Dokumenti

Up

Isteklo

ODLUKA

o odabiru kandidata za voditelja projekta "Osnivanje Multifunkcionalnog centra za osobe s invaliditetom u Požegi - MFC Požega"

Opširnije...


JAVNI POZIV

za odabir i zapošljavanje osobe na poslovima VODITELJA PROJEKTA „Osnivanje Multifunkcionalnog centra za osobe s invaliditetom u Požegi - MFC Požega" u sklopu natječaja „Poboljšanje pristupa tržištu rada osobama s invaliditetom" (u nastavku teksta: Projekt), na određeno vrijeme u trajanju od 16 mjeseci, jedan (1) izvršitelj.

UVJET:
magistar struke ili stručni specijalist struke odnosno po ranijim propisima visoka stručna sprema znanje engleskog jezika
završena edukacija za pripremu i provedbu projekta

Uz prijavu na javni poziv potrebno je priložiti: životopis
dokaz o stručnoj spremi (diploma) dokaz o znanju engleskog jezika
dokaz o završenoj edukaciji za pripremu i provedbu projekta presliku domovnice
uvjerenje o nekažnjavanu ( ne starije od 6 mjeseci) uvjerenje o prebivalištu ( ne starije od 6 mjeseci)

Mjesto rada: gradska uprava Grada Požege Opis poslova voditelja projekta:
- direktno je odgovoran za komunikaciju među partnerima na projektu, koordinaciju i raspodjelu odgovornosti u skladu s opisom projekta, kontrolu provedbe zadataka preuzetih od strane različitih partnera, osiguranje poštivanja vremenski zacrtanih rokova sukladno opisu projekta; voditelj projekta koordinira rad svih partnera na projektu s ciljem ispunjenja preuzetih obveza od strane svakog od njih;
- priprema i vođenje partnerskih koordinacijskih sastanaka i sastanaka stručnih radnih skupina;
- prema financijskih i narativnih izvješća
- pruža pomoć Koordinatoru projekta u programskom osmišljavanju predviđenih evenata (seminara, konferencija), koordinira pripremne radnje za održavanje istih, zadužen/a je za kontrolu prikupljanja sve popratne dokumentacije; - upravlja projektnim timom kako bi osigurao pravovremeno ispunjenje preuzetih obveza predviđenih terminskim planom.
Radno vrijeme: puno radno vrijeme .
Prijevoz na rad: bez naknade.
Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme (sukladno odredbama Zakona o radu).
Prednost pri zapošljavanju na projektu imaju kandidati koji su sudjelovali u provedbi projekata financiranih iz EU fondova.

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu referenta za računovodstvene poslove u Upravni odjel za financije Grada Požege, utvrdilo je:

Rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova...


 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

Poziv kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (Intervju) za prijam u službu referenta za računovodstvene poslove Upravnom odjelu za financije Grada Požege održati će se 21. srpnja 2015. god. od 11:00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1 u Požegi prema slijedećem rasporedu.

Opširnije...


 

O B A V I J E S T
o testiranju kandidata prijavljenih na natječaj za prijam u službu referenta za računovodstvene poslove

Testiranje kandidata čije su prijave zaprimljene zaključno sa danom, 20. lipnja 2015. godine za prijam u službu referenta za računovodstvene poslove u Upravnom odjelu za financije Grada Požege objavljenom u NN, broj: 65 /15. od 12. lipnja 2015. godine  održat će s u četvrtak, 9. srpnja 2015. godine, s početkom u 10,00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Poziv...


 

 N A T J E Č A J


I. Za prijam u službu na neodređeno vrijeme i raspored na radno mjesto u Upravni odjel za financije referenta za računovodstvene poslove (službenik III. kategorije, potkategorije referent, 11. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj.
II. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.- u nastavku teksta: ZSN) te posebne uvjete:
- SSS, ekonomske struke
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
III. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.
Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, te dokaz da je nezaposlen.
Sukladno članku 14. stavku 3. alineji 1. i 4. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju ( NN, broj: 107/07. i 118/12.) i članku 35. stavku 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 74/10.), stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu ekonomske struke.
IV. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.
V. Prijavi na natječaj kandidati su dužni su priložiti:
- životopis
- dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima najmanje jedna (1) godina
(ugovor o radu, rješenje o rasporedu, potvrda poslodavca, preslika radne knjižice ili/i potvrda
HZMO-a o radnom-pravnom statusu)
- dokaz o državljanstvu (domovnica)
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba)
- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (ako je položen)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)
- vlastoručno potpisnu izjavu kandidata, ovjerenu kod javnog bilježnika da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili u ovjerenom presliku.

Opis...

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama, broj: 65 od 12. lipnja 2015.

Rok za podnošenje prijava: 20. lipnja 2015. god.

ODLUKA

o odabiru kandidata za voditelja projekta „PETICA ZA DVOJE – Pomoć – Edukacija – Tim – Integracija – Ciljanost – Afirmacija ZA DVOJE - II. faza“

Odluka...


POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

Poziv kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (Intervju) za prijam Voditelja projekta „PETICA ZA DVOJE – Pomoć – Edukacija – Tim – Integracija – Ciljanost – Afirmacija ZA DVOJE - II. faza“održati će se 23. rujna 2015. god. s početkom u 11:30 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1 u Požegi prema slijedećem rasporedu.

Opširnije...


J A V N I   P O Z I V

Za zapošljavanje osobe na poslovima VODITELJA PROJEKTA „Petica za dvoje – II.faza" u sklopu natječaja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama", na određeno vrijeme u trajanju od 9 mjeseci (od 1. listopada 2015. do 30. lipnja 2016. godine), jedan (1) izvršitelj.

Poziv vrijedi do: 23. rujna 2015. god.

PONIŠTENJE NATJEČAJA...

 

J A V N I    N A T J E Č A J

I. Za imenovanje tajnika Ureda gradonačelnika Grada Požege, jedan (1) izvršitelj.
II. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.- u nastavku teksta: ZSN) te sljedeće posebne uvjete:
- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili pravne struke (u I. kategoriji, podkategorija glavni rukovoditelj, 1. klasifikacijski rang)
- najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Uredom
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu.
III. Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju (u nastavku teksta: natječaj) uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
IV. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.
Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, te dokaz da je nezaposlen.
Sukladno članku 14. stavku 3. alineji 1. i 4. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, broj: 107/07. i 118/12.) i članku 35. stavku 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 74/10.), stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu ekonomske ili pravne struke na temelju ranijih propisa.
V. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.
VI. Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:
- životopis
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima najmanje pet (5) godina:
a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje) odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje i
b) potvrdu poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, koja struka i stupanj stručne spreme je zahtjevan za njih i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje radno iskustvo na odgovarajućim poslovima:
- dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznice)
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma )
- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (ako je položen)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca),
- dokaz o poznavanju rada na računalu
- vlastoručno potpisana izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. ZSN.
Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima smatra se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o imenovanju dostaviti na uvid izvornike dokumentacije priložene uz prijavu na natječaj.
Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.
Ispunjavanje uvjeta određuje se na posljednji dan natječajnog roka.
VII. Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.

Opširnije ...

Opis poslova, podaci o plaći, te način obavljanja prethodne provjere sposobnosti ...

Natječaj vrijedi do 18. veljače 2016. godine.

