Velebita Požega
 • Zaključak u svezi plaćanja kotizacije Središnjem koordinacijskom odboru Akcije GRADOVI I OPĆINE – PRIJATELJI DJECE za 2017. godinu
 • Zaključak o financijskoj potpori Plesnoj radionici Ilijane Lončar
 • Zaključak o novčanom iznosu Nagrade za životno djelo Grada Požege u 2017. godini
 • Zaključak o novčanom iznosu Nagrade za životno djelo Grada Požege u 2017. godini
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Klubu "Tigar 90/91 Požega"
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Obrtničkoj komori Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za razvoj i unapređenje pomagala i kvalitete življenja osoba s invaliditetom RH
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori MK Independent
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u 2017. godini
 • Program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnim tijelima Grada Požege u 2017. godini
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova
 • isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Ogranku Matice hrvatske u Požegi
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Požegi u 2017. godini
 • Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama na području Grada Požege za 2017. godinu
 • Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama na području Grada Požege za 2017. godinu
 • Zaključak o financijskoj potpori KUD-u ''Požeška dolina'' iz Požege
 • Odluka o davanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 • Zaključak o financijskoj potpori Luks commercu d.o.o.
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Športskoj udruzi slijepih Grada Požege i Požeško-slavonske županije "Zlatna dolina"

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Odluka o određivanju odgovorne osobe za kontrolu računske ispravnosti računa, izvršene isporuke robe ili usluge odnosno izvršenih radova (u Upravnom odjelu za samoupravu)

KOLEKTIVNI UGOVORI

 • Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjim vrtićima Požega

Datum objave: 28. veljače  2017.
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec studeni 2016. godine.
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec prosinac 2016. godine.
 • zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec siječnja 2017. godine
 • Zaključak u svezi Izvješća Gradonačelnika Grada Požege o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine
 • Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Požege u 2017. godini
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sigurnosti prometa u Gradu Požega
 • Izmjena i dopuna Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Požege
 • Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2016. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine označene kao k.č.br. 470, z.k.ul.br. 191, k.o. Seoci
 • Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Društveno-rekreacijski centar u Vidovcima
 • Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o imenovanju članova Stožera za zaštitu i spašavanje

Datum objave: 17. veljače  2017.
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o financijskoj potpori Radio amaterskom klubu „Vallis Aurea“ Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Ramska zajednica Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata u uredskom poslovanju
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Sportskom klubu Croatia
 • Zaključak u svezi realizacije projekta Aktivna Hrvatska
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Podružnica Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Agenciji za marketing i izdavaštvo Kruna
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje poslovnog prostora koji koristi Glazbena škola Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata upravnih tijela Grada Požege za 2017. godinu

KOLEKTIVNI UGOVORI

 • Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Požege
 • Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama Grada Požege