 

 

ODLUKA
o odabiru kandidata za pomoćnike u nastavi „PETICA ZA DVOJE – Pomoć – Edukacija – Tim – Integracija – Ciljanost – Afirmacija ZA DVOJE - III. faza“

Lista odabranih kandidata...


P O Z I V
Kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za zapošljavanje pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama.

Raspored intervjua kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja...


J A V N I  P O Z I V

za odabir i zapošljavanje nezaposlenih osoba na poslovima POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA, na određeno vrijeme u trajanju od 9 mjeseci (od 05. rujna 2016. godine do 14. lipnja 2017. godine), u tri osnovne škole u Gradu Požegi (OŠ Antuna Kanižlića, OŠ Julija Kempfa i OŠ Dobriše Cesarića) koje su partneri Gradu Požegi u provođenju Projekta „Petica za dvoje – III faza“ u sklopu natječaja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II“  - 33 IZVRŠITELJA.

Poziv vrijedi do: 29. kolovoza 2016. god.

ODLUKA
o odabiru kandidata za voditelja Projekta „PETICA ZA DVOJE – Pomoć – Edukacija – Tim – Integracija – Ciljanost – Afirmacija ZA DVOJE – IV. faza“

Odluka...


POZIV

 kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za zapošljavanje voditelja/ice projekta „Petica za dvoje – IV. faza“

Provjere će se održavati 31. kolovoza s početkom u 8:00 sati u Gradskoj vijećnici prema priloženom rasporedu...


J A V N I   P O Z I V

Za zapošljavanje osobe na poslovima VODITELJA/ICE PROJEKTA „Petica za dvoje – IV.faza" u sklopu natječaja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III", na određeno vrijeme u trajanju od 3 godine (od rujna 2017. do rujna 2020. godine), jedan (1) izvršitelj.

Poziv vrijedi do: 25. kolovoza 2017. god.

RANG LISTA kandidata prema ukupnom broju bodova...


OBAVIJEST

o izmjeni termina za usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (Intervju) za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za financije u Upravnom odjelu za financije Grada Požege održati će se 02. ožujka 2015. god. u 10:00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1 u Požegi.

Opširnije...

 

Poziv kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (Intervju) za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za financije u Upravnom odjelu za financije Grada Požege održati će se 02. ožujka 2015. god. u 10:00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1 u Požegi.

Opširnije...


 

Testiranje kandidata prijavljenih za prijem u službu Višeg stručnog suradnika za financije u Upravnom odjelu za financije Grada Požege održati će se 20. veljače 2015. god. u 10:00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1 u Požegi.

Opširnije ...


 

N A T J E Č A J

za prijam u službu na neodređeno vrijeme i raspored na radno mjesto u Upravni odjel za financije višeg stručnog suradnika za financije (službenik II. kategorije, potkategorije viši stručni suradnik, 6. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj.
II. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.- u nastavku teksta: ZSN) te posebne uvjete:
magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima položen državni stručni ispit poznavanje rada na računalu
III. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16.
ZSN-a.
Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, te dokaz da je nezaposlen.
Sukladno članku 14. stavku 3. alineji 1. i 4. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju ( NN, broj: 107/07. i 118/12.) i članku 35. stavku 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 74/10.), stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu ekonomske struke.
IV. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.
V. Prijavi na natječaj kandidati su dužni su priložiti: životopis
dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima najmanjejedna(l) godina
(ugovor o radu, rješenje o rasporedu, potvrda poslodavca, preslika radne knjižice ili/i potvrda
HZMO-a o radnom-pravnom statusu)
dokaz o državljanstvu (domovnica)
dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma)
uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (ako je položen)
uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),
dokaz o poznavanju rada na računalu
vlastoručno potpisana izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. ZSN.
Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili u ovjerenom presliku.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili u ovjerenom presliku.

Opis poslova, podaci o plaći te način obavljanja prethodne provjere sposobnosti...

Rok za podnošenje prijava: 24. siječnja 2015. god.

Na temelju Javnog poziva za voditelja projekta „Menadžeri poslovnog razvoja ", Klasa: 112- 01/14-02/13, Urbroj: 2177/01-07/01-14-1 od 27. studenog 2014., a u svezi provođenja projekta „Menadžeri poslovnog razvoja" u sklopu natječaja „Lokalne inicijative za zapošljavanje - faza II", Povjerenstvo za odabir kandidata za voditelja projekta „Menadžeri poslovnog razvoja", donijelo je Odluku o odabiru kandidata za voditelja projekta „Menadžeri poslovnog razvoja"

Odluka o odabiru kandidata...


 

Poziv kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (Intervju) za voditelja projekta "Menadžeri poslovnog razvoja" održati će se 15. prosinca 2014. god. od 08:00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1 u Požegi pa nadalje prema priloženom raporedu.

Opširnije...


 

J A V N I  P O Z I V

Za odabir i zapošljavanje osobe na poslovima VODITELJA PROJEKTA „Menadžeri poslovnog razvoja" u sklopu natječaja „Lokalne inicijative za zapošljavanje - faza II" (u nastavku teksta: Projekt), na određeno vrijeme u trajanju od 20 mjeseci, jedan (1) izvršitelj.

UVJET:
- magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke odnosno po ranijim propisima
visoke stručne spreme pravne ili ekonomske struke
- znanje engleskog jezika
- završena edukacija za pripremu i provedbu projekta

Uz prijavu na javni poziv potrebno je priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (diploma)
- dokaz o znanju engleskog jezika
- dokaz o završenoj edukaciji za pripremu i provedbu projekta
- presliku domovnice
- uvjerenje o nekažnjavanu ( ne starije od 6 mjeseci)
- uvjerenje o prebivalištu ( ne starije od 6 mjeseci)

Mjesto rada: gradska uprava Grada Požege
Opis poslova voditelja projekta:
- direktno je odgovoran za komunikaciju među partnerima na projektu, koordinaciju i raspodjelu odgovornosti u skladu s opisom projekta, kontrolu provedbe zadataka preuzetih od strane različitih partnera, osiguranje poštivanja vremenski zacrtanih rokova sukladno opisu projekta; voditelj projekta koordinira rad svih partnera na projektu s ciljem ispunjenja preuzetih obveza od strane svakog od njih; - priprema i vođenje partnerskih koordinacijskih sastanaka i sastanaka stručnih radnih skupina;
- priprema financijskih i narativnih izvješća
- pruža pomoć koordinatoru projekta u programskom osmišljavanju predviđenih evenata (seminara, konferencija), koordinira pripremne radnje za održavanje istih, zadužen je za kontrolu prikupljanja sve popratne dokumentacije;
- upravlja projektnim timom kako bi osigurao pravovremeno ispunjenje preuzetih obveza predviđenih
terminskim planom.

Radno vrijeme: puno radno vrijeme .
Naknada za prijevoz: bez naknade.
Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme (sukladno odredbama Zakona o radu).

Prednost pri zapošljavanju na projektu imaju kandidati koji su sudjelovali u provedbi projekata financiranih iz EU fondova.

Opširnije...

Javni poziv za odabir i zapošljavanje osobe na poslovima Projekt asistenta „Inkluzivni dizajn" za intervju.

Intervju održati u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, Požega, u ponedjeljak, 11. svibnja 2015. godine prema navedenom rasporedu.

Poziv...


 

U sklopu natječaja „Poboljšanje pristupa tržištu rada osobama s invaliditetom" na određeno vrijeme u trajanju od 16 mjeseci prima se jedan (1) izvršitelj na  poslovima PROJEKT ASISTENTA „Inkluzivni dizajn "

  • Uvjeti:

- magistar struke ili stručni specijalist struke odnosno po ranijim propisima visoka stručna sprema
- znanje engleskog jezika
- završena edukacija za pripremu i provedbu projekta

  • Opis poslova projekt asistent:

- potpora voditelju projekta u koordinaciji projektnih aktivnosti, administraciji, nadgledanju te izvještavanju o tijeku projekta.
- pisanje izvještaja, komunikacija s partnerima i ostale odgovornosti definirane projektom

  • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme (sukladno odredbama Zakona o radu).
  • Prednost pri zapošljavanju na projektu imaju kandidati s iskustvom rada na projektima financiranim iz fondova EU i ostalih vanjskih izvora financiranja

Rok za prijeve je do: 29. travnja 2015. god.

Odluka o izboru kandidata za rad javnim radovima, u programu usluge pomoći osobama treće dobi životne dobi, starijim i nemoćnim osobama.

Odluka...


 

POZIV ZA PRIJAVU NA RAD U JAVNIM RADOVIMA

Pozivaju se zainteresirane nezaposlene osobe s područja Grada Požege, koje su u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da dostave prijave za rad na javnim radovima, u programu usluge pomoći osobama treće dobi.

Za navedeni program traži se 17 osoba i to:
- 12 osoba u javnom radu- mjera Radom za sebe i zajednicu,
- 5 osobe u javnom radu – mjera Pomoć zajednici.

Kratki opis poslova:
Usluge pomoći pružaju se u korisnikovu domu, kako bi mogao što duže ostati u vlastitom okruženju, jer najdjelotvornija pomoć starijim osobama je pomoć koja se pruža u domu same osobe.

Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti na tel. 034/311-332 i 034/311-307

Rok za prijave je do: 20. srpnja 2015. godine

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu višeg referenta za financije u Upravni odjel za financije Grada Požege, utvrdilo je:

Rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova...


Poziv kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (Intervju) za prijam u službu Višeg referenta za financije u Upravnom odjelu za financije Grada Požege održati će se 23. listopada 2015. god. s početkom u 10:00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1 u Požegi prema navedenom rasporedu.

Poziv...


O B A V I J E S T
o testiranju kandidata prijavljenih na natječaj za prijam u službu višeg referenta za financije

Testiranje kandidata prijavljenih na Natječaj za prijam u službu višeg referenta za financije u Upravnom odjelu za financije Grada Požege objavljenog u Narodnim novinama, broj: 101/15. od 23. rujna 2015. godine održati će s u utorak, 20. listopada 2015. godine, s početkom u 10,00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Obavijest...


N A T J E Č A J

za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za financije višeg referenta za financije (službenik III. kategorije, potkategorije viši referent, 9. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.- u nastavku teksta: ZSN), te posebne uvjete:
- sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske struke
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.
Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, te dokaz da je nezaposlen.
Sukladno članku 35. stavku 2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 74/10.), stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle višu stručnu spremu ekonomske struke po ranijim propisima.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.

Prijavi na natječaj kandidati su dužni su priložiti:
- životopis
- dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima najmanje jedna (1) godina
(ugovor o radu, rješenje o rasporedu, potvrda poslodavca, preslika radne knjižice ili/i potvrda
HZMO-a o radnom-pravnom statusu)
- dokaz o državljanstvu (domovnica)
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma)
- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (ako je položen)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)
- vlastoručno potpisana i od bilježnika ovjerena izjava kandidata da ne postoje zapreke za prijam
u službu iz članka 15. i 16. ZSN.
Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili u ovjerenom presliku.

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web. stranici - www.pozega.hr. Na oglasnoj ploči Grada Požege i web. stranici www.pozega.hr. objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja, najmanje pet (5) dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku osam (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i to neposredno ili preporučeno poštom, na adresu: Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, s naznakom: „za natječaj - prijam u službu višega referenta za financije“.

Rok za prijave: 1. listopad 2015. godine

Opis poslova...

ODLUKA
o odabiru kandidata za voditelja projekta „PETICA ZA DVOJE – Pomoć – Edukacija – Tim – Integracija – Ciljanost – Afirmacija ZA DVOJE – III. faza"

Odluka o izboru kandidata...


P O Z I V
Kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za zapošljavanje Voditelja projekta „Petica za dvoje – III. faza.

Raspored intervjua kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja...


J A V N I  P O Z I V

za odabir i zapošljavanje osobe na poslovima VODITELJA PROJEKTA „Petica za dvoje – III faza“ u sklopu natječaja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II“, na određeno vrijeme u trajanju od 10 mjeseci (od 1. rujna 2016. godine do 01. srpnja 2017. godine), jedan (1) izvršitelj.

Poziv vrijedi do: 29. kolovoza 2016. god.

ODLUKA
o odabiru kandidata za pomoćnike u nastavi sklopu Projekta „PETICA ZA DVOJE – Pomoć – Edukacija – Tim – Integracija – Ciljanost – Afirmacija ZA DVOJE – IV. faza“

Odluka...


POZIV

kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za zapošljavanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Provjere će se održavati 30. kolovoza s početkom u 7:15 sati u Gradskoj vijećnici prema priloženom rasporedu...


J A V N I   P O Z I V

Za zapošljavanje osoba na poslovima  Pomoćnika/ce u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u sklopu natječaja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III", na određeno vrijeme u trajanju od 9 mjeseci (od rujna 2017. do lipnja 2018. godine), jedan (35) izvršitelja/ce.

Poziv vrijedi do: 25. kolovoza 2017. god.

R A N G - L I S T A
kandidata prema ukupnom broju bodova

Povjerenstvo je utvrdilo rang-listu kandidata za prijam u službu višeg stručnog suradnika za strateško planiranje u Upravni odjel za europske integracije Grada Požege.

Rang lista...


P O Z I V
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za prijam u službu
višeg stručnog suradnika za strateško planiranje

Kandidati koji su pristupio pisanom testiranju i koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova, sukladno članku 22. stavku 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.), pozivaju se na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) koji će se održati u ponedjeljak, 20. studenog 2017. godine, u zgradi gradske uprave (soba br. 9.), Trg Sv. Trojstva 1, Požega, od 8:15 sati.

Poziv...


LISTA KANDIDATA I POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za strateško planiranje

Prethodna provjera znanja putem pisanog testiranja će se održati u četvrtak, 16. studenog 2017. godine, s početkom u 9,00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Poziv...


JAVNI NATJEČAJ

  • Za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za europske integracije Grada Požege, Višeg stručnog suradnika za strateško planiranje (službenik II. kategorije, potkategorije viši stručni suradnik, 6. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj.
  • Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.- u nastavku teksta: ZSN) te posebne uvjete:

- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje jednog stranog jezika
- poznavanje rada na računalu.

  • Na javnom natječaju (u nastavku teksta: natječaj) ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
  • U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje te dokaz da je nezaposlen.
Sukladno članku 14. stavku 3. alineji 1. i 4. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, broj: 107/07. i 118/12.) i članku 35. stavku 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 74/10. i 125/14.), stručne uvjete.

Prilog uz natječaj ...

Krajnji rok za prijavu na natječaj je 02.11.2017. godine.

Rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova...


 

P O Z I V
KANDIDATIMA NA USMENI DIO PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI (INTERVJU) ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE NA ODREĐENO VRIJEME

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme, višeg stručnog suradnika za strateško planiranje u Upravni odjel za europske integracije provelo je dana, 16. lipnja 2015. godine pisano testiranje kandidata.

Sva tri (3) kandidata koji su pristupila pisanom testiranju ostvarila su najmanje 50% ukupnog broja bodova te se sukladno članku 22. stavku 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.), upućuju na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) koji će se održati u utorak, 23. lipnja 2015. godine, u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, Požega, prema sljedećem rasporedu:

Poziv...

 


 

O B A V I J E S T
o testiranju kandidata prijavljenih na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika za strateško planiranje

Testiranje kandidata prijavljenih na predmetni oglas održat će s u utorak, 16. lipnja 2015. godine, s početkom u 10,00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega prema priloženom rasporedu.

Obavijest...


 

O G L A S

Za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za europske integracije Grada Požege, višeg stručnog suradnika za strateško planiranje (službenik II. kategorije, potkategorije stručni suradnik, 6. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj, do povratka odsutne službenice na posao.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta) propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11. - u nastavku teksta: ZSN), te posebne uvjete:
- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu

U službu se može primiti i rasporediti osoba koja ima potrebno radno iskustvo, a nema položen državni stručni ispit uz uvjet da državan stručni ispit položi u zakonskom roku.

Prijavi na oglas kandidati su dužni priložiti slijedeće:
- životopis
- dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima najmanje jedna (1) godina (ugovor o radu, rješenje o rasporedu, potvrda poslodavca, preslika radne knjižice ili/i potvrda HZMO-a o radnom-pravnom statusu)
- dokaz o državljanstvu (domovnica)
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma)
- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (ako je položen)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne stariji od šest (6 ) mjeseci
- dokaz o poznavanju rada na računalu
- vlastoručno potpisnu izjavu kandidata, ovjerenu kod javnog bilježnika da za prijam u službu nepostoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN

Navedeni dokazi prilažu se u originalu ili ovjerenoj preslici dokumenata.

Opis...

Natječaj je otvoren do: 3. lipnja 2015. godine

Povjerenstvo za zapošljavanje pomoćnika u nastavi u sklopu Projekta „PETICA ZA DVOJE – Pomoć – Edukacija – Tim – Integracija – Ciljanost – Afirmacija ZA DVOJE - II. faza" nakon provedenog selekcijskog postupka, odabralo je slijedeće kandidate:

Odluka o odabiru kandidata...


 

P O Z I V

kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za zapošljavanje pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama radi provedbe Projekta , PETICA ZA DVOJE - Pomoć - Edukacija -Tim - Integracija - Ciljanost - Afirmacija ZA DVOJE - II. faza" od 24. kolovoza 2015. objavljen na stranicama Grada Požege i HZZ, Područna sluzba Požega, za prijave su zaprimljene zaključno s danom 02. rujnom 2015.
Usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) kandidata prijavljenih na predmetni javni poziv održati će se u četvrtak i petak (10. i 11. rujna 2015.) s početkom u 08,30 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1.
Intervjuu mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, prema slijedećem rasporedu:
Raspored intervjua...


 

J A V N I   P O Z I V

Grad Požega, radi provedbe Projekta „PETICA ZA DVOJE – Pomoć – Edukacija – Tim – Integracija – Ciljanost – Afirmacija ZA DVOJE - II. faza" u sklopu natječaja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama" poziv za odabir i zapošljavanje nezaposlenih osoba na poslovima POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S POTEŠKOĆAMA, na određeno vrijeme u trajanju od devet (9) mjeseci (od 16. rujna 2015. godine do 16. lipnja 2016. godine), u tri (3) gradske osnovne škole i to OŠ Antuna Kanižlića, OŠ Julija Kempfa i OŠ Dobriše Cesarića koje su partneri Gradu Požegi u provođenju Projekta.

ODLUKA
o odabiru kandidata za projekt administratora za projekt „Inkluzivni dizajn“

Odluka...


P O Z I V
Kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za zapošljavanje projekt administratora za projekt „Inkluzivni dizajn“

Usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) kandidata prijavljenih na predmetni javni poziv održati će se u četvrtak 29. listopada 2015.godine s početkom u 08,30 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34 000 Požega.

Poziv...

 


J A V N I   P O Z I V

za odabir i zapošljavanje osobe na poslovima PROJEKT ADMINISTRATOR „Inkluzivni dizajn “ u sklopu natječaja „Poboljšanje pristupa tržištu rada osobama s invaliditetom“ na određeno vrijeme do kraja projekta, najkasnije do 15. kolovoza 2016. godine, jedan (1) izvršitelj.

UVJET:
- magistar struke ili stručni specijalist struke odnosno po ranijim propisima visoka stručna sprema
- znanje engleskog jezika
- završena edukacija za pripremu i provedbu projekta

Mjesto rada: gradska uprava Grada Požege

Opis poslova projekt administrator:
- potpora voditelju projekta u koordinaciji projektnih aktivnosti, administraciji, nadgledanju te izvještavanju o tijeku projekta.
- pisanje izvještaja, komunikacija s partnerima i ostale odgovornosti definirane projektom

Prednost pri zapošljavanju na projektu imaju kandidati s iskustvom rada na projektima financiranim iz fondova EU i ostalih vanjskih izvora financiranja

Prijave se podnose na adresu: Grad Požega, s naznakom:„ za zapošljavanje projekt administratora“, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Poziv vrijedi do: 23. listipada 2015.

J A V N I   N A T J E Č A J

I. Za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege,
     a. Višeg stručnog suradnika za gradsku infrastrukturu i komunalne poslove (službenik II. kategorije, potkategorije viši stručni suradnik, 6. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj
     b. Referenta za evidenciju obveznika, službenik III. kategorije, potkategorije referent, 11. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj
II. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.- u nastavku teksta: ZSN) te posebne uvjete:
Za kandidata pod točkom I. a. ovoga javnog natječaja (u nastavku teksta: natječaj):
- magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili strojarske struke
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu
Za kandidata pod točkom I. b. ovoga natječaja:
- SSS, ekonomske struke
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu
III. Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
IV. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.
Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje te dokaz da je nezaposlen.
Sukladno članku 14. stavku 3. alineji 1. i 4. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, broj: 107/07. i 118/12.) i članku 35. stavku 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 74/10. i 125/14.), stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu arhitektonske, građevinske ili strojarske struke (odnosi na kandidate pod točkom I. a. natječaja).
V. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.
VI. Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:
- životopis
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima najmanje od jedne godine:

a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje) odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje i

b) potvrdu poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, koja struka i stupanj stručne spreme je zahtjevan za njih i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje radno iskustvo na odgovarajućim poslovima:
- dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznice)
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma odnosno svjedodžba)
- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (ako je položen)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca),
- dokaz o poznavanju rada na računalu
- vlastoručno potpisana izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. ZSN.

Rok za podnošenje prijava: 18. travnja 2016. god.

Prilog...

Poništenje dijela natječaja...

Poziv na pismeno testiranje...

Poziv na usmeno testiranje...

Rang lista...

 

Rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova... 


Poziv kandidata za usmenu provjeru (četvrtak, 5. siječnja 2017. god.) ...


Rješenje o imenovanju povjerenstva...

Lista kandidata za prijem Savjetnika za društvene djelatnosti...

Lista kandidata za prijem dostavljača...

Poziv kandidata za pismenu provjeru (petak, 30. prosinca 2016. god.) ...


J A V N I  N A T J E Č A J

I. Za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za samoupravu Grada Požege,
   a. Savjetnika za društvene djelatnosti (službenik II. kategorije, potkategorije savjetnik, 5. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj
   b. Dostavljača (namještenik IV. kategorije, potkategorije namještenik II, razina I., 13. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj.
II. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.- u nastavku teksta: ZSN) te posebne uvjete:
   Za kandidata pod točkom I. a. ovoga javnog natječaja (u nastavku teksta: natječaj):
      - magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke
      - najmanje tri (3) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
      - položen državni stručni ispit
      - poznavanje rada na računalu
   Za kandidata pod točkom I. b. ovoga natječaja:
      - SSS, upravne ili ekonomske struke
      - položen vozački ispit „B“ kategorije
III. Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
IV. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.
Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje te dokaz da je nezaposlen.

Rok za prijavu je do 1. prosinca 2016. god.

Prilog uz natječaj...

 

N A T J E Č A J
za imenovanje zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege

Raspisuje se natječaj za imenovanje zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege.

Za zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:
- koja ima najmanje višu stručnu spremu, odnosno završen stručni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja zaštite od požara te najmanje pet godina djelovanja u radu vatrogasne postrojbe sukladno članku 21. stavku 6. Zakona o vatrogastvu (NN, broj: 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04.- pročišćeni tekst, 174/04., 38/09. i 80/10. )
- da ima položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima,
- da je tjelesno i duševno sposoban za obavljanje vatrogasne djelatnosti,
- da nije kažnjavan za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine, te protiv službene dužnosti.

Zamjenika zapovjednik se imenuje na mandat od četiri godine.

NATJEČAJ
za prijem u radni odnos

1. ODGOJITELJ – 3 izvršitelja – neodređeno – puno radno vrijeme
2. ODGOJITELJ – 2 izvršitelja – određeno – puno radno vrijeme – predškola

UVJETI:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja, odnosno studij odgovarajuće vrste kojom je stečena viša stručna sprema u skladu s ranije važećim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski ili specijalistički studij za odgojitelja
- 1 godina radnog iskustva u struci

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:
o Punoljetnost
o Hrvatsko državljanstvo
o Zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja (dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke o prijemu u radni odnos)
o Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97., 107/07. i 91/13.)

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:
1. životopis
2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica/osobna iskaznica)
4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu
5. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
6. elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

Rok za podnošenje prijava je do 18. kolovoza 2014. god.

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za projekt managament u Upravni odjel za europske integracije Grada Požege 23. travnja 2015. godine, utvrdio je rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova:

Lista...


 

O B A V I J E S T
o testiranju kandidata prijavljenih na natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za projekt managament

     Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za projekt managament, provelo je dana 20. travnja 2015. godine pisano testiranje kandidata.
Pisanom testiranju pristupilo je šest (6) od deset (10) pozvanih kandidata.

Od ukupno šest (6) kandidata koji su pristupili pisanom testiranju, četiri (4) kandidata su ostvarila najmanje 50% ukupnog broja bodova, i sukladno članku 22. stavku 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.), upućuju se na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) koji će se održati u utorak, 21. travnja 2015. godine, u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, Požega, prema sljedećem rasporedu:

Opširnije...


 

O B A V I J E S T
o testiranju kandidata prijavljenih na natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za projekt managament

     Natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za projekt managament u Upravnom odjelu za europske integracije Grada Požege objavljen je u NN, broj: 37 /15. od 1. travnja 2015. godine, (u nastavku teksta: Natječaj), a prijave su zaprimljene zaključno sa danom, 9. travnja 2015. godine.

Opširnije...


 

N A T J E Č A J

za prijam u službu na neodređeno vrijeme i raspored na radno mjesto u Upravni odjel za europske integracije višeg stručnog suradnika za projekt managament (službenik II. kategorije, potkategorije viši stručni suradnik, 6. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj.
II. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.- u nastavku teksta: ZSN) te posebne uvjete:
- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu
III. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.
Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, te dokaz da je nezaposlen.
Sukladno članku 14. stavku 3. alineji 1. i 4. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju ( NN, broj: 107/07. i 118/12.) i članku 35. stavku 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 74/10.), stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu ekonomske struke.
IV. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.
V. Prijavi na natječaj kandidati su dužni su priložiti:

- životopis
- dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima najmanjejedna(l) godina (ugovor o radu, rješenje o rasporedu, potvrda poslodavca, preslika radne knjižice ili/i potvrda HZMO-a o radnom-pravnom statusu)
- dokaz o državljanstvu (domovnica)
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma)
- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (ako je položen)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),
- dokaz o poznavanju rada na računalu
- vlastoručno potpisana izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. ZSN.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili u ovjerenom presliku.

Opis poslova i plaća...

Rok za podnošenje prijava: 09. travnja 2015. god.

J A V N I  N A T J E Č A J

I. Za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za samoupravu Grada Požege,
a. Višeg stručnog suradnika za društvene djelatnosti i nabavu opreme materijala (službenik II. kategorije, potkategorije viši stručni suradnik, 6. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj
b. Domara - dostavljača, namještenika IV. kategorije, potkategorije namještenik II, razina I. referent, 11. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj.
II. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.- u nastavku teksta: ZSN) te posebne uvjete:
Za kandidata pod točkom I. a. ovoga javnog natječaja (u nastavku teksta: natječaj):
- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili pravne struke
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu
Za kandidata pod točkom I. b. ovoga natječaja:
- SSS, ekonomske ili tehničke struke
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen vozački ispit „B“ kategorije
III. Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
IV. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.
Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, te dokaz da je nezaposlen.
Sukladno članku 14. stavku 3. alineji 1. i 4. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, broj: 107/07. i 118/12.) i članku 35. stavku 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 74/10. i 125/14.), stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu ekonomske ili pravne struke (za kandidate pod tokom I. a. natječaja).
V. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu (samo za kandidate pod tokom I. a. natječaja).
VI. Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:
- životopis
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima najmanje od jedne godine:

a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje) odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje i
b) potvrdu poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, koja struka i stupanj stručne spreme je zahtjevan za njih i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje radno iskustvo na odgovarajućim poslovima:
- dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznice)
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma odnosno svjedodžba )
- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (samo za kandidate pod tokom I. a. natječaja,
ako je položen)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca),
dokaz o poznavanju rada na računalu (samo za kandidate pod tokom I. a. natječaja)
- vlastoručno potpisana izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i
16. ZSN.
- dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije (samo za kandidate pod tokom I. b. natječaja).

Rok za podnošenje prijava: 18. travnja 2016. god.

Prilog...

Poništenje dijela natječaja...

Poziv na pismeno testiranje...

Poziv na usmeno testiranje...

Poništenje dijela natječaja...

R A N G - L I S T U
kandidata prema ukupnom broju bodova

Povjerenstvo je utvrdilo Rang - listu kandidata za imenovanje tajnika Ureda gradonačelnika Grada Požege, prema ukupnom broju bodova (za koje je provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti testiranjem i putem intervjua).

Rang lista...


P O Z I V
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za imenovanje tajnika Ureda gradonačelnika

Kandidati koji su pristupili pisanom testiranju i ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova, sukladno članku 22. stavku 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.), upućuju na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) koji će se održati u utorak, 25. listopada 2016. godine, u zgradi gradske uprave (soba br. 5.), Trg Sv. Trojstva kbr. 1, Požega.

Poziv...


 POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata prijavljenih na javni natječaj za imenovanje tajnika Ureda gradonačelnika.

Pisano testiranje kandidata prijavljenih na javni natječaj iz točke I. ovoga poziva, održat će se u petak, 21. listopada 2016. godine, s početkom u 9,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Požege , Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Poziv...

Lista kandidata...

Rješenje o osnivanju i imenovanju povjerenstva...

Rješenje o razrješenje i imenovanje člana povjerenstva...


J A V N I   N A T J E Č A J

I. Za imenovanje tajnika Ureda gradonačelnika Grada Požege, jedan (1) izvršitelj.
II. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.- u nastavku teksta: ZSN) te sljedeće posebne uvjete:
     - magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili pravne struke (u I. kategoriji, podkategorija glavni rukovoditelj, 1. klasifikacijski rang)
     - najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
     - organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Uredom
     - položen državni stručni ispit
     - poznavanje rada na računalu.
III. Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju (u nastavku teksta: natječaj) uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
IV. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.
Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, te dokaz da je nezaposlen.
Sukladno članku 14. stavku 3. alineji 1. i 4. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, broj: 107/07. i 118/12.) i članku 35. stavku 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 74/10. i 125/14.), stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu ekonomske ili pravne struke na temelju ranijih propisa.
V. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.
VI. Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:
     - životopis
     - dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima najmanje pet (5) godina:
       a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje) odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje i
       b) potvrdu poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, koja struka i stupanj stručne spreme je zahtjevan za njih i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje radno iskustvo na odgovarajućim poslovima:
     - dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznice)
     - dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma)
     - uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (ako je položen)
     - uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca),
     - dokaz o poznavanju rada na računalu
     - vlastoručno potpisana izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. ZSN.
Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima smatra se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o imenovanju dostaviti na uvid izvornike dokumentacije priložene uz prijavu na natječaj.
Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.
Ispunjavanje uvjeta određuje se na posljednji dan natječajnog roka.
VII. Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.

Prilog...

Natječaj vrijedi do: 1. rujna 2016. god.

R A N G - L I S T A
kandidata prema ukupnom broju bodova

Povjerenstvo je utvrdilo Rang-listu kandidata za prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg stručnog suradnika za gospodarstvo i poduzetništvo u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požega, prema ukupnom broju bodova (za koje je provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti testiranjem i putem intervjua).

Rang lista ...


P O Z I V
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za prijam u službu
višeg stručnog suradnika za gospodarstvo i poduzetništvo

Provjere će se održavati 5. rujna s početkom u 11:00 sati u zgradi gradske uprave (soba br. 6) prema priloženom rasporedu...


J A V N I  N A T J E Č A J

I. Za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, Višeg stručnog suradnika za gospodarstvo i poduzetništvo (službenik II. kategorije, potkategorije viši stručni suradnik, 6. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj.
II. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.- u nastavku teksta: ZSN) te posebne uvjete:
- magistar ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu
III. Na javnom natječaju (u nastavku teksta: natječaj) ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
IV. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.
Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje te dokaz da je nezaposlen.
Sukladno članku 14. stavku 3. alineji 1. i 4. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, broj: 107/07. i 118/12.) i članku 35. stavku 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 74/10. i 125/14.), stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu pravne ili ekonomske struke po ranijim propisima.
V. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.
VI. Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:
- životopis
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima najmanje od jedne (1) godine:
a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje) odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje i
b) potvrdu poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, koja struka i stupanj stručne spreme je zahtjevan za njih i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje radno iskustvo na odgovarajućim poslovima dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznice)
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma )
- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko je položen)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od tri (3) mjeseca),
- dokaz o poznavanju rada na računalu (certifikat, svjedodžba, potvrda ili drugi odgovarajući dokument),
- vlastoručno potpisana izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. ZSN.

Poziv na pismenu provjeru znanja...

R A N G - L I S T A
kandidata prema ukupnom broju bodova

Povjerenstvo je utvrdilo Rang-listu kandidata za prijam u službu višeg stručnog suradnika za projekt management u Upravni odjel za europske integracije Grada Požege, prema ukupnom broju bodova (za koje je provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti testiranjem i putem intervjua).

Rang lista ...


P O Z I V
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za prijam u službu
višeg stručnog suradnika za projekt management

Provjere će se održavati 5. rujna s početkom u 9:00 sati u zgradi gradske uprave (soba br. 6) prema priloženom rasporedu...


J A V N I  N A T J E Č A J

I. Za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za europske integracije Grada Požege, Višeg stručnog suradnika za projekt management (službenik II. kategorije, potkategorije viši stručni suradnik, 6. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj.
II. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.- u nastavku teksta: ZSN) te posebne uvjete:
- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje jednog stranog jezika
- poznavanje rada na računalu.
III. Na javnom natječaju (u nastavku teksta: natječaj) ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
IV. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.
Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje te dokaz da je nezaposlen.
Sukladno članku 14. stavku 3. alineji 1. i 4. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, broj: 107/07. i 118/12.) i članku 35. stavku 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 74/10. i 125/14.), stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu ekonomske struke prema ranijim propisima.
V. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.
VI. Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:
- životopis
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima najmanje od jedne (1) godine:
a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje) odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje i
b) potvrdu poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, koja struka i
stupanj stručne spreme je zahtjevan za njih i vremensko razdoblje u kojem je kandidat
obavljao navedene poslove) ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje radno
iskustvo na odgovarajućim poslovima
- dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznice)
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma )
- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko je položen)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od tri (3) mjeseca)
- dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (svjedodžba, uvjerenje/potvrda ili drugi odgovarajući dokument)
- dokaz o poznavanju rada na računalu (certifikat, svjedodžba, uvjerenje/potvrda ili drugi odgovarajući dokument)
- vlastoručno potpisana izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 5. i 16. ZSN.

Poziv na pismenu provjeru znanja...

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA

Poziv kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (Intervju) za prijam u službu Višeg savjetnika za imovinsko-pravne poslove i zsatupanje Grada Požege održati će se 26. rujna 2014. god. u 08:00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1 u Požegi.

Opširnije...


 

prijavljenih za prijam u službu Višeg savjetnika za imovinsko - pravne poslove i zastupanje u Upravnom odjelu za samoupravu Grada Požege održat će s u 22. rujna 2014. godine, s početkom u 10,00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Opširnije...

 

 

NATJEČAJ

I. Za prijam u službu na neodređeno vrijeme i raspored na radno mjesto Višeg savjetnika za imovinsko - pravne poslove i zastupanje u Upravnom odjelu za samoupravu Grada Požege ( službenik II. kategorije, potkategorije viši savjetnik, 4. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj.
II. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.- u nastavku teksta: ZSN), te sljedeće posebne uvjete:
- magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
- najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen pravosudni ispit
- poznavanje rada na računalu.
III. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.
Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijemu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, te dokaz da je nezaposlen.
Sukladno članku 14. stavku 3. alineji 1. i 4. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju ( NN, broj: 107/07. i 118/12.) i članku 35. stavku 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN, broj: 74/10.) , stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu pravne struke.
IV. Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:
- životopis
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje četiri (4) godine (potvrda poslodavca, ugovor o radu, rješenje o rasporedu, preslika radne knjižice ili/i potvrda HZMO-a o radno-pravnom statusu)
- dokaz o državljanstvu (preslika domovnice)
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)
- preslika uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri (3) mjeseca)
- dokaz o poznavanju rada računalu
- vlastoručno potpisana izjava kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka
15. i 16. ZSN.

Rok za podnošenje prijava: 21. kolovoza 2014. god.

Pozivaju se zainteresirane nezaposlene osobe s područja Grada Požege, koje su u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da dostave prijave za rad na javnim radovima.

Za navedeni program traži se 10 osoba i to:
- za revitalizaciju javnih površina

Kratki opis poslova:
Društveno korisnim radom, povećati zaposlenost dugotrajno nezaposlenih osoba, afirmirati njihovu socijalnu uključenost i ublažiti socijalne posljedice njihove nezaposlenosti.
Usluga uređenja i održavanja okoliša Grada Požege.

Radovi na zaštiti okoliša

- radovi na održavanju čistoće: uklanjanje otpada iz okoliša ručnim putem, ručno sakupljanje otpadaka i utovar u vozilo,
- zaštita okoliša i javnih površina na području Grada Požege s posebnim naglaskom na saniranje divljih odlagališta otpada, kao i gospodarenje otpadom u dijelu koji se odnosi na sanaciju divljih odlagališta;

Prijavi je potrebno priložiti:
- zamolba
- dokaz o stručnoj spremi
- preslika osobne iskaznice
- preslika domovnice
- potvrda HZZ-a
- dokaz o stažu, Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područni ured u Požegi

Odluka o izboru kandidata...

N A T J E Č A J

objavljen 11. kolovoz 2014. god. u Glasu Slavonije

I. Za imenovanje ravnatelja Javne ustanove – SPORTSKI OBJEKTI POŽEGA, jedan (1) izvršitelj.

II. Kandidati za ravnatelja Javne ustanove – SPORTSKI OBJEKTI POŽEGA moraju ispunjavati slijedeće uvjete:
- završen studij za magistra struke ili stručnog specijalista društvene struke,
- pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- da se odlikuje stručnim radom, radnim i organizacijski sposobnostima.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri (4) godine.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (original dokumenta ili ovjerenu presliku)
- domovnicu (presliku)
- dokaz o radnom iskustvu ( original dokumenta ili ovjerenu presliku)
- uvjerenje o nekažnjavanu (original ili ovjerenu presliku).

Rok za podnošenje prijava je do 19. kolovoza 2014. god.

 ODLUKA

o odabiru kandidata za voditelja Projekta „Poduzetnički inkubator Požega“

Odluka...


POZIV
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za zapošljavanje voditelja/ice projekta „Poduzetnički inkubator Požega“

Usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) kandidata prijavljenih na predmetni javni poziv održat će se u petak, 15. rujna 2017. s početkom u 8:00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Poziv...


J A V N I  P O Z I V

Za odabir i zapošljavanje osobe na poslovima VODITELJA PROJEKTA „Poduzetnički inkubator Požega“ u sklopu natječaja „Razvoj poslovne infrastrukture“ na određeno vrijeme, od 18.9.2017. do 1.3.2019., jedan (1) izvršitelj.

Poziv vrijedi do 11. rujna 2017. godine

OBAVIJEST

Rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova...


 

Poziv kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (Intervju) za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za poslove protokola u Ured Gradonačelnika održati će se 22. svibnja 2014. god. u 10:00 do 10:45 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1 u Požegi prema priloženom rasporedu.

Opširnije...


Testiranje kandidata prijavljenih za prijem u službu Unutarnjeg revizora u Službu za unutarnju reviziju Grada Požege održati će se 16. svibnja 2014. god. u 12:00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1 u Požegi.

Opširnije...NATJEČAJ

I. Za prijam u službu unutarnjeg revizora u Službu za unutarnju reviziju Grada Požege, jedan (1) izvršitelj.
II. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.- u nastavku teksta: ZSN), te sljedeće posebne uvjete:
- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili pravne struke
- najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- stručno ovlaštenje Ministarstva financija RH za unutarnjeg revizora,
- poznavanje jednog stranog jezika,
- poznavanje rada na računalu.
III. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.
Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, te dokaz da je nezaposlen.
Sukladno članku 14. stavku 3. alineji 1. i 4. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju ( NN, broj: 107/07. i 118/12.) i članku 35. stavku 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 74/10.), stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu ekonomske ili pravne struke na temelju ranijih propisa.
IV. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu kao i osobe koje nemaju stručno ovlaštenje Ministarstva financija RH za unutarnjeg revizora uz obvezu da isto pribave u roku od godine dana od početka stručne izobrazbe.
V. Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:
- životopis
- dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima najmanje četiri (4) godine
(ugovor o radu, rješenje o rasporedu, potvrda poslodavca, preslika radne knjižice ili/i potvrda
HZMO-a o radnom-pravnom statusu)
- dokaz o državljanstvu (domovnica)
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma )
- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu
- stručno ovlaštenje Ministarstva financija RH za unutarnjeg revizora
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),
- dokaz o poznavanju jednog stranog jezika
- dokaz o poznavanju rada na računalu
- vlastoručno potpisana izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka
15. i 16. ZSN.
Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili u ovjerenom presliku.

Rok za podnošenje prijava: 02. svibnja 2014. god.

OBAVIJESTI

Rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova...


Poziv kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (Intervju) za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za poslove protokola u Ured Gradonačelnika Grada Požege održati će se 15. svibnja 2014. god. od 11:00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1 u Požegi pa nadalje prema priloženom raporedu.

Opširnije...


Testiranje kandidata prijavljenih za prijem u službu Višeg stručnog suradnika za poslove protokola u Ured Gradonačelnika Grada Požege održati će se 15. svibnja 2014. god. u 10:00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1 u Požegi.

Opširnije ... N A T J E Č A J


I. Za prijam u službu na neodređeno vrijeme i raspored na radno mjesto u Upravni odjel za financije savjetnika za proračun (službenik II. kategorije, potkategorije savjetnik, 5. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj.
II. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.- u nastavku teksta: ZSN) te posebne uvjete:
- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
- najmanje tri (3) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu
III. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.
Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, te dokaz da je nezaposlen.
Sukladno članku 14. stavku 3. alineji 1. i 4. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju ( NN, broj: 107/07. i 118/12.) i članku 35. stavku 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 74/10.), stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu ekonomske struke.
IV. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.
V. Prijavi na natječaj kandidati su dužni su priložiti:
- životopis
- dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima najmanje tri (3) godine
(ugovor o radu, rješenje o rasporedu, potvrda poslodavca, preslika radne knjižice ili/i potvrda
HZMO-a o radnom-pravnom statusu)
- dokaz o državljanstvu (domovnica)
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma)
- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (ako je položen)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),
- dokaz o poznavanju rada na računalu
- vlastoručno potpisana izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka
15. i 16. ZSN.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili u ovjerenom presliku.

Opis poslova, podaci o plaći te način obavljanja prethodne provjere sposobnosti...

Rok za podnošenje prijava: 17. travnja 2014. god.

 

OBAVIJESTI

Poziv kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (Intervju) za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za poslove protokola u Ured Gradonačelnika Grada Požege održati će se 22. svibnja 2014. god. u 09:15 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1 u Požegi.

Opširnije...


 Testiranje kandidata prijavljenih za prijem u službu Višeg stručnog suradnika za poslove protokola u Ured Gradonačelnika Grada Požege održati će se 15. svibnja 2014. god. u 08:00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1 u Požegi.

Opširnije ...N A T J E Č A J

I. Za prijam u službu na neodređeno vrijeme i raspored na radno mjesto Višeg stručnog suradnik za poslove protokola u Uredu gradonačelnika (službenik II. kategorije, potkategorije stručni suradnik, 6. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj.
II. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.- u nastavku teksta: ZSN), te posebne uvjete:
- magistar struke ili stručni specijalist politološke struke
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu
III. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.
Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, te dokaz da je nezaposlen.
Sukladno članku 14. stavku 3. alineji 1. i 4. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju ( NN, broj: 107/07. i 118/12.) i članku 35. stavku 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 74/10.), stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu ekonomske struke.
IV. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.
V. Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće:
- životopis
- dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima najmanje jedna (1) godina
(ugovor o radu, rješenje o rasporedu, potvrda poslodavca, preslika radne knjižice ili/i potvrda
HZMO-a o radnom-pravnom statusu)
- dokaz o državljanstvu (domovnica)
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma )
- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu ( ako je položen)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),
- dokaz o poznavanju rada na računalu
- vlastoručno potpisana izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka
15. i 16. ZSN.
Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili u ovjerenom presliku.

Opis poslova, podaci o plaći te način obavljanja prethodne provjere sposobnosti...

Rok za podnošenje prijava: 14. travnja 2014. god.

OBAVIJESTI

Poziv kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (Intervju) za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za geodetske i geoinformatičke poslove i Višeg stručnog suradnika za poslove kriznog managementa u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje održati će se 22. svibnja 2014. god. od 09:30 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1 u Požegi prema priloženom rasporedu.

Opširnije za Višeg stručnog suradnika za geodetske i geoinformatičke poslove...

Opširnije za Višeg stručnog suradnika za poslove kriznog managementa...


Testiranje kandidata prijavljenih za prijem u službu Višeg stručnog suradnika za geodetske i geoinformatičke poslove i Višeg stručnog suradnika za poslove kriznog managementa u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege održati će se 15. svibnja 2014. god. u 08:00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1 u Požegi.

Opširnije za Višeg stručnog suradnika za geodetske i geoinformatičke poslove...

Opširnije za Višeg stručnog suradnika za poslove kriznog managementa... N A T J E Č A J


I. Za prijam u službu na neodređeno vrijeme i raspored na radno mjesto u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje:
1. Višeg stručnog suradnika za geodetske i geoinformatičke poslove (službenik II. kategorije, potkategorije stručni suradnik, 6. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj
2. Višeg stručnog suradnika za poslove kriznog menagementa (službenik II. kategorije, potkategorije stručni suradnik, 6. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj
II. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.- u nastavku teksta: ZSN), te posebne uvjete:
Kandidat pod točkom I.1.
- magistar struke ili stručni specijalist geodetske struke
- najmanje jedna (1 ) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu
Kandidat pod točkom I.2.
- magistar struke ili stručni specijalist kriznog menagementa
- najmanje jedna (1 ) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu
III. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.
Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, te dokaz da je nezaposlen.
Sukladno članku 14. stavku 3. alineji 1. i 4. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju ( NN, broj: 107/07. i 118/12.) i članku 35. stavku 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 74/10.), stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu geodetske struke za kandidate pod točkom I.1. odnosno kriznog menagementa za kandidate pod točkom I.2. ovoga Natječaja.
IV. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.
V. Prijavi na natječaj kandidati pod točkom I.1. i I.2. dužni su priložiti sljedeće:
- životopis
- dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima najmanje jedna (1) godina
(ugovor o radu, rješenje o rasporedu, potvrda poslodavca, preslika radne knjižice ili/i potvrda
HZMO-a o radnom-pravnom statusu)
- dokaz o državljanstvu (domovnica)
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma)
- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu ( ako je položen)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),
- dokaz o poznavanju rada na računalu
- vlastoručno potpisana izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka
15. i 16. ZSN.
Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili u ovjerenom presliku.

Opis poslova, podaci o plaći te način obavljanja prethodne provjere sposobnosti...

Rok za podnošenje prijava: 14. travnja 2014. god.

OBAVIJEST

Rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova...

Poziv kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (Intervju) za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za strateško planiranje u Ured za europske integracije Grada Požege održati će se 28. svibnja 2014. god. od 09:00 do 11:15 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1 u Požegi prema priloženom rasporedu.

Opširnije...

Ispravak...


Testiranje kandidata prijavljenih za prijem u službu Višeg stručnog suradnika za strateško planiranje u Ured za europske integracije Grada Požege održati će se 16. svibnja 2014. god. u 10:00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1 u Požegi.

Opširnije ...N A T J E Č A J

I. Za prijam u službu na neodređeno vrijeme i raspored na radno mjesto višeg stručnog suradnika za strateško planiranje u Upravnom odjelu za europske integracije (službenik II. kategorije, potkategorije stručni suradnik, 6. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj.
II. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.- u nastavku teksta: ZSN), te posebne uvjete:
- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu
III. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.
Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, te dokaz da je nezaposlen.
Sukladno članku 14. stavku 3. alineji 1. i 4. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju ( NN, broj: 107/07. i 118/12.) i članku 35. stavku 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 74/10.), stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu ekonomske struke.
IV. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.
V. Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće:
- životopis
- dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima najmanje jedna (1) godina
(ugovor o radu, rješenje o rasporedu, potvrda poslodavca, preslika radne knjižice ili/i potvrda
HZMO-a o radnom-pravnom statusu)
- dokaz o državljanstvu (domovnica)
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma )
- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu ( ako je položen)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),
- dokaz o poznavanju rada na računalu
- vlastoručno potpisana izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka
15. i 16. ZSN.
Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili u ovjerenom presliku.

Opis poslova, podaci o plaći te način obavljanja prethodne provjere sposobnosti ...

Rok za podnošenje prijava: 14. travnja 2014. god.

PONIŠTENJE NATJEČAJA - Opširnije ....

N A T J E Č A J

objavljen 27. veljače 2014. god. u NN br. 27/2014

I. Za imenovanje tajnika Ureda gradonačelnika Grada Požege, jedan (1) izvršitelj.
II. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.- u nastavku teksta: ZSN), te sljedeće posebne uvjete:
- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili pravne struke
- najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje uredom
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu
III. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.
Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, te dokaz da je nezaposlen.
Sukladno članku 14. stavku 3. alineji 1. i 4. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju ( NN, broj: 107/07. i 118/12.) i članku 35. stavku 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 74/10.), stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu ekonomske ili pravne struke na temelju ranijih propisa.
IV. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.
V. Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:
- životopis
- dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima najmanje pet (5) godina
(ugovor o radu, rješenje o rasporedu, potvrda poslodavca, preslika radne knjižice ili/i potvrda
HZMO-a o radnom-pravnom statusu)
- dokaz o državljanstvu (domovnica)
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma )
- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu ( ako je položen)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),
- dokaz o poznavanju rada na računalu
- vlastoručno potpisana izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka
15. i 16. ZSN.
Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili u ovjerenom presliku.
VI. Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.

Opširnije ...

Opis poslova, podaci o plaći, te način obavljanja prethodne provjere sposobnosti ...

 
 

Opći podaci

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1,  34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300   Fax: - 034 / 311 344

OIB: 95699596710,  MB: 02575957,  Žiro račun: HR81 2360000-1835100